1. Įžanga 4. Rezultatai
2. Tikslas 5. Medžiaga ir pasiruošimas
3. Pradiniai duomenys 6. Užduoties instrukcijos


Įžanga

Labai svarbu teisingai pasirinkti grupės narius, kad būtų lengviau įgyvendinti sprendimus ir būtų didesnis prisitaikymo prie klimato proceso pagrįstumas. Taip pat svarbu suprasti, kaip šie dalyviai sąveikauja vienas su kitu ir kokia atsakomybė jiems tenka, kad būtų užpildytos egzistuojančios spragos ir pagerėtų bendradarbiavimas. Remiantis A užduotyje – Suinteresuotųjų šalių įvardijimas įvardytomis suinteresuotomis šalimis, pagrindinių dalyvių, vadovaujančių prisitaikymui prie klimato ir poveikio švelninimui, atsakomybė ir santykiai tarp jų turi būti paaiškinti papildomai.

Grupės nariai klasifikuos pagrindinius dalyvius pagal gebėjimą prisitaikyti, svarbą prisitaikymui prie klimato ir jo poveikio švelninimui bei galimybes pasinaudoti progomis. Jie taip pat įvertins savo tarpusavio sąveikos laipsnį. Užduotyje apžvelgiama formali ir neformali atsakomybė ir nustatomos atsakomybės spragos, dėl kurių kyla pavojus prisitaikymui prie klimato ir poveikio švelninimui. Rezultatai bus labai svarbūs vertinant V užduoties apie gebėjimą prisitaikyti rezultatus. 

Tikslas

Šios užduoties tikslas yra atskirti pagrindinių veikėjų, dalyvaujančių nustatytose teritorijose arba sektoriuose, atsakomybę. Tai sustiprins gebėjimus sprendžiant dėl: (i) ilgalaikio planavimo, (ii) krizių valdymo ir (iii) su klimato kaita susijusių galimybių išnaudojimo.

Pradiniai duomenys

A užduoties – Suinteresuotųjų šalių nustatymas rezultatai pagal apžvalginę analizę.

Rezultatai

Santykių tarp pagrindinių dalyvių schema pagal jų svarbą įgyvendinant prisitaikymo prie klimato ir švelninimo strategijas.

Medžiaga ir pasiruošimas

 • Skirtingų spalvų rašikliai ir pristatymų lentos dydžio popieriaus lapas.
 • Paruoškite apie 20 įvairių dydžių ir spalvų skritulių iš „storo“ popieriaus.
 • Paruoškite pristatymų lentos dydžio popieriaus lapą su suinteresuotųjų šalių lentele iš A užduoties – Suinteresuotųjų šalių nustatymas. Pridėkite papildomą stulpelį pagal toliau pateiktą 1 lentelę.
 • Jeigu pageidaujate, skirtingų dydžių ir spalvų skritulius parenkite kompiuteriu.

1 lentelė. Pagrindinių kaitos dalyvių atsakomybė ir santykiai. (galima atsisiųsti iš Susijusių dokumentų dešinėje).

Pavadinimas Organizacija Pareigos Atsakomybės sritis Dalyvavimo lygis Įtakos lygis Bendra-darbiavimo trūkumas (su kuo) Bendra-darbiavimo trūkumas (kame)
               
               
               


Užduoties instrukcijos

1. Užduoties vadovas pristato užduotį. Ją sudaro trys dalys:

1) Kolektyvinis dalyvių ir jų atsakomybės svarstymas,
2) Sąveikos planavimas ir
3) Diskusija ir analizė.

2. Kolektyvinis dalyvių ir jų atsakomybės svarstymas.

Užduoties vadovas padeda popieriaus lapą, ant kurio surašytos pagrindinės suinteresuotosios šalys, įvardytos A užduoties – Suinteresuotųjų šalių nustatymas lentelėje. Grupės nariai turėtų išnagrinėti sąrašą ir bendrai apsvarstyti, kokių pagrindinių dalyvių vis dar trūksta klimato kaitos valdyme. Reikėtų akcentuoti, kokių dalyvių atsakomybė, jūsų nuomone, yra svarbi prisitaikymui prie klimato ir poveikio švelninimui jūsų vietinėje teritorijoje arba ekonomikos sektoriuje. Jie gali būti svarbūs tam tikruose valdymo etapuose, t. y. priimant sprendimus, planuojant, įgyvendinant. Jie taip pat gali aktyviai dalyvauti įvairiuose visuomenės administraciniuose lygmenyse. Jie taip pat gali būti svarbūs ir kitaip, pavyzdžiui, suteikdami pagalbą žiniomis, analize, informacija ir galia. Pateikite grupei instrukciją, kaip vykdyti krizės valdymą ir ilgalaikį planavimą (žr. toliau esantį skyrių „Krizių valdymas ir ilgalaikės strategijos“). Jeigu įvardijami nauji veikėjai, įtraukite juos į savo sąrašą. Stenkitės būti kuo konkretesni, t. y. pateikite valstybinės įstaigos pavadinimą, skyrių ir, jeigu įmanoma, netgi kontaktinius asmenis.
Kiekvienam veikėjui iš savo sąrašo:

