Nodrošiniet uzticamu informāciju par:

  • klimata pārmaiņu potenciālo ietekmi un neaizsargātību,
  • izvēlēm un instrumentiem, lai pielāgotos klimata pārmaiņām un mazinātu ietekmes,
  • labas prakses piemēriem,
  • iespējamajām sinerģijām un kompromisiem starp pielāgošanos klimata pārmaiņām un ietekmju mazināšanu, kā arī esošajiem rīcības plāniem

visām iesaistītajām pusēm un plašākai publikai. Identificējot ieinteresētās puses, jūs varat noteikt, kāda ir to potenciālās ietekmes pakāpe uz problēmu un iesaistīšanas iespējas.
Parūpējieties par:

  • visu svarīgo informācijas avotu apvienošanu,
  • uzlabojiet piekļuvi saprotamai un izmantojamai informācijai,
  • identificējiet pieejas un metodes, lai mazinātu  informācijas trūkumu (neaizsargātības novērtējuma reģionālā un vietējā līmenī - 2. posms),
  • nodrošiniet finanšu resursus un apkopojiet informāciju par finansēšanas iespējām.

Atcerieties, ka vairumā gadījumu nepieciešama pārrobežu sadarbība!

Ar jūsu politiskajiem lēmumiem un politikas instrumentiem (finanšu, normatīviem un motivācijas, kā arī ar brīvprātīgu vienošanos) klimata pārmaiņu jautājumu var iestrādāt jau esošajos plānos. Ir svarīgi vienoties par ilgtermiņa saistībām un precizēt vadības jautājumus.

Pirms politiskas izvēles izdarīšanas lēmumu pieņēmējiem jānovērtē vietējā situācija. Neaizsargātības novērtējums ir noderīga pieeja, lai noteiktu jūsu reģiona izaicinājumus un iespējas. Galīgos lēmumus pieņems reģionālās varas iestādes, tos var ietekmēt reģiona politiskie faktori.