Klimato kaita reiškia pokyčius aplinkoje, kurioje veikia verslininkai ir įmonės. Su klimato kaitos poveikiu teks susidurti visiems, taigi, ir verslininkams. Nors šis poveikis dažnai siejamas su problemomis, dėl jo taip pat gali atsirasti naujų galimybių verslui.

Pagrindiniai projekto BalticClimate priemonių rinkinio veiklos rezultatai yra naujos, novatoriškos verslo idėjos, apimančios tiek klimato kaitos švelninimo, tiek prisitaikymup aspektus. Pagrindinis dėmesys skiriamas vietiniam ir regioniniam lygmeniui, tačiau kiekvienai teritorijai turės įtakos platesnės pasaulinės klimato tendencijos, o ne tik vietiniai orų pokyčiai.

Projekto BalticClimate priemonių rinkinys padeda nustatyti grėsmes ir galimybes verslui klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prasme.

Toliau atskiros įmonės gali išsamiau įsigilinti į klimato kaitos poveikį jų gaminiams arba paslaugoms. Klimato SSGG analizė pateikia naudingų atsakymų apie klimato kaitos sudaromas stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmės. Jas galima tiesiogiai integruoti į įmonės strateginį planavimą (žr. pav.).

Klimato kaita dažnai vadinama viena iš didžiausių jėgų, formuojančių verslo aplinką, kurioje dirba įmonės. Ji dažnai lyginama su globalizacija ir į ją yra panaši tuo, kad yra lėta, tačiau galinga ir neišvengiama jėga, daranti įtaką kainoms ir kaštams, o taip pat paklausos ir gamybos struktūrai. Klimato kaitos klausimas yra ne tik mokslinis ir etinis, klimato kaita yra ir svarbi ekonominė problema, įvertinus visuomenei ir verslui tenkančių jos kaštų dydį. Klimato kaita darys skirtingą įtaką regionams ir verslo sektoriams: dėl klimato kaitos atsiras didelių laimėtojų ir didelių pralaimėtojų. Todėl akivaizdžiai matyti, kad klimato kaita verslui atneš tiek grėsmių, tiek galimybių. Naujoje verslo aplinkoje laimėtojais greičiausiai taps tie, kurie pirmieji supras klimato kaitos svarbą, numatys poveikį savo verslui ir suplanuos atitinkamas klimato kaitos švelninimo bei prisitaikymo strategijas. 

Verslo ir klimato kaitos sąveika yra dvikryptė. Verslas turi įtakos klimato kaitai: jo vaidmuo skatinant arba kontroliuojant klimato kaitą yra svarbus. Tačiau klimato kaita taip pat gali daryti stiprią įtaką verslui per temperatūros kilimo ir ekstremalių orų sąlygų fizinį poveikį. Skaitykite plačiau apie klimato kaitos scenarijus ir poveikį Baltijos jūros regionui.

Netiesioginė klimato kaitos įtaka verslui pasireiškia per nacionalinę ir tarptautinę klimato politiką bei reglamentus, skirtus sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją, daug energijos sunaudojančių procesų kaštų kilimą ir daug energijos sunaudojančių gaminių paklausos sumažėjimą. Kita vertus, padidėjus mažos anglies emisijos ir energiją taupančių gaminių paklausai, atsiras naujų technologinių ir verslo galimybių.

Tvarumo klausimų, įskaitant klimato problemas, integravimas į verslo veiklą ir verslo strategijas įmonei gali suteikti vertės. Tvarumo vertė gali materialiai pasireikšti įvairiais būdais: 

  • Kai tvarumo siekiama dėl atitikimo įstatymų reikalavimams, pagrindinė vertė gaunama iš licencijos veikti rinkoje apsaugos (pvz. siekiant patenkinti ES klimato politikoje numatytus klimato tikslus).

  • Dėmesys verslo tvarumo aspektams padeda nustatyti galimą operacijų riziką. Todėl tvarumo įvertinimas gali būti naudinga paspirtis rizikos valdymui. Su klimatu susijusios rizikos prevencija sumažina reagavimo į ekstremalias situacijas kaštus, atsakomybės už gaminių kokybę kaštus ir draudimo įmokas (pvz. investicijos į sienas ir barjerus, reikalingus apsisaugoti nuo žalos, padarytos potvynių, kylančių dėl padidėjusios temperatūros ir kritulių).

  • Dėmesio sutelkimas į veiklos efektyvumą dažnai prisideda tiek prie kaštų sumažinimo, tiek prie ekologinio efektyvumo pagerinimo. Ekonominė nauda pasiekiama iš padidėjusio produktyvumo, efektyvesnio išteklių panaudojimo, atliekų kiekio sumažėjimo ir tvaraus investicijų projektavimo (energijos efektyvumo pagerinimo, pvz. energijos taupymo paslaugų).

  • Tipiškas būdas kaip iš tvarumo sukurti vertę - tai padidinti konkurencingumą pagerinant įvaizdį. Saugant įmonės įvaizdį ir prekės ženklą galima padidinti klientų lojalumą (pvz. bendradarbiavimo su NVO).

  • Gaminio tvarumo požymių padidėjimas vertės grandinėje gali būti rinkos augimo šaltinis (pvz. gaminių anglies pėdsakas).

  • Strateginių tvarumo problemų visuomenėje stebėjimas ir kontroliavimas gali būti varančioji inovacijų jėga, skatinanti esamų verslo koncepcijų krypties ir apibrėžimo pokytį. Todėl remiantis naujomis gaminių ir paslaugų (pvz. dalijimasis automobiliu) koncepcijomis galima sukurti naujas tvarias rinkas.

  • Tvarumo verte taip pat galima laikyti padidėjusią darbuotojų motyvaciją. Tai gali būti itin svarbi problema tose šalyse, kurių populiacija sensta ir artimoje ateityje bus priversta konkuruoti dėl kvalifikuotos ir motyvuotos darbo jėgos. Tvari organizacinė kultūra gali sukurti patrauklesnę darbo rinką.

Lentelėje dešinėje pateiktas prezentacijos šablonas, skirtas supažindinti verslininkus su klimato kaita ir BalticClimate priemonių rinkiniu Toolkit bei nustatyti jų vaidmenį sprendžiant klimato
kaitos klausimus.
Šabloną galima atsisiųsti ir koreguoti pagal savo poreikius.

Pradėkite nuo Grėsmių ir galimybių verslui