1. Ievads 4. Ieguvums
2. Mērķis 5. Materiāli un sagatavošanās
3. Ievaddati 6. Norādījumi uzdevumu izpilde


Ievads
 

Pirms sākat vērtēt klimata pārmaiņu radītos izaicinājumus un iespējas, jums būtu jāiepazīstas ar informāciju par klimata pārmaiņām un jāizspriež, kā tās ietekmēs jūsu reģionu. Izvērtējiet gan klimata pārmaiņu radītās iespējas, gan klimata pārmaiņu radītās problēmas un izaicinājumus. Tas veidos kopējo platformu Darba grupai.

Mērķis

Šis uzdevums ir vērsts uz to, lai tiktu sistematizēti klimata pārmaiņu radītie izaicinājumi un iespējas jūsu reģionā, ekonomiskajā aktivitātē vai sektorā.

Ievaddati

Nākotnes klimats jūsu reģionā

Ieguvums

Saraksts, kurā atbilstoši jūsu izpratnei sarindoti ar klimatu saistītie izaicinājumi un iespējas pēc to apmēra un ietekmes laika. Rezultāti sniegs ievaddatus II uzdevumam  un III uzdevumam, lai noteiktu klimata un sociālekonomisko faktorus, kā arī vietējā reģiona jutīgumu IV uzdevumā.

Materiāli un sagatavošanās

  • Prezentācijas lapas, līmlapiņas un sarkani marķieri.

  • Sagatavojiet prezentācijas lapu kā parādīts 1. attēlā. Ja jūs strādājat atšķirīgās telpiskajās zonās vai ar atšķirīgiem ekonomikas sektoriem, sagatavojiet pa lapai katrai teritorijai vai sektoram. Sadaliet lapu piecās daļās gan vertikāli, gan horizontāli, lai atvieglotu ierakstu veikšanu tabulās.

  • Horizontālā ass: laiks atbilstoši konstatētajiem izaicinājumiem un iespējām (piemēram, no šī brīža līdz 2020. vai 2050. vai 2100. gadam).

  • Vertikālā ass: izaicinājumu un iespēju svarīgums no augsta līdz zemam.

 

1. attēls. Tabula, kurā parādīts klimata pārmaiņu radīto izaicinājumu un iespēju apmērs un laiks (lejupielādēt iespējams no sadaļas Saistītie dokumenti labajā pusē).

Norādījumi uzdevuma izpildei

Izpildiet šo uzdevumu vienlaicīgi vienam vietējam reģionam vai ekonomikas sektoram. Tāpat atsevišķi izvērtējiet izaicinājumus un iespējas.

1. Sāciet ar pirmo vietējo reģionu vai ekonomikas sektoru. Pierakstiet uz līmlapiņām galvenos izaicinājumus, ar kuriem sastopaties tagad vai sastapsieties nākotnē. Strādājiet individuāli.

a) Prezentējiet izaicinājumus, ko katrs grupas dalībnieks konstatējis individuāli, un diskutējiet grupā, kā izvietot līmlapiņas ar izaicinājumiem sagatavotajā tabulā atbilstīgi:

  • izaicinājuma svarīgumam: kā jūs domājat, cik ievērojams būs to iespaids uz jūsu vietējo reģionu vai ekonomikas sektoru?

  • laika periodam: kā jūs domājat, kad būs jāsastopas ar šo izaicinājumu vai kad tas kļūs sabiedrībai pietiekami nozīmīgs? Tagad? Visu laiku? Nākotnē? Noteiktos laika posmos, piemēram, krīzē? Diskutējiet par neskaidrajiem izaicinājumiem.

b) Pēc tam, kad izaicinājumi izvietoti tabulā, nosakiet, kuri no tiem saistīti tieši ar klimatu un iezīmējiet tos ar sarkano marķieri. Tāpat pierakstiet, kādēļ tā un kā pie šī secinājuma nonācāt.

c) Pievienojiet vēl kādus ar klimata pārmaiņām saistītus izaicinājumus.

2. Atkārtojiet to pašu uzdevumu (soļi a-c) (ar jaunu tabulu un līmlapiņām), bet šoreiz par klimata pārmaiņu radītajām iespējām, nevis izaicinājumiem.

3. Ja tas ir svarīgi, atkārtojiet uzdevumu par izaicinājumiem un iespējām citos vietējos reģionos vai ekonomikas sektoros.

4. Dokumentējiet tabulas un saglabājiet tās, lai būtu vieglāk sagatavoties II, III un IV uzdevumam. Izdaliet tabulas visiem darba grupas dalībniekiem. Tabulas var izmantot, lai informētu jaunos dalībniekus, kuri pievienojušies vēlāk.


Atgriezties pie B uzdevuma  – Esošo politikas pamatnostādņu un pasākumu noteikšana               
Pāriet pie Neaizsargātības novērtēšana