Politikas veidotāji
Telpiskie plānotāji
Uzņēmēji
Rīkkopa
Par klimata pārmaiņām
 
Pielāgošanās klimata pārmaiņām un ietekmju mazināšana
Trīs galvenie neaizsargātības elementi
Klimata pārmaiņu scenāriji
 
Temperatūra
Nokrišņi
Sniega sega
Vējš
Klimata pārmaiņu ietekme
 
Klimata pārmaiņu scenāriji
 
Lauksaimniecība
Enerģētika
Mājsaimniecības un ūdensapgāde
Vispārējā ekonomiskā situācija
Mežsaimniecība
Veselības aprūpe
Vide
Piemēri
Projekts
Politikas veidotāji
 
Ievads
Problēmas identificēšana
Darbības uzsākšana
 
Sagatavot augsni  
Novērtēt neaizsargātību
 
Enerģētika
Transports
Mājsaimniecības
Lauksaimniecība
Noteikt stratēģisko virzienu  
Plānot un ieviest
 
Reģionālās plānošanas līmenis
Vispārējās plānošanas līmenis
Detalizētās plānošanas līmenis
Telpiskie plānotāji
 
Ievads
Inventarizācijas analīze
 
Vietējās statistikas analīze
 
Sociālekonomiskā informācija
Informācija par enerģētikas sektoru
Informācija par transporta sektoru
Informācija par mājokļu sektoru
Informācija par lauksaimniecības sektoru
Demogrāfiskā informācija
Ar klimata pārmaiņām saistītā informācija
 
Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas
Nākotnes klimats
Uzdevums A – Ieinteresēto pušu noteikšana
Uzdevums B – Esošo politikas pamatnostādņu n pasākumu noteikšana
Uzdevums C – Klimata pārmaiņu radītie izaicinājumi un iespējas
Neaizsargātības novērtējums
 
Sagatavošanās uzdevumu izpildei
 
Kāds ir jūsu konkrētais mērķis?
Reģiona jutīguma novērtēšanas procesa posmi
Uzdevumu novērtēšana
Klimata ietekme un jutīgums
 
I uzdevums – Kā varētu izskatīties nākotnes sabiedrība?
II uzdevums – Klimatisko faktoru identificēšana
III uzdevums – Sociālo un ekonomisko faktoru identificēšana
IV uzdevums – Vietējā reģiona jutīgums
Reaģēšanas pasākumi
 
V uzdevums – Pielāgošanās spējas identificēšana un klasifikācija
VI uzdevums – Galveno pārmaiņās iesaistīto pušu atbildība un attiecības
VII uzdevums – Komplekss reģiona jutīguma novērtējums un rīcības plāns
Plānošana un klimata pārmaiņas
 
Vietējais klimats un nākotnes klimata scenāriji
Kompakta un daudzveidīga pilsētas struktūra
Ilgtspējīgas pārvietošanās iespējas
Energoefektivitāte
Ērta un veselīga vide
Sabiedrības līdzdalība un ieinteresēto pušu iesaistīšana
Stratēģiskā plānošana
Izmaksas
Uzņēmēji
 
Ievads
Izaicinājumi un iespējas uzņēmējdarbībā
SVID analīzes instruments
 
Kā izveidot klimata SVID analīzi
 
Produkta dzīves cikla posmu noteikšana
Klimata ietekmju noteikšana
Klimata ietekmes nozīmīguma novērtēšana
Klimata SVID analīzes sastādīšana
No klimata SVID analīzes pie klimata stratēģijas
Atsauces