Lai spētu uzņemties atbildību, jums nepieciešamas pamatzināšanas par ...

Emisiju scenāriji

Jūsu reģiona klimata modeļu un klimata scenāriju izstrādei tiek izmantoti globālie emisiju scenāriji. Scenārija pamatā ir dažāds siltumnīcas efekta gāzu emisiju līmenis, kas vairāk vai mazāk ir atkarīgs no ekonomiskās attīstības, iedzīvotāju skaita, tehnoloģijām, enerģijas ražošanas un patēriņa, kā arī lauksaimniecības attīstības.

Klimata modeļi, klimata scenāriji un prognožu nenoteiktība

Klimata modeļi palīdz izprast klimata pārmaiņas. Tie modelē dažādus klimata pārmaiņu scenārijus. Skaitliskie klimata modeļi, kuros tiek izmantoti ievaddati par atmosfēru, zemes platību, okeāniem, ezeriem un ledājiem, ļauj profesionāļiem aprēķināt paredzamo klimatu jūsu reģionā. Reģionālās klimata pārmaiņu prognozes, kuras tiek izstrādātas nākamajiem 100 gadiem, palīdz jums plānot klimata pārmaiņu potenciālo ietekmi un kā politikas veidotājiem izstrādāt stratēģijas savam reģionam. Klimata pārmaiņu scenāriji jums jālūdz reģionālajiem vai nacionālajiem klimata un meteoroloģijas ekspertiem, bet šis projekts sniedz reģionālo prognožu piemērus.

Visticamāk, agrāk jums vajadzēja pieņemt lēmumus līdzīgos apstākļos. Taču, aplūkojot klimata pārmaiņu ietekmes, jums jāapzinās nenoteiktība, kas raksturīga emisiju scenārijiem. Klimata modeļi un klimata scenāriji ir visai nenoteikti tajos izmantoto pieņēmumu dēļ. Ir daudz dažādu modeļu, kuri sniedz dažādus rezultātus. Taču kombinējot dažādus modeļus, jūs iegūstat daudz ticamākus rezultātus, nekā aplūkojot vienu vienīgu modeli.

Ir svarīgi saprast, ka klimata pārmaiņu prognozes ir nenoteiktas. Taču prognozes ir ceļvedis nākotnes klimata attīstībā un sniedz atbildes uz jautājumiem par iespējamām pārmaiņām. Neizmantojiet šīs neskaidrības kā argumentu, lai atliktu atbildes darbības klimata pārmaiņām. Stratēģijas un vadības procesi palielina jūsu reģiona spēku, pievilcību un konkurētspēju, tādēļ nebaidieties no neskaidrībām, bet strādājiet ar tām!

Galvenie klimata pārmaiņu atbildes darbību veidi

Ir divi galvenie klimata pārmaiņu atbildes darbību veidi, kas ir atbildīgas rīcības pamatā:

Klimata pārmaiņu ietekmju mazināšana ir stratēģija, lai novērstu turpmākās klimata pārmaiņu ietekmes globālā mērogā. Ja jūs nolemjat samazināt siltumnīcas efekta gāzu emisijas un veicināt ietekmju mazināšanas pasākumus (piemēram, enerģijas taupīšanu un energoefektivitāti, atjaunojamo enerģiju izmantošanu), klimata pārmaiņas uzreiz neapstāsies, taču iespējams samazināt pārmaiņu turpmāko ietekmi uz sociālajām sistēmām (infrastruktūru, apdzīvotām vietām, uzņēmējdarbību) un vidi (augsni, veģetāciju, bioloģisko daudzveidību).

Ir vajadzīga pielāgošanās klimata pārmaiņām, jo pārmaiņas jau notiek. Klimata pārmaiņu ietekmes faktori, piemēram, karstuma viļņi, stipras lietusgāzes, katastrofāli plūdi un vētras ir neprognozējami un rada arvien lielāku nepieciešamību pēc infrastruktūras un zemes izmantošanas tehniskās pielāgošanas (dambji, vairāk brīvas vietas plūdu uzsūkšanai, gaisa kondicionēšanas sistēmas), kā arī daļēju institucionālu pielāgošanos, lai pārkārtotu jaudas. Globālā līmenī plaši ietekmju mazināšanas pasākumi samazinās pielāgošanās nepieciešamību.

Pastāv cieša saikne starp ietekmju mazināšanu un pielāgošanos, tādēļ integrēta pieeja ir daudz efektīvāka par katras atbildes darbības apskatīšanu atsevišķi. Iespējamā sinerģija un konflikti starp ietekmju mazināšanu un pielāgošanos bieži vien tiek nepietiekami novērtēti, tādēļ pielāgošanās var būt neadekvāta. Bieži vien stratēģijas vada dažādas lēmumu pieņēmēju grupas (politikas veidotāji, administratīvās institūcijas, uzņēmējdarbības vadītāji).

Ir vērts integrēt ietekmju mazināšanu un pielāgošanos jau pazīstamajā un plaši pielietotajā ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Veicot ietekmes un neaizsargātības novērtējumu, jūs nodrošināsiet, ka plānošanā tiek ņemti vērā jūsu reģiona ekonomiskie, vides un sociālie aspekti.

Ja jums ir jautājumi par klimata pārmaiņām, iepazīstieties ar mūsu atbildēm uz bieži uzdotajiem jautājumiem šeit.

Sadaļā Piemēri labajā pusē dots klimata pārmaiņu teritoriālās pielāgošanās metodoloģijas piemērs.


Turpināt ar Darbības uzsākšanu.