Ir nepieciešama ilgtermiņa stratēģija. Tā iegūstama, nosakot stratēģijas, kas aptver gan klimata pārmaiņu izraisītos ieguvumus, gan negatīvo ietekmi, apjomu un mērķus.

Jācenšas panākt, ka visas ieinteresētās puses uzņemas skaidri definētas saistības, lai kopumā atbalstītu klimata pārmaiņu jautājumu risināšanas procesu. Ilgtermiņa lēmumi ir svarīgi, lai gan reizēm tie nav viegli sasniedzami. Kā politikas veidotāji jūs esat atbildīgi par sabiedrības un ekosistēmu ilgtermiņa kapacitātes veidošanu, lai pielāgotos klimata pārmaiņām visās iespējamajās nozarēs. Pārliecinieties, ka organizācijai un indivīdiem tiek doti precīzi uzdevumi. Lai nodrošinātu efektīvu vadību, pilnvarām un atbildībām jābūt caurskatāmām. Līdzekļi resursietilpīgiem procesiem jānodrošina ilgtermiņā. Sadarbības procesiem jābūt skaidriem un efektīvi strukturētiem. Lai nodrošinātu politikas atbilstību, tie jāintegrē plašākā lēmumu kontekstā.

Darbība jāintegrē esošajās politikas nostādnēs, struktūrās un procesos, nodrošinot iespējas pārmaiņām, kad un ja tādas ir nepieciešamas. Jāpārvērtē esošie instrumenti gan attiecībā uz pozitīvām, gan negatīvām klimata pārmaiņām. Klimata pārmaiņu ietekmju integrācija un pasākumi neaprobežojas tikai ar vides sektoru vai valsts iestādēm, bet ietver arī tehnoloģiskus, infrastruktūras, informatīvus, organizatoriskus, ar ekosistēmām saistītus un sociālekonomiskus pasākumus visos līmeņos. Integrācijai jābūt gan vienas nozares, gan starpnozaru līmenī.

Lai nenoteiktības un plašās pasākumu izvēles dēļ izvairītos no neadekvātas pielāgošanās, pirms līgumu un rīcības plānu īstenošanas jāatrod sinerģija un konflikti starp ietekmju mazināšanu un pielāgošanos. Izvairieties no kompromisiem starp pielāgošanos klimata pārmaiņām un ietekmju mazināšanu, kā arī rīcības plāniem, kas līdzekļus izmanto neracionāli. Sagatavojiet detalizētu novērtējumu, lai precizētu katras izvēles un rīcības ietekmi ilgtermiņā.


Turpināt ar Plānot un ieviest