Svarīgākie vispārējā līmeņa plānošanas aspekti, lai mazinātu ietekmes un pielāgotos, ir apkopoti tabulā. Pretī katram aspektam ir norādīts, vai tas attiecas uz ietekmju mazināšanu (M) vai pielāgošanos (A). Visbūtiskākie konkrētā līmeņa plānošanas aspekti ir pasvītroti. Labajā pusē atrodami piemēri, kas īstenoti vispārējās plānošanas līmenī BalticClimate projekta ietvaros (angļu val.).


VISPĀRĒJĀS PLĀNOŠANAS LĪMENIS

Vietējais pašreizējais un nākotnes klimats

Plūdu, zemes nogruvumu un erozijas risku samazināšana (A)
Efektīva vētru radīto ūdeņu novadīšana (A)
Karstuma viļņu riska samazināšana (A)
Aizsardzības pret vēju plānošana, ņemot vērā mikroklimatu (A)
Salnu augsnei radīto postījumu riska analīze (A)

Kompakta un daudzveidīga struktūra

Esošās teritorijas efektīva izmantošana (M)
Esošās infrastruktūras efektīva izmantošana (M)
Rūpīgi jāpārdomā apbūve ārpus esošās struktūras robežām (M)
Dažāda veida mājsaimniecību plānošana (M, A)
Funkciju apvienošana (M)
Prioritāte pakalpojumiem un darba vietām, kuras sasniedzamas ar sabiedrisko transportu (M)
Konkurētspējīgas gājēju un velosipēdistu infrastruktūras nodrošināšana (M)
Teritorijas novietojuma analīze (M, A)
Papildu apbūves vietu noteikšana (M)
Pamestu objektu un veco ēku izmantošana (M)
Jaunu tehnoloģiju un arhitektonisku inovāciju izmantošanas iespēju noteikšana (M, A)
Infrastruktūras plānošana tā, lai tā darbotos arī nākotnes klimata kontekstā (A)

Transports

Pārvietošanās nepieciešamības samazināšana (M)
Veicināt iešanu kājām un braukšanu ar velosipēdu uz ikdienas galamērķiem (M)
Ilgtspējīga un integrēta sabiedriskā transporta izmantošanas palielināšana (M)
Tematisku plānu izstrāde nemotorizētai satiksmei (M)
Mobilitātes plānu izstrāde (M)
Gājēju zonu risinājumu izstrāde (M)
Kvalitatīvu sabiedrisko teritoriju risinājumu izstrāde (M)
Infrastruktūras apjomu optimizācija (M)
Vietas paredzēšana velosipēdu stāvvietām (M)

Enerģētika

Vietējā enerģijas patēriņa vajadzību noteikšana pašreizējā un nākotnes klimata apstākļos (M, A)
Enerģijas ražošanas un patēriņa plānošana (M)
Energoefektivitātes paaugstināšana (M)
Enerģētiski neatkarīgu apdzīvotu vietu un mājokļu plānošana (M)
Siltuma zudumu samazināšana (M)
Efektīvas sadzīves notekūdeņu un lietus notekūdeņu attīrīšanas plānošana (M)
Ilgtspējīgu un atjaunojamu enerģijas resursu noteikšana un izmantošanas veicināšana (M)
Atjaunojamās enerģijas ražošanai piemērota izvietojuma noteikšana (M)
Decentralizētu atjaunojamo enerģiju ražošanas risinājumu izstrāde (M)
Elastīgu risinājumu izveidošana ēkās un teritorijās (M, A)
Videi draudzīgu celtniecības materiālu izmantošana (M)
Vietējās ražošanas noteikšana (M)
Efektīvas atkritumu pārstrādes un notekūdeņu attīrīšanas plānošana (M)
Energoefektīva apgaismojuma plānošana (M)

Komfortabla vide

Zaļo zonu un parku uzturēšana un paplašināšana (M, A)
Risinājumu izstrāde ģimenes dārziņu izveidošanai pašvaldību teritorijās (M, A)
Pilsētas ekosistēmu tīkla izveidošana (M, A)
Koridoru plānošana gaisa dzesēšanai un aizsardzībai no vēja (A)

Līdzdalība

Iedzīvotāju līdzdalība (M, A)
Zemes īpašnieku un attīstītāju līdzdalība (M, A)
Politiķu līdzdalība (M, A)
Klimatologu un citu zinātnieku līdzdalība (M, A)
Plašsaziņas līdzekļu līdzdalība (M, A)

Stratēģiskā plānošana

Jaunu apdzīvotu vietu attīstības vadība (M, A)
Reģiona stratēģisko (demogrāfisko, ekonomisko, vides utt.) vajadzību noteikšana (M, A)
Nepieciešamo pārmaiņu un izmaiņu noteikšana, lai izveidotu kompaktāku un funkcionālāku teritoriju (M, A)
Ekonomikas attīstība (M, A)
Transporta sistēmu (autoceļu, dzelzceļu utt.) attīstība (M, A)

Plānošanas izmaksas

Ietekmes novērtējums (M, A)
Izkliedētu struktūru izmaksas, stratēģiskās vadības trūkums (M, A)
Izmaksas, kas saistītas ar augsnes kvalitāti, un reljefs, kas neveicina kompaktas struktūras izveidi (M, A)
Pārāk augstu novērtētas teritorijas pievilcības izmaksas (M, A)
Izmaksas, kas saistītas ar pārāk daudzu krustojumu un apakšzemes pāreju uzturēšanu (M, A)
Izmaksas, kas saistītas ar pārāk daudzu ceļu uzturēšanu (M, A)

Skatīt arī:

» Reģionālās plānošanas līmeni
» Detalizētās plānošanas līmeni