Mērķis

BalticClimate projekta aktivitātes tika īstenotas no 2009. līdz 2011. gadam, lai veicinātu izpratni par klimata pārmaiņu fenomenu, skatot tās gan kā izaicinājumu, gan iespēju ilgtspējīgai ekonomikas, vides un sociālā sektora attīstībai visās Baltijas jūras reģiona valstīs.

Projekts sekmēja vietēja un reģionāla līmeņa pašvaldību un citu iesaistīto pušu kapacitāti cīņai ar klimata pārmaiņām, tādējādi palielinot to nākotnes konkurētspēju un padarot atpazīstamāku Baltijas jūras reģiona identitāti.

Galvenie rezultāti un iegūtā pieredze

Galvenais projekta rezultāts ir ietverts šajā BalticClimate rīkkopā, bet citu aktivitāšu rezultāti apkopoti un atrodami projekta mājas lapā.

BalticClimate projekts tika īstenots Baltijas jūras reģiona 2007. – 2013. gada programmas ietvaros, un tas atzīts par vienu no galvenajiem projektiem, kas atbalsta Eiropas Savienības Baltijas jūras reģiona stratēģiju mazināt klimata pārmaiņu sekas un pielāgoties tām, tādējādi sekmējot ilgtspējīgu vides attīstību reģionā.

 1. attēls. BalticClimate projekta norise
(uzklikšķināt uz attēla, lai palielinātu)

Metodika

BalticClimate projekta process ir sadalīts trīs posmos: inventarizācijas posms, neaizsargātības novērtējuma posms un kapitalizācijas posms (1. attēls).

Klimata pārmaiņu radītie izaicinājumi un iespējas tiek identificēti septiņos izvēlētos projekta pilotreģionos (2. attēls), pēc tam plašāk analizēti tematiskos pētījumos transporta, enerģētikas, mājsaimniecību, kā arī lauksaimniecības sektoru pētījumos. 

Katra pilotreģiona ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanai tiek izstrādātas stratēģijas un pasākumu plāni, kā pielāgoties klimata pārmaiņām vai mazināt to sekas, ņemot vērā telpiskās plānošanas, sociālekonomiskos, demogrāfiskos, vides, kā arī kultūras faktorus.

Ar zinātnisku atbalstu īstenotās aktivitātes pilotreģionos tiek apkopotas vienotā metodikā un iekļautas BalticClimate rīkkopas mājas lapā, kas bez maksas tiek izplatīts visās Baltijas jūras reģiona valstīs, lai nodrošinātu BalticClimate projekta rezultātu izmantošanu vietējā un reģionālā līmenī.    


2. attēls. Pilotreģioni, projekta partneri un asociētās organizācijas
(uzklikšķināt uz attēla, lai palielinātu)


Partneri

BalticClimate projekta komandu veidoja 23 partneri no Igaunijas, Somijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas un Zviedrijas. Piecu projekta darba bloku starptautisku vadību koordinēja:

Telpiskās izpētes un plānošanas akadēmija (ARL), Vācija
Valsts SIA “Vides Projekti”, Latvija
Klimata zinātnes un politikas izpētes centrs (CSPR), Zviedrija
Centrālās Somijas reģionālā pārvalde, Somija
Stokholmas Vides institūta Tallinas centrs (SEIT), Igaunija 

Citi partneri (P) un Asociētās organizācijas (AO):

Igaunija
P: Harju County Government, Rapla County Government, Harju Public Transport Centre, Saku Municipality, Kehtna Municipality, Kohila Municipality  

Somija
P: Jiveskiles (Jyväskylä) Reģionālās attīstības uzņēmums Jykes Ltd., Centrālās Somijas Ekonomiskās attīstības, transporta un vides centrs.
AO: Jiveskiles (Jyväskylä) pilsēta, Jāmsa (Jämsä) pilsēta, Lauka (Laukaa) pašvaldība, Ūrainena (Uurainen) pašvaldība, Ānekoski (Aänekoski) pilsēta, Mūrame (Muurame) pašvaldība

Vācija
P: Rietummeklenburgas Reģionālās plānošanas asociācija
AO: Vācijas Pašvaldību asociācija, Vācijas Pilsētu asociācija, Šālsijas (Schaalsee) Biosfēras rezervāts

Latvija
P: Līgatnes novada pašvaldība, Pārgaujas novada pašvaldība
AO: Latvijas Pašvaldību savienība

Lietuva
Lietuvas Republikas Lauksaimniecības ministrija, Lietuvas Agrārās ekonomikas institūts
AO: Panevežas (Panevezys) reģionālā pašvaldība

Polija
P: Rietumpomerānas Biznesa skola

Krievija
AO: Pleskavas (Псков) reģionālās administrācijas Vietējo pašvaldību lietu komiteja, Pleskavas Псков Valsts politehniskais institūts, Bežaņicas rajona (Бежаницкий район) administrācija.

Zviedrija
P: Jevleborgas (Gävleborg) reģions, Jevleborgas (Gävleborg) apgabala administrācija, Soderhamnas (Söderhamn)pašvaldība, Jevles (Gävle) pašvaldība
AO: Sandvikenas (Sandviken) pašvaldība Būvniecības un vides birojs, Zviedrijas Ģeotehniskais institūts