M
ūsdienās katrs ir dzirdējis par novērotajām klimata pārmaiņām, globālo sasilšanu un tās iespējamo ietekmi gan uz cilvēku darbību, gan vidi. Klimata pārmaiņu ietekme nav detalizēti prognozējama. Tādēļ to izpētē nepieciešama elastīga pieeja un darbs ar neskaidrajiem jautājumiem, sevišķi politikas veidošanas procesos.

Klimata pārmaiņas rodas augstu siltumnīcas efekta gāzu un aerosolu koncentrācijas atmosfērā dēļ. Tādēļ ir nepieciešami emisiju ietekmju samazināšanas pasākumi. Klimata pārmaiņas ietekmē ne tikai globālā sasilšana, bet arī citi faktori: jūras līmeņa paaugstināšanās un galēju klimatisko parādību skaita pieaugums (piemēram, karstuma viļņi, stipras lietusgāzes, katastrofāli plūdi un vētras). Tas nozīmē, ka nepieciešami pielāgošanās pasākumi.

Ar BalticClimate rīkkopu jums kā politikas veidotājiem ir iespēja (un arī atbildība) pakāpeniski risināt klimata pārmaiņu jautājumus. Pirmais posms ir sagatavot augsni nākotnes lēmumiem. Problēmas identificēšana, kā arī iepazīšanās ar klimata pārmaiņām un to ietekmi radīs vajadzību noteikt ilgtspējīgas attīstības izaicinājumus un iespējas, ar ko sastapsies jūsu reģions, pilsēta vai pašvaldība.

Veikt sava rajona neaizsargātības novērtējumu ir otrais posms, lai identificētu klimata pārmaiņu izraisītās ietekmes, izaicinājumus un iespējas jūsu tuvākajā apkārtnē. Nepieciešams iesaistīt pēc iespējas vairāk nozares (transports, enerģētika, mājsaimniecības un lauksaimniecība), lai identificētu to savstarpējo saistību un konfliktus.

Trešo posmustratēģisko vadību – lielā mērā nosakāt jūs, politikas veidotāji, taču to ietekmē arī citi lēmumu pieņēmēji. Jums jāapzinās, ka vietējās uzņēmējdarbības un enerģētikas intereses lielā mērā ietekmē tas, kā jūs vadāt klimata pārmaiņu jautājumus.

Pakāpeniskās pieejas procesa noslēgumā jānoslēdz vienošanās vai jāizstrādā rīcības plāns. Pēc tam var sākties īstenošanas fāze. Ceturtajā posmā, lai sasniegtu mērķus, kā arī pārskatītu un pilnveidotu procesu, būtiska ir cieši saistīta pārraudzība un procesa novērtēšana.

Klimata pārmaiņām var būt gan pozitīva, gan negatīva ietekme uz jūsu reģionu, pilsētu vai pašvaldību. BalticClimate rīkkopa aplūko abas iespējas. Šis uz procesu orientētais ceļlauzis akcentē gan izaicinājumus, gan iespējas.

Labajā pusē atrodams prezentācijas piemērs politikas veidotāju iepazīstināšanai
ar BalticClimate rīkkopu un viņu lomas noteikšanai cīņā ar klimata pārmaiņām.
Prezentāciju iespējams lejupielādēt un pēc nepieciešamības pielāgot.


Sākt ar Problēmas identificēšanu.