1. Įžanga 4. Rezultatai
2. Tikslas 5. Medžiaga ir pasiruošimas
3. Pradiniai duomenys 6. Užduoties instrukcijos


Įžanga


Regionų ir vietos verslininkai yra tie ekspertai, kurie gali geriausiai spręsti apie klimato kaitos įtaką verslui. Tačiau jiems dažnai nepakanka informacijos apie klimato kaitos poveikį. Projekto BalticClimate priemonių rinkinys verslo atstovams gali padėti geriau suprasti klimato kaitą regiono mastu. Švedijos meteorologijos ir hidrologijos institutas (SMHI) bendradarbiaudamas su Klimato mokslo ir politikos tyrimo centru (CSPR) apskaičiavo Baltijos jūros regiono ateities klimato scenarijus. Šią informaciją reikėtų paaiškinti ir aptarti kartu su regiono (vietos) verslininkais, kad būtų galima susidurti su būsimomis grėsmėmis ir sukurti galimybes vietos verslui.

„Grėsmių ir galimybių“ seminarą turi organizuoti savivaldybės kartu su vietos (regiono) verslo asociacijomis, sąjungomis, prekybos rūmais, verslo multiplikatoriais ir t. t. — organizacijomis, kurios apjungia įvairių verslo sričių (šakų) atstovus. Skirtingi dalyvių tikslai gali paskatinti naujoves ir naujovišką bendradarbiavimą. Jeigu reikia, taip pat galima surengti seminarą, skirtą vienam verslo sektoriui.  

Tikslas

Seminaro „Grėsmės ir galimybės verslui“ tikslas yra įtraukti regiono verslo įmones ir verslo multiplikatorius į klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo procesą. Pagrindinė mintis yra suteikti informacijos apie klimato kaitą ir sukurti naujų verslo idėjų, kurios paremtų klimato kaitos švelninimą ir (arba) prisitaikymą prie jos. Pagrindinis šio seminaro rezultatas yra informacija apie vietos verslui klimato kaitos sudaromas grėsmes ir galimybes. 

Pradiniai duomenys

Ateities klimatas jūsų regione 

Rezultatai

Su klimatu susijusių grėsmių ir galimybių sąrašas pagal tai, kaip suprantate grėsmių ir galimybių dydį ir jų atsiradimo laiką.

Medžiaga ir pasiruošimas

  • Pristatymų lentos popieriaus lapai, prilipdomi lapeliai ir raudonos spalvos žymekliai.

  • Paruoškite pristatymų lentos popieriaus lapą kaip parodyta toliau pateiktame 1 pav (galima atsisiųsti iš Susijusių dokumentų dešinėje). Jeigu dirbate su skirtingomis teritorijomis arba su skirtingais ekonomikos sektoriais, kiekvienai teritorijai arba sektoriui paruoškite po vieną popieriaus lapą. Padalinkite popieriaus lapą į penkias dalis tiek vertikaliai, tiek horizontaliai, kad būtų lengviau jį dokumentuoti lentelėse.

  • Horizontali ašis: laikas pagal nustatytas grėsmes ir galimybes (pvz. dabar, iki 2020, iki 2050, arba 2100 m.)

  • Vertikali ašis: grėsmės arba galimybės svarba, nuo didelės iki mažos.

 

1 pav. Tinklelis, parodantis grėsmių ir galimybių svarbą bei jų atsiradimo grafiką.

Užduoties instrukcijos

Seminarą (2 val.) sudaro keturi komponentai:

1) Įžanginė paskaita (20 minučių)
2) Grėsmių ir galimybių užduotis (10 min. individualiam pamąstymui, 30 min. grupiniam aptarimui, 30 min. pristatymui ir bendrai diskusijai)
3) Įtaką darančių aspektų užduotis (kiek galima labiau susitelkite į prisitaikymo aspektą) (20 min. grupiniam sprendimui, 10 min. pristatymui)
4) Įvertinimas

1. Seminaras pradedamas įžangine paskaita. Dėmesys sutelkiamas į neseniai pasireiškusias ekstremalias meteorologines sąlygas ir būsimos klimato kaitos poveikį regiono mastu. Tikslas yra pristatyti auditorijai kas jau įvyko ir kas nutiks per ateinančius 10-20-50 metų pagal pagrindinius meteorologinius parametrus, kadangi jie yra varančioji jėga, skatinanti pokyčius, su kuriais visuomenei teks susidurti ir prie kurių reikės prisitaikyti. Ruošiant šį seminarą galima naudotis klimato kaitos poveikio medžiaga. 

