1. Įžanga 4. Rezultatai
2. Tikslas 5. Medžiaga ir pasiruošimas
3. Pradiniai duomenys 6. Užduoties instrukcijos


Įžanga

Organizacijos gebėjimas priimti pokyčius ir prie jų prisitaikyti yra itin svarbus apribojant neigiamą klimato kaitos įtaką ir pasinaudojant atsirandančiomis naujomis progomis. Remiantis dalyvių patirtimi, V užduotis sudarys sąlygas nustatyti svarbiausius veiksnius, turinčius įtakos jūsų vietinei teritorijai arba ekonominio sektoriaus gebėjimui prisitaikyti. Atlikę užduotį žinosite, kurios sritys jau dabar yra stiprios ir kurioms sritims reikia ypatingo dėmesio. Ši informacija yra svarbi apibrėžiant konkrečias prisitaikymo priemones VII užduotyje - Integruotas pažeidžiamumo įvertinimas ir veiksmų planas.

Tikslas

Šios užduoties tikslas yra nustatyti ir klasifikuoti tiek vidinį, tiek išorinį gebėjimą prisitaikyti, kad būtų galima išskirti aktualiausius veiksnius ir panaudoti juos vertinant pažeidžiamumą dėl klimato kaitos jūsų vietinėje teritorijoje arba ekonomikos sektoriuje.

Pradiniai duomenys

Pagrindinių klimato ir socialinių bei ekonominių įtampą sukeliančių veiksnių, nustatytų II ir III užduotyse, sąrašas.

Rezultatai

Didžiausią įtaką jūsų vietinėje teritorijoje arba ekonomikos sektoriuje gebėjimui prisitaikyti darančių veiksnių sąrašas.

Medžiaga ir pasiruošimas

 • Medžiaga: viena kortų kaladė (arba 2 kaladės, jeigu dirbate su dviem ekonomikos sektoriais), prilipdomi lapeliai, rašikliai, spalvota juosta.
 • Parenkite pranešimų lentos dydžio popieriaus lapą su TKKK pateikiamais 1, 2 ir 3  gebėjimo prisitaikyti apibrėžimais.

Gebėjimas prisitaikyti 1
Gebėjimu prisitaikyti matuojamas asmens, namų ūkio arba organizacijos gebėjimas prisitaikyti prie pokyčių.
Esant dideliam gebėjimui prisitaikyti, įmanoma netgi pasinaudoti pokyčių teikiamomis progomis.

Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija (TKKK) šitaip apibūdino gebėjimą prisitaikyti prie klimato nepastovumo ir kaitos:
„Sistemos gebėjimas prisitaikyti prie klimato kaitos (įskaitant klimato nepastovumą ir ekstremalias sąlygas), prie galimos vidutinio sunkumo žalos, pasinaudoti galimybėmis arba susidoroti su padariniais.“ 

 

Gebėjimas prisitaikyti 2
Kas daro įtaką gebėjimui prisitaikyti jūsų organizacijoje?
Gebėjimas prisitaikyti 3
Kokie veiksniai turi įtakos jūsų teritorijos arba sektoriaus gebėjimui prisitaikyti?
 • Parenkite pranešimų lentos dydžio popieriaus lapą su A schema: Svarbos pakopomis (iš viso parenkite vieną), ir B schema: Sudėtingumo pakopomis (parenkite po vieną kiekvienai vietinei teritorijai arba ekonomikos sektoriui) (1 lentelė). Jeigu norite sudaryti matricą: parenkite matricą ant pristatymų lentos dydžio popieriaus lapo (2 lentelė).

1 lentelė. Gebėjimas pristaikyti pagal svarbą ir sudėtingumą (galima atsisiųsti iš Susisjusių dokumentų dešinėje).

A schema. Svarbos pakopos 

B schema. Sudėtingumo pakopos

Didelė svarba:  Neįmanoma:
Vidutinė svarb:a  Sunku:
Maža svarba:  Vidutiniškai sunku:
   Lengva:

2 lentelė. Gebėjimo pristaikyti matrica pagal svarbą ir sudėtingumą (galima atsisiųsti iš Susisjusių dokumentų dešinėje). 

 

Lengva

Vidutiniškai sunku

Sunku

Neįmanoma

Didelė svarba        
Vidutinė svarba        
Maža svarba        
 • Parenkite pagrindinių klimato ir socialinių bei ekonominių veiksnių, nustatytų II ir III užduotyse sąrašą.

Užduoties instrukcijos

1. Užduoties vadovas pristato užduotį. Ją sudaro dvi pagrindinės dalys:

(1) Nustatoma, kokie veiksniai turi įtakos gebėjimui prisitaikyti,
(2) jie klasifikuojami pagal tai, kiek, jūsų nuomone, yra svarbūs ir kaip sunku juos būtų pakeisti.

2. Nustatomi veiksniai ir klasifikuojami pagal svarbos lygį:

 • Užduoties vadovas ant sienos arba lentos pateikia TKKK sudarytą gebėjimo prisitaikyti apibrėžimą: „tai reiškia sistemos gebėjimą prisitaikyti prie klimato kaitos, prie galimos vidutinio sunkumo žalos, pasinaudoti galimybėmis arba susidoroti su padariniais“.

