Lēmumu sagatavošanai nepieciešama sīkāka informācija par klimata un sociālekonomiskajiem scenārijiem, ietekmēm, dažādu nozaru neaizsargātības novērtējumu, kā arī klimata pārmaiņu izraisīto risku un iespēju izsvēršana.

Neaizsargātības novērtējums sniedz pārskatu par klimata pārmaiņu skartajām nozarēm un integrē dažādas nozares klimata ietvarstruktūrā, nosakot sinerģiju un konfliktus to starpā. Uzdevumi, kurus plānotāji un zinātnieki izstrādājuši konkrētām nozarēm (transports, enerģētika, mājsaimniecības un lauksaimniecība) palīdzēs identificēt visa reģiona izaicinājumus un iespējas. Jums jāuzsāk un līdz noteiktai pakāpei jāatbalsta šo uzdevumu īstenošana, lai noteiktu pareizo pieeju katrā reģionā un administratīvajā līmenī. Jums ir paveicies, jo plānotājiem jau ir pieredze atšķirīgu darbības sfēru integrācijā un viņi var vadīt procesu administratīvā līmenī. Izmantojiet viņus! Ir svarīgi iepazīties ar dažādiem klimata pārmaiņu ietekmes aspektiem, lai varētu ar tiem atbilstoši strādāt.

Jums kā politikas veidotājiem ir iespēja ar ilgtspējīgiem lēmumiem samazināt klimata pārmaiņu ietekmes un ļaut uzņēmējiem drošāk plānot savu darbību, kā arī ieviest klimata pārmaiņu ietekmju mazināšanas pasākumus savā reģionā (atbalsts atjaunojamās enerģijas sistēmai, efektīvas transporta sistēmas attīstība). Reģiona un vietēji uzņēmēji ir labākie eksperti, lai novērtētu klimata pārmaiņu ietekmi uz uzņēmējdarbību. Taču viņiem bieži vien trūkst informācijas par klimata pārmaiņu ietekmi. Nodrošinot reģiona uzņēmējiem (kā ieinteresētajām pusēm) sīkāku informāciju par klimata politiku, iespējams stiprināt sadarbību starp uzņēmējiem un politikas veidotājiem. Aktīva politikas un ekonomikas sadarbība pieaugošas konkurētspējas un labklājības kontekstā ir būtisks faktors reģiona ekonomikas stiprināšanai.

Klimata pārmaiņas tieši ietekmē uzņēmumus. Tiem var rasties nepieciešamība pielāgot loģistikas ķēdes un produktu dzīves ciklus, kā arī darbinieku darba apstākļus. Vide mainīsies, līdz ar to katram uzņēmējam nāksies saskarties ar šo izmaiņu ietekmi uz loģistikas ķēdēm, produktu dzīves ciklu un gatavajiem izstrādājumiem. Labi sagatavoti uzņēmumi ir labāk aizsargāti pret klimata pārmaiņu radīto ietekmi. Tie spēj novērst šo pārmaiņu turpmāko negatīvo ietekmi, kā arī izmantot ietekmju mazināšanas iespējas, kas faktiski samazinās to produkcijas pašizmaksu.

Jums jāiesaista uzņēmējdarbības un privātais sektors, liekot viņiem apzināties savu atbildību un saprast, kā viņi var pievērst uzmanību klimata pārmaiņām (personāla apmācība).

Reģionālās politikas veidotāji, izstrādājot reģionālos noteikumus par siltumnīcas efekta gāzu emisijām, ņem vērā starptautiskos un vietējos regulējumus. Nacionālā un reģionālā politika ir ļoti svarīga uzņēmumiem, jo tiem ir jāintegrē pašreizējās politikas nostādnes savos biznesa plānos. Atcerieties – uzņēmumiem jāņem vērā politikas, tirgus un klimata izmaiņas!

Zemāk minētajās saitēs atradīsiet sarakstu ar izaicinājumiem un iespējām transporta, enerģētikas, mājsaimniecību un lauksaimniecības nozares attīstībai vietējā un reģionālā līmenī. Šīs nozares arvien vairāk ietekmē klimata pārmaiņas, tās ir ļoti būtiskas politikas veidotājiem, telpiskajiem plānotājiem un uzņēmējiem.

Nozares ar izaicinājumiem un iespējām vietējās un reģionālās attīstības kontekstā.