Brundtlando komisijos pranešime tvarumas apibrėžiamas kaip „tokia plėtra, kuri tenkina  dabartinio laikotarpio poreikius, nesudarydama pavojaus būsimoms kartoms tenkinti savuosius“. Tvari plėtra apima keturis pagrindinius aspektus:

  • ekonomikos tvarumą,
  • socialinį tvarumą,
  • aplinkos tvarumą ir
  • kultūros tvarumą.

Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos atskleidė naujus tvarios plėtros aspektus. Nors „senosios“ idėjos ir toliau gyvuoja planuojant tvarų vystymąsi, vis dėlto svarstant klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos klausimus, privalu atsižvelgti ir į naujuosius aspektus. Šiame priemonių rinkinyje siekiama pabrėžti tvaraus vystymosi proceso svarbą švelninant klimato kaitą ir prie jos prisitaikant.

Tvarios plėtros, atsižvelgdami į klimato kaitos švelninimą, vienu sprendimu nepasieksime. Tvarumas reikalauja vadovautis kompleksiniu, sektorių ribas pranokstančiu požiūriu. Viską keičia pasirinkta politikos strategija, o priimamus sprendimus reikėtų grįsti ne tik ekonominiais veiksniais, bet atsižvelgti ir į aplinkosauginius, kultūrinius ir socialinius aspektus. Klimato kaita – tai ne vienintelis veiksnys, lemiantis regiono ir teritorinio planavimo kryptį, tačiau jis, kaip ir kiti veiksniai, turėtų būti lygiavertis atskaitos taškas.

Ištekliai, pvz., žemė ir energija, yra riboti. Tvarūs sprendimai, nedarantys žalos būsimai plėtrai, turėtų būti grindžiami produktyvaus ir našaus išteklių naudojimo koncepcijomis. Mat tokia aplinka sukuria pagrindą ekonomikai, visuomenei ir kultūrai vystytis. Tvarumas apima ir suinteresuotųjų šalių sąveikos idėją. Planavimas – tai interaktyvus planuotojų ir įvairių suinteresuotųjų šalių procesas.

Paprastai planuojama regiono, bendru ir vietos mastu. Aukštesniojo lygmens priimti sprendimai teisiškai privalomi žemesniajam lygmeniui, nors kai kuriose šalyse jie teisiškai neprivalomi. Planuojant ir numatant tvarią plėtrą, didžiausias dėmesys skiriamas klimato kaitai. Hierarchiniam planavimui būdinga tai, kad aukštesniojo lygmens priimami sprendimai atsispindi žemesniajame hierarchiniame lygmenyje.

Toliau esančiuose skyriuose aprašytos įvairios idėjos klimato kaitai švelninti ir prisitaikyti prie jos (norėdami sužinoti daugiau paspauskite paveikslą). Klimatas, kompaktiška struktūra, transportas, energija ir sveika aplinka tiesiogiai susiję su planavimo procesu. Visuomenės dalyvavimas, strateginis planavimas ir sąnaudos – daugiau politiniai planavimo aspektai. Ši informacija – tai įvadas ir atmintinė, kuriais turėtų vadovautis ir planuotojai, ir politikai pradėdami naujus planavimo procesus ir vertindami priimtus sprendimus.