Pēc trīs minētajiem posmiem (augsnes sagatavošana, neaizsargātības novērtēšana un stratēģiskā virziena noteikšana) nepieciešams veicināt līgumu noslēgšanu par klimata pārmaiņu jautājumiem, kā arī izstrādāt un īstenot rīcības plānus. Plānošanas un plānu īstenošanas procesus nepieciešams pastāvīgi uzraudzīt.

Kuras izvēles ir rīcībai atbilstošas?

Pirmkārt, jūs spējat noformulēt politikas vadlīnijas vispārējos paziņojumos par klimata pārmaiņām attiecībā uz konkrētu nozari (piemēram, sociālo vai ekonomikas). Šīs vadlīnijas nepiedāvā konkrētu rīcības plānu.

Taču nākamais solis ir noformulēt politikas rekomendācijas (piemēram, pamatprincipus), kas paredzētas konkrētas problēmas risināšanai (piemēram, izvairīties no konfliktiem starp ietekmju mazināšanu un pielāgošanos).

Treškārt, jūsu politiskie lēmumi pārvērš plānus (piemēram, reģionālās energosistēmas) darbībā un padara tos juridiski saistošus.

Novirzot daļu reģiona budžeta pielāgošanās un ietekmju mazināšanas pasākumiem, jūs varat risināt vairākas ar klimata pārmaiņu jautājumiem saistītas prasības. Taču vispirms jums jāizpēta plašs iespējamo pielāgošanās un ietekmju mazināšanas pasākumu loks. Nenoteiktības un daudzo klimata pārmaiņu potenciālo ietekmju dēļ jums nepieciešams ar lēmumiem noteikt prioritāros pielāgošanās un ietekmju mazināšanas pasākumus.

Turpmākajās saitēs sniegti īsi pārskati par potenciālajiem pielāgošanās un ietekmju mazināšanas pasākumiem, kuri galvenokārt saistīti ar telpisko plānošanu un attīstību atbilstoši dažādiem rīcības līmeņiem.

Reģionālās plānošanas līmenis
Vispārējās plānošanas līmenis
Detalizētās plānošanas līmenis

Pasākumu īstenošanas gaitā ļoti nozīmīga ir starpnozaru uzraudzība, lēmumu novērtēšana un pārskatīšana. Jau esošo zinātnisko pētījumu rezultātu un jaunu politikas nostādņu (gan ES, gan dalībvalstu līmenī) kontekstā var rasties nepieciešamība periodiski pārskatīt lēmumus un procesus. Politikas lēmumu, struktūru un procesu uzraudzība ir absolūta nepieciešamība. Mainās arī ieinteresētās puses (piemēram, uzņēmēji, privātais sektors), tomēr nepieciešams tās integrēt lēmumu pieņemšanas procesos. Tas ir būtiski, jo ieinteresētās puses var atbalstīt lēmumu pieņemšanas procesus un nodrošināt noteiktu informāciju par reģionālo un vietējo uzņēmējdarbības vidi.

Jūs atrodaties nepārtrauktā mācīšanās procesā, ko papildina uzraudzības pasākumi. Šajā procesā jūs varat pilnveidot procedūras un atrast jaunas iespējas. Tas ir dinamisks process, kur lēmumi ir jāsaskaņo, lai atbilstoši reaģētu uz klimata pārmaiņām.