Scenāriji par klimata pārmaiņām sadalīti septiņās tēmās pa sektoriem:

» Lauksaimniecība
» Enerģētika
» Mājsaimniecības un ūdensapgāde
» Ekonomika
» Mežsaimniecība
» Veselības aprūpe
» Vide

Vispārējie atklājumi klimata pārmaiņu scenārijos Baltijas jūras reģionā (BSR) apkopoti 1. tabulā. Šajā rīkkopā ietvertais klimata pārmaiņu scenāriju apkopojums nodrošina vispārīgu skatījumu par to, kā klimata pārmaiņas dažādos aspektos varētu ietekmēt BSR.

Apskatītie pētījumi veikti dažādos mērogos: vietējā, reģionālā un globālā. Tātad dažos pētījumos iekļautas visas BSR valstis, bet citos – tikai viena.

Gandrīz visos scenārijos par klimata pārmaiņām iekļauta tabula, lai demonstrētu kopējo pārskatu par BSR (skatīt zemāk esošos sektorus). Tabulās ievietotā informācija ņemta no oriģinālajām kartēm, grafikiem un tabulām. Katras BalticClimate valsts perspektīvas iekļautas novērošanas tabulās (SWE - Zviedrija, FIN - Somija, EST - Igaunija, LAT - Latvija, LIT - Lietuva, RU – Krievijas Baltijas jūras reģions, GER - Vācija).

1.tabula. Klimata pārmaiņu radīto izaicinājumu un iespēju kopsavilkums. Vispārējā klimata pārmaiņu ietekme uz BSR sektoriem.

Sektors

Iespējamie izaicinājumi

Iespējamās iespējas

Lauksaimniecība Klimata pārmaiņu scenāriji norāda uz samazinātu vidējo graudaugu ražu BSR dienvidu daļā, īpaši GER. Paplašinātas teritorijas piemērotas sojas pupiņu un kukurūzas audzēšanai. Kviešu ražas palielināšanās paredzama visā BSR, turklāt BSR ziemeļu daļā tiek prognozēta vidējās ražas palielināšanās.
Enerģētika Tiek prognozēts, ka kopumā BSR pieaugs nepieciešamība pēc gaisa dzesēšanas vasaras laikā. Sagaidāms, ka klimata pārmaiņu dēļ ziemas laikā samazināsies nepieciešamība pēc apkures. Hidroelektroenerģijas potenciāla palielināšanās plānota SWE un FIN. Atkarībā no scenārija tiek prognozēts, ka vēja enerģijas potenciāls palielināsies nedaudz vai nepalielināsies vispār.
Mājsaimniecības un ūdensapgāde  Paredzams, ka īpašuma bojājumi sakarā ar vētrām palielināsies GER, citas BSR valstis šajā sarakstā nav iekļautas. Sagaidāms, ka mainīsies plūdu risku situācija. Ievērojami paaugstināts plūdu risks FIN, kā arī citās BSR teritorijās.  
Ekonomika   Sagaidāms, ka klimata pārmaiņas Eiropas IKP būtiski neietekmēs, iespējama neliela tā palielināšanās. Tiek prognozēts, ka klimata pārmaiņu dēļ BSR uzlabosies vasaras tūrisma apstākļi.
Mežsaimniecība Kopumā paaugstināts meža ugunsgrēku risks visā BSR. Ievērojami paaugstināts meža postījumu risks pumpuru atvēršanās un mizgraužu uzbrukumu dēļ. Samazināti pirmreizējo materiālu ražošanas apjomi GER. Augšupejoša tendence mežu stādīšanā SWE un FIN. Palielināti pirmreizējo materiālu ražošanas apjomi visās BSR valstīs (izņemot GER, kur paredzams kritums).  
Veselības aprūpe Klimata pārmaiņu dēļ varētu mainīties arī gaisa kvalitāte. Tiek prognozēts, ka dažās Eiropas daļās, īpaši GER, netālu no zemes virsmas palielināsies ozona daudzums. Citās BSR valstīs būtiskas pārmaiņas nav gaidāmas. Tiek prognozēts, ka augstākas gaisa temperatūras ietekmē palielināsies mirstības līmenis pat Ziemeļeiropā. Nav sagaidāms, ka klimata pārmaiņas ietekmēs darbaspēka ražīgumu lielākajā BSR daļā; tā notiks citās pasaules daļās.  
Vide Sugu proporciju izmaiņas. SWE pētījums norāda uz paaugstinātu zemes nogruvumu, erozijas, aizu veidošanās un dubļu straumju risku. Sugu proporciju izmaiņas. Palielināts dabiskā oglekļa daudzums augsnē GER, kā arī vairākās SWE un FIN daļās (vienīgās BSR valstis, kas tika pētītas).