1. Ievads 4. Ieguvums
2. Mērķis 5. Materiāli un sagatavošanās
3. Ievaddati 6. Norādījumi uzdevumu izpilde


Ievads

Politikas instrumenti un pasākumi tiek izmantoti, lai teritorijas un organizācijas virzītu uz noteiktu mērķi. Lai noteiktu, vai nepieciešama politiska iejaukšanās, lai veicinātu klimata pārmaiņu ietekmju mazināšanu un pielāgošanos tām, ir būtiski zināt, kāda politika un pasākumi jau tiek īstenoti un kādi ir to galvenie mērķi.

Mērķis

Šī uzdevuma mērķis ir izveidot sarakstu ar būtiskākajām politikas nostādnēm, politikas instrumentiem un pasākumiem, kas ietekmē izvēlēto sektoru. Tas ietvers klimata politikas nostādnes nacionālā, reģionālā un vietējā mērogā. Izstrādātā struktūra parādīs, kas jau ir izdarīts, kas vēl jāizdara un kādi pasākumi varētu veicināt jūsu darbību. Sarakstā būs ietverta informācija, kas ļaus noteikt, kādas ir jūsu darbības robežas un ar ko nepieciešams sazināties, lai veicinātu darbošanos ārpus šīm robežām.

Ievaddati

Interneta vietnes, kā arī valsts vai administratīvo iestāžu oficiālie laikraksti un reģistri bieži vien sniedz pārskatu par politikas instrumentiem. Jāņem vērā likumi, lēmumi, direktīvas, kā arī citi stratēģiskie dokumenti, kas nav juridiski saistoši politikas instrumenti, piemēram, zemes izmantošanas plāni vai īpašas vadlīnijas un plāni enerģētikas, transporta, mājsaimniecības un lauksaimniecības sektorā.

Ieguvums

Tabula: Galveno politikas instrumentu un plānu nosaukumi, mērķi un darbības sfēras, kā arī atbildīgās institūcijas.
Tabula: Politikas instrumentu un pasākumu saraksts, kas regulē klimata pārmaiņu radīto seku mazināšanu un pielāgošanos tām.

(Abas tabulas iespējamslejupielādēt no sadaļas Saistītie dokumenti labajā pusē)

1. tabula. Izvēlētā sektora politikas instrumenti un plāni

Politikas instrumenti un plāni Mērķis Darbības sfēra Atbildīgās institūcijas
       
       
       


2. tabula. Politikas instrumentu un pasākumu saraksts, kas regulē klimata pārmaiņu radīto seku mazināšanu un pielāgošanos tām

Kāda politika un pasākumi (transporta, enerģētikas, mājokļu un lauksaimniecības sektoros) jau tiek izmantoti saistībā ar klimata pārmaiņu ietekmes novēršanu un pielāgošanos tai?

Nacionālā līmenī:
Sub-nacionālā un reģionālā līmenī:
Pilotreģiona līmenī:


Materiāli un sagatavošanās

  • Sagatavojiet papīra prezentācijas lapu ar ieteicamo institūciju un administratīvo iestāžu sarakstu. Būtu noderīgi, ja darba grupas vadītājs veidotu diskusiju par šo sarakstu un, iespējams, personīgi uzaicinātu piedalīties politiķus vai cilvēkus ar noteiktu atbildību un kompetenci.
  • Sagatavojiet sarakstu ar interneta un pasta adresēm, lai atvieglotu komunikāciju ar lēmumu pieņēmējiem un ieinteresētajām pusēm.

Norādījumi uzdevuma izpildei

  1. Darba grupas vadītājs iepazīstina ar uzdevuma mērķi un ieguvumu.
  2. Darba grupas vadītājs uz prezentācijas lapas attēlo četras situācijas (transporta, enerģētikas, mājokļu un lauksaimniecības sektori).
  3. Darba grupas vadītājs iepazīstina ar dažādiem plānošanas līmeņiem.
  4. Grupa izvēlas vienu no situācijām un dažādos līmeņos meklē esošos politikas instrumentus, kas saistīti ar attiecīgo situāciju.
  5. Pēc tam notiek diskusijas par atrastajiem politikas instrumentiem un pasākumiem un tie tiek sadalīti kategorijās (2. tabula).

 
Atgriezties pie A uzdevuma – Ieinteresēto pušu noteikšana
Turpināt ar C uzdevumu – Klimata pārmaiņu radītie izaicinājumi un iespējas