Parenkite vietovėms ir pastatams skirto tapaus energijos vartojimo plano gaires. Atkreipkite dėmesį į tai, kaip ilgainiui bus valdomos ir prižiūrimos vietovės, vietos, pastatai ir kitas turtas.


Skatinkite atsinaujinančios energijos vartojimą

Energijos gamybos ir energijos vartojimo planavimas turėtų būti neatsiejama žemės naudojimo ir ekonominės plėtros planavimo dalis. Skatintini alternatyvūs, tvarūs ir atsinaujinantys energijos šaltiniai: saulės energija, bioenergija, geoterminė energija, vėjo energija ir biokuras. Ir žemės ūkyje, ir miškininkystėje reikėtų nustatyti ir naudoti atsinaujinančiai energijos gamybai tinkamas vietoves. Atsinaujinanti energija vartojama tausiai tik tuomet, jei vietovė tam yra tinkama ir nekyla konfliktų dėl žemės paskirties (energijos gamybos ir žemės ūkio). Logistika taip pat turėtų būti tvari.

Ieškokite sprendimų, mažinančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas ir skatinančių taupiai vartoti energiją

Planuotinos tokios gyvenvietės, kurios naudodamosi atsinaujinančiais energijos šaltiniais, pačios tenkina savo energijos poreikius. Pati vietovė padiktuos atitinkamus pasyvaus pastatų ir rajonų projektavimo metodus. Projektuojant reikia atsižvelgti į saulėtąją pusę ir iš kurios pusės dažniausiai pučia vėjas, įvertinti vienų pastatų sąryšį su kitais pastatais ir atviromis erdvėmis. Skatintinos išlakomis aplinkos neteršiančių gyvenamųjų rajonų statybos ir pasyviosios būsto technologijos. Derėtų skatinti statyti pasyvios (ar nulinės) energijos ar mažai energijos naudojančius būstus (nors pradinės investicijos ir didesnės, bet priežiūros sąnaudos mažesnės). Jau yra daugybė technologinių sprendimų: langų stiklo paketai, šilumos siurbliai, vėjo energijos generatoriai, natūralios oro vėdinimo sistemos ir pan. Be to, investicines sąnaudas į pastato technologijas sumažintų ir bendra kelių namų infrastruktūra. Didintinas ir esamų struktūrų energijos vartojimo efektyvumas. Pastatų ar gyvenamųjų rajonų energijos suvartojimo auditas suteiktų naudingos informacijos ir parodytų, kaip taupiau vartoti energiją.

Daug naudos duotų decentralizuota atsinaujinančios energijos gamyba, ypač kaimo vietovėse, kur mažesnis gyventojų tankis. Šiuo požiūriu labai efektyvūs yra mažiems kaimams skirti maži biokuru šildomi nuotoliniai šiluminiai siurbliai. Be to, ir šilumą, ir elektros energiją gaminančios jėgainės (CHP) yra kur kas našesnės nei atskirai  šilumą ir atskirai energiją gaminančios jėgainės.

 Skatinkite infrastruktūroje, vietovėse ir pastatuose diegti naujus technologinius ir architektūrinius sprendimus

Visus pastatus, ne tik gyvenamuosius namus, bet ir biurus, sandėlius, gamyklas ir pan., derėtų projektuoti taip, kad efektyvaus energijos vartojimo požiūriu, būtų išnaudotos stogų, pavėsių teikiamos galimybės. Tai mažintų poreikį šildyti ar vėsinti. Tokie nauji vėsinimo ir šildymo, centrinio vėsinimo ir panašūs sprendimai nedarytų žalos aplinkai ir ilgainiui būtų ekonomiškai naudingi. Miestuose, miestų rajonuose, apylinkėse, vietovėse ir pastatuose derėtų mažinti šilumos praradimą.

Nustatykite vietos gamybą ir vietos poreikius.

Reikalaukite, kad naujose statybose, renovuojant ar kuriant kraštovaizdį būtų naudojamos aplinkai nekenksmingos vietoje gaminamos statybinės medžiagos. Statybos, kuriose naudojama vietoje pagaminta produkcija, naudinga dvejopai – mažina transporto išlaidas ir remia vietos verslą.

Mažinkite atliekų gamybą ir vandens vartojimą

Atliekų ir nuotekų valymas taip pat turėtų būti efektyvus ir, esant galimybei, panaudojamas energijos gamybai. Pavyzdžiui, yrant atliekoms, metano dujas galima rinkti ir iš jų gaminti energiją ar automobilių kurą. Atliekų perdirbimas turėtų būti privalomas, o kompostavimas - skatintinas. Bendras perdirbimo sistemas derėtų planuoti taip, kad jos nekenktų vartotojui, o logistika būtų efektyvi. Skalbimui, indų plovimui ar prausimuisi panaudotas vanduo ir lietaus vanduo turėtų būti valomas ir, esant galimybei, naudojamas drėkinimui ar laistymui.

Žiūrėkite ir kitas planavimo kategorijas, skirtas klimato kaitai švelninti ir prie jos prisitaikyti:

» Vietos klimatas ir būsimo klimato scenarijai
» Kompaktiška ir įvairi urbanistinė struktūra
» Tvarus transportas
» Patogi ir sveika aplinka
» Visuomenės ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimas
» Strateginis planavimas
» Sąnaudos