Dalyvaujant visuomenei ir suinteresuotosioms šalims sprendimai įgyvendinami laiku ir pasiekiamas geresnis galutinis rezultatas.


Į procesą įtraukite visus su tuo susijusius dalyvius

Integruodami klimato kaitos aspektus į vietos ir regionų planus, planuotojai turėtų pasitelkti ir teisiškai įpareigojančias, ir teisiškai neįpareigojančias priemones, pvz., strateginius planus. Siekdami daugiau nei tik teisės aktuose numatytų priemonių įgyvendinimo, planuotojai gali pasitelkti interaktyvų dalyvavimą. Dalyvavimas yra tvarios plėtros kertinis akmuo ir strateginių aplinkos procesų prielaida. Jei planuojant dalyvauja ir visuomenė, sprendimai ne tik įgyvendinami laiku, bet ir pasiekiami geresni rezultatai.

Dalyvavimas užtikrina skaidrų ir atvirą procesą

Jei planuojant dalyvauja visuomenė, didesnė tikimybė, kad projektai bus patvirtinti. Kuo anksčiau ir rimčiau dalyviai ir už planavimą atsakingi asmenys pradės bendradarbiauti, tuo geriau. Tuomet yra tikimybė, kad galutiniai projektai bus patvirtinti, visuomenė jiems pritaria ir padeda juos įgyvendinti. Be to, jei suinteresuotosios šalys jaučiasi išgirstos, mano, kad į jų interesus atsižvelgiama, jos greičiausiai pritars galutiniam projektui, nors jų pačių idėjų projekte gali ir nesimatyti.

Dalyvaujant, didėja dalyvių įsipareigojimai

Gyventojų dalyvavimas. Gyventojai žino vietovės būklę ir gali suteikti vertingos informacijos (pvz., apie vartojimą ar transportą).

Žemės savininkų dalyvavimas. Kai dalyvauja žemės savininkai, procesas bus skaidresnis, o bendradarbiaujant gimsta naujos plėtros galimybės.

Dalyvaujant politikams, atsiranda dialogo galimybė ir stiprėja parama būsimo projekto įgyvendinimui.

Dalyvaujant klimatologams ir kitų sričių mokslininkams užtikrinama, kad pasitelkiama mokslinė informacija yra naujausia, o inovacijos – pažangiausios.

Žiniasklaidos dalyvavimas. Didinant įvairių suinteresuotųjų šalių įsipareigojimus, didelį vaidmenį vaidina visuomenės pritarimas. Per pranešimus žiniasklaidoje, interneto tinklavietėse ir kitose masinės informacijos priemonėse visuomenė gali daugiau sužinoti apie planavimo procesą ir prisiimti tam tikrus įsipareigojimus. Įvairios kampanijos, simboliniai renginiai ir konkursai taip pat teikia informacijos ir kuria politinę atmosferą, prisidedančią prie pastangų švelninti klimato kaitą ir prie jos prisitaikyti.

Nederėtų menkinti ir per planavimo procesus vykstančio mokymosi proceso. Įtraukus į planavimo procesą suinteresuotąsias šalis, visi dalyviai turės galimybę sužinoti apie klimato kaitos padarinius jų regione. Suinteresuotųjų šalių dalyvavimas sudarys sąlygas į planavimo procesus darniai integruoti priemones, skirtas klimato kaitos švelninimui ir prisitaikymui prie jo.

Žiūrėkite ir kitas planavimo kategorijas, skirtas klimato kaitai švelninti ir prie jos prisitaikyti:

» Vietos klimatas ir būsimo klimato scenarijai
» Kompaktiška ir įvairi urbanistinė struktūra
» Tvarus transportas
» Taupus energijos vartojimas
» Patogi ir sveika aplinka
» Strateginis planavimas
» Sąnaudos