Seminaro metu dėmesį reikėtų skirti ne vien ateities klimatui. Per pastaruosius metus įvyko keletas meteorologinių  įvykių, kurie padarė įtakos verslo įmonėms Baltijos jūros regione. Diskusiją reikėtų pradėti nuo šių sausrų, karščio bangų, pūgų, potvynių ir t. t. Svarbūs su prisitaikymu susiję klausimai yra: 

  • Ar šie įvykiai regione padarė poveikį verslui (arba individualioms įmonėms)?
  • Ar kas nors padaryta, siekiant išvengti tokio neigiamo poveikio ateityje?
PATARIMAS: planuodami seminarą susisiekite su vietos (regiono) klimato kaitos ekspertais ir su jais pasitarkite. Jiems gali būti įdomu prisijunti prie seminaro, pateikti medžiagos arba pristatyti paskaitą. 


2. Po įžanginės paskaitos, pradėkite grėsmių ir galimybių užduotį. Sudaromos dvi grupės (1 grupė ‑ grėsmėms, 2 grupė ‑ galimybėms) ‑ ne daugiau kaip 10 žmonių vienoje grupėje. Jeigu seminare dalyvauja daugiau kaip 15-20 žmonių, tada reikia sudaryti daugiau pogrupių (1 grėsmėms, 2 galimybėms ir t. t.). 

1 ETAPAS. Kiekviena grupė gaus A0 formato plakatą arba popieriaus lapą, kaip pavaizduota 1 pav., su antraštėmis „Grėsmės“ arba „Galimybės“. Jeigu neįmanoma atspausdinti plakatų, naudokite popieriaus lapą. Horizontalioje ašyje yra laiko skalė su 5 laiko taškais: dabartis, po vienų metų, po penkių metų, po dešimties metų ir po dvidešimties metų. Reikia pabrėžti grėsmes ir galimybes dabar ir artimoje ateityje. Verslą labiausiai domina investicijos ir inovacijos, įgyvendinamos per ateinančius 1-10 metų. Vertikalioje ašyje yra grėsmių arba galimybių svarbos skalė nuo 1 (mažos) iki 5 (didelės).

2 ETAPAS. Kiekvienos grupės dalyviai tyloje ant prilipdomų lapelių per 5-10 minučių užrašo klimato kaitos „grėsmes“ (arba „galimybes“), turinčias įtakos verslui regione. Tai gali būti bet kas, tačiau daugiausiai dėmesio reikia skirti klimato kaitai ir regiono verslui. Ant vieno lapelio užrašykite po vieną grėsmę (galimybę)! 

3 ETAPAS. Kiekviena grupė pradeda dėlioti prilipdomus lapelius ant plakato. Jie turėtų aptarti ir surasti vietą kiekvienai grėsmei (galimybei) laiko (horizontali ašis) ir dydžio (vertikali ašis) skalėje. Tam reikia 30 minučių.

4 ETAPAS. Visos grupės pristato savo rezultatus ir surengiama bendra diskusija nustatyti trūkstamiems aspektams. Šiai diskusijai skiriama 30 minučių. Jeigu seminare dalyvauja daugiau nei 15-20 žmonių, jis gali užtrukti ilgiau nei 30 minučių. 

3. Kiekviena grupė sugrįžta kitai užduočiai (20 minučių), kad nustatytų trijų didžiausių grėsmių (galimybių) įtakos aspektus (stenkitės sutelkti dėmesį į prisitaikymą).

1 lentelė. Trijų didžiausių galimybių ir grėsmių įtakos aspektai (galima atsisiųsti iš  Susijusių dokumentų  dešinėje)

Grėsmė (galimybė) Galiojantys politikos įrankiai Kliūtys Palengvinantys veiksniai Lengva … Sudėtinga (1…5) pakeisti
1.        
2.        
3.        

Remdamiesi „Didžiuoju trejetuku“ grupinėje diskusijoje atsakykite į šiuos klausimus:

  • Kokie politikos įrankiai gali padėti nugalėti grėsmę (arba gauti naudos iš galimybės?)
  • Kokios yra kliūtys?
  • Kokie yra pagalbiniai veiksniai?
  • Kaip lengva (arba sudėtinga) pakeisti esamą situaciją? Klasifikuokite tai skalėje nuo 1 (lengva) iki 5 (labai sudėtinga). 

Visos grupės pristato savo rezultatus. (10 minučių)

4. Galutinė diskusija. Galutinėje diskusijoje didžiausią dėmesį reikia skirti pagrindinėms grėsmėms ir galimybėms. Ką mes sužinojome iš šios užuoties? Geras būdas įsigilinti į smulkmenas yra SSGG įrankis verslui.