Vai jūsu reģionā jau ir energoapgādes tīkls un jūs izmantojat decentralizētu atjaunojamo enerģiju (piemēram, hidroelektroenerģiju, biogāzi un vēja enerģiju) parasto spēkstaciju (piemēram, ar oglēm darbināmas) ražotās enerģijas vietā?

Jaunas energoapgādes formas palīdz samazināt siltumnīcas efekta gāzu emisijas. Enerģijas ražošana un patēriņa plānošana ir svarīga zemes izmantošanas veidu, kā arī ekonomiskās attīstības plānošanā. Esošās struktūras jāpilnveido, lai tās būtu energoefektīvākas. Turklāt iespējams samazināt lielo spēkstaciju neaizsargātību pret klimata pārmaiņām, ko izraisa ekstrēmi laika apstākļi. Šādos apstākļos kompaktāka un daudzveidīgāka enerģijas infrastruktūra jūsu reģionā būs vairāk aizsargāta. Decentralizētas atjaunojamās enerģijas ražošana ir izdevīga, īpaši teritorijās ar mazāku iedzīvotāju blīvumu (piemēram, mazās ar biodegvielu darbināmās siltumcentrāles mazos ciematos).

Uzziniet arī par citu nozaru izaicinājumiem un iespējām vietējās un reģionālās attīstības kontekstā.