 • Užduoties vadovas ant stalo padeda popieriaus lapą su antrašte „Gebėjimas prisitaikyti 2“:
Kas daro įtaką gebėjimui prisitaikyti jūsų organizacijoje?
 • Dalyviams nurodoma per 5 minutes ant prilipdomų ar panašių lapelių užrašyti svarbiausius veiksnius, darančius įtaką jų pačių organizacijų gebėjimui prisitaikyti. Jeigu pageidaujate, grupės nariai taip pat galėtų atskirai nurodyti kiekvieno veiksnio svarbos lygį pagal kortos vertę nuo dviakės (mažo) iki tūzo (aukšto).

 • Laikas pažaisti kortomis. Proceso vadovas paprašo grupės narius paeiliui pasirinkti savo aukščiausią turimą kortą, pavyzdžiui, politinę paramą kaip „tūzą“ — t. y. padėti tokią kortą, kuri dalyvio nuomone yra įtakingiausias veiksnys ant viso stalo. Kiekvienas dalyvis turi raštelių, ant kurių gali būti parašyta „politinė parama“ ar kas nors panašaus — nepriklausomai nuo tam priskirtos vertės — jis turi padėti savo „kortą“ ant kitos, jau gulinčios ant stalo. Tada dalyviai turi aptarti, kodėl jų nuomone šis veiksnys yra svarbus ir kaip jis paveiks gebėjimą prisitaikyti. Dalyvių paprašoma prieiti vieningos nuomonės dėl veiksnio svarbos, tai yra dėl kortai priskirtos vertės.

 • Grupei sutarus, paimkite iš kaladės atitinkamos vertės kortą ir užrašykite gebėjimo prisitaikyti veiksnio pavadinimą ant popieriaus lapelio ir priklijuokite jį prie kortos. Priklijuokite ją prie „A schemos“: mažiausios vertės kortas apačioje, o didžiausios - viršuje.

 • Pakartokite tai su visais veiksniais, kuriuos įvardijote kaip turinčius įtakos gebėjimui prisitaikyti. Ką tik priskyrėte vertes patiems svarbiausiems gebėjimo prisitaikyti veiksniams bendrame šios grupės lygmenyje, apimančiame jūsų atitinkamas organizacijas. Tai jūsų turimos kortos. 

3. Klasifikavimas pagal savo vietinę teritoriją arba ekonominį sektorių:

 • Užduoties vadovas ant stalo padeda popieriaus lapą su antrašte „Gebėjimas prisitaikyti 3“: 
Kokie veiksniai turi įtakos jūsų teritorijos arba sektoriaus gebėjimui prisitaikyti?
 • Jis arba ji taip pat padeda II ir III užduotyse nustatytų reikšmingų klimato ir socialinių bei ekonominių įtampą sukeliančių veiksnių sąrašą.

 • Pažiūrėkite, kokias kortas turite. Peržvelkite kortas po vieną. Nuspręskite, ar kiekvienas veiksnys yra daugiau, ar mažiau svarbus vietinei teritorijai arba ekonominiam sektoriui, palyginus su ankstesniu įvertinimu. Padėkite kortą ant A schemos „Svarbos pakopų“. Priskirdami svarbos lygį būtinai atsižvelkite į pačius svarbiausius klimato ir socialinius bei ekonominius veiksnius. Padėję visas kortas ant „Svarbos pakopų“, jas nufotografuokite.

 • Dabar pažiūrėkite, kokioms kortoms priskyrėte „Didelę svarbą“. Peržvelkite šias kortas po vieną. Padėkite kiekvieną kortą ant B schemos „Sudėtingumo pakopų“, pradedant nuo Lengvo iki Neįmanomo, pagal tai, kaip jūsų nuomone juos sudėtinga pakeisti. Aptarkite priežastis, dėl kurių jūsų nuomone jas lengva arba sunku pakeisti, taip pat aptarkite, ko reikia, kad pasiektumėte teigiamų pokyčių.

 • Pakartokite tai su visomis Didelės ir Vidutinės svarbos kortomis. Padėję visas kortas ant „Sudėtingumo pakopų“, jas nufotografuokite.

 • Jeigu dėmesį skiriate daugiau nei vienai vietinei teritorijai arba ekonominiam sektoriui, pakartokite 3 žingsnį. Tuo atveju turėsite dvi Sudėtingumo pakopas.

4. Aptarkite, kokio atsako galėtumėte imtis, kad pagerintumėte gebėjimo prisitaikyti veiksnius. Surašykite juos į sąrašą. Kokiems pokyčiams jūsų nuomone gali prireikti papildomų pastangų? Prašome pabandyti išskirti savo santykines silpnybes ir stiprybes.


Sugrįžti į IV užduotį – Vietinis jautrumas                      
Toliau skaitykite VI užduotį - Pagrindinių kaitos dalyvių atsakomybė ir santykiai