Plānošanu reģionālā un vietējā līmenī nosaka vairāki faktori. Šīs rīkkopas sadaļas galvenais mērķis ir uzsvērt, cik nozīmīgi plānošanā ir klimata pārmaiņu ietekmju mazināšanas un pielāgošanās aspekti. Plānošanas lēmumi nosaka vides apbūvi uz gadu desmitiem ilgu periodu, tādējādi pielāgošanās aspekts ir ļoti nozīmīgs. Pielāgošanās nākotnes klimata apstākļiem, tostarp plūdiem un karstuma periodiem ir viens no plānošanas procesa sākumpunktiem. Klimata pārmaiņu ietekmju mazināšanas pasākumi prasīs daudz pūļu visos ekonomikas sektoros. Plānošana var ietekmēt arī citas sabiedrības aktivitātes, piemēram, ražotās un patērētās enerģijas veidu izvēli, tādējādi tieši ietekmējot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju daudzumu. Plānojot kompaktas pilsētvides struktūras, varas institūcijas var samazināt iedzīvotāju pārvietošanās apjomus un līdz ar to samazināt siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisiju apjomu.       

BalticClimate rīkkopa palīdz plānotājiem noteikt klimata pārmaiņu lomu plānošanas procesā. Tā sākas ar nepieciešamo datu Inventarizācijas analīzi, lai novērtētu klimata pārmaiņu radītos vietējos izaicinājumus un iespējas. Šo analīzi turpina vietējā reģiona un izraudzītā sektora Neaizsargātības novērtējums

Plānošanas un klimata pārmaiņu sadaļa sniedz detalizētu pārskatu par dažādām plānošanas tiešajām un netiešajām ietekmēm uz klimata pārmaiņām. Un otrādi. Sadaļā arī iekļauti vairāki BalticClimate projekta partneru konstatētie labās prakses piemēri angļu valodā (Ieviešanas fāzes attēls). Šādu piemēru (angļu val.) mērķis ir parādīt, kā klimata pārmaiņas jau tiek ņemtas vērā Baltijas jūras reģionā.      

Labajā pusē atrodams prezentācijas piemērs telpisko plānotāju iepazīstināšanai
ar BalticClimate rīkkopu un viņu lomas noteikšanai cīņā ar klimata pārmaiņām.
Prezentāciju iespējams lejupielādēt un pēc nepieciešamības pielāgot.


Sāciet ar Inventarizācijas analīzi.