 • Parinkite „planetą“, t. y. atitinkamo dydžio ir spalvos skritulį. Planetos dydis reiškia kokio lygio, jūsų nuomone, yra įtaka prisitaikymui ir švelninimui jūsų vietinėje teritorijoje arba ekonomikos sektoriuje. Jeigu pageidaujate, spalvos gali reikšti įvairių tipų organizacijas. Ant planetos užrašykite veikėjo pavadinimą.
 • Padėkite skritulį ant pristatymo lentos dydžio popieriaus lapo, ant kurio užrašytas teritorijos arba ekonomikos sektoriaus pavadinimas. Kuo arčiau vidurio padėsite skritulį, tuo įtakingesnis, jūsų nuomone, yra dalyvis ir tuo labiau gali daryti įtaką jūsų gebėjimui sumažinti klimato kaitos poveikį arba prie jo prisitaikyti.
 • Pakartokite tai visiems veikėjams.
 • Suinteresuotųjų šalių sąraše įrašykite, kokį įtakos lygį, jūsų nuomone, turi veikėjas valdant prisitaikymą prie klimato arba švelninant jo poveikį.

2. Dalyvių sąveikos planavimas

 • Žaliu rašikliu nubrėžkite liniją tarp dalyvių, kurie šiandien bendradarbiauja. Kuo storesnė linija, tuo stipresnė sąveika. Plona arba punktyrinė linija reiškia, kad bendradarbiavimas vos egzistuoja.
 • Raudonu rašikliu tarp dalyvių nubrėžkite bendradarbiavimo liniją, kuri, grupės nuomone, egzistuoja arba turėtų egzistuoti, kad palengvėtų prisitaikymas prie klimato ir švelninimas jūsų vietinėje teritorijoje arba ekonomikos sektoriuje. Ant linijos parašykite, koks tai turėtų būti bendradarbiavimas.
 • Savo suinteresuotųjų šalių sąraše įrašykite, ko šiandien trūksta bendradarbiavimui ir konkrečiai kokiais klausimais.

3. Diskusija ir analizė

 • Surenkite trumpą diskusiją, paremtą toliau pateiktais klausimais. Jos tikslas yra nuspręsti, kokias priemones norite įgyvendinti, kad paskatintumėte dalyvių tarpusavio bendradarbiavimą ir bet kokios svarbos dalyvių įsitraukimą, ypač didelių vienišų „planetų“ įsitraukimą, kurios dar neprisijungė prie proceso. Kokios formos bendradarbiavimo reikėtų pasinaudoti klimato teikiamomis galimybėmis? Savo pagrindinius sprendimus užsirašykite, konkrečiai pažymėdami, kokią ir kada vykdomą veiklą reikia atlikti siekiant paskatinti tokį įsitraukimą. Tai svarbu bet kokių veiksmų teisėtumui ir patikimumui!

Klausimai, skirti palengvinti grupės diskusiją:

 • Kas atsakingas už kokias svarbias sritis? Ar šie veikėjai iš tikrųjų vykdo savo pareigas klimato kaitos srityje?
 • Ar yra veikėjų, turinčių neformalią atsakomybę? Ar šiuos veikėjus reikėtų mobilizuoti? Ar yra tokių veikėjų, kuriems reikėtų turėti mažiau arba daugiau formalios atsakomybės?
 • Ar yra kokių nors atsakomybės spragų?
 • Kurie iš veikėjų turi išteklių? Ar šie ištekliai panaudojami efektyviai?
 • Ar yra kokių nors išteklių spragų, „atsargų“ (šiandien neišnaudojamų)?
 • Kurias iš nustatytų jautrių veiklų sunkiausia suvaldyti?
 • Kokius veikėjus ir atsakomybės sritis reikia įtraukti į procesą, siekiant kuo geriau tvarkyti šiuos klausimus?

Krizių valdymas ir ilgalaikės strategijos

Užduoties vadovas nusprendžia, kiek svarbu atskirti krizių valdymą nuo ilgalaikių strategijų, skirtų jūsų vietinei teritorijai arba ekonominiam sektoriui. Iš patirties žinoma, kad šie klausimai kartais painiojami, todėl tampa sunkiau analizuoti atsakomybės pasiskirstymą. Jeigu manote, kad svarbu išlaikyti šį skirtumą, prašome paruošti vieną žemėlapį krizių valdyme dalyvaujantiems veikėjams ir vieną žemėlapį ilgalaikiame planavime dalyvaujantiems veikėjams. Būtinai aptarkite, kaip šios dvi sritys šiandien sąveikauja tarpusavyje ir kaip, jūsų nuomone, jos turėtų veikti viena kitą ateityje. Kokia kils rizika, jeigu tarp jų nebus glaudaus ryšio?


Sugrįžti į V užduotį - Gebėjimo prisitaikyti nustatymas ir įvertinimas
Toliau skaitykite VII užduotį – Integruotas pažeidžiamumo įvertinimas ir veiksmų planas