1. Įžanga 4. Rezultatai
2. Tikslas 5. Medžiaga ir pasiruošimas
3. Pradiniai duomenys 6. Užduoties instrukcijos

Įžanga

Politiniai įrankiai ir priemonės yra reikalingi nukreipti vietos bendruomenę ir organizacijas link tam tikro tikslo arba uždavinio. Kad būtų lengviau numatyti ir suplanuoti politinius sprendimus, siekiant išnaudoti potencialias galimybes arba paskatinti klimato poveikio sumažinimą bei prisitaikymą, būtina žinoti jau taikomos politikos tikslus ir priemones. 

Tikslas

Šios užduoties tikslas yra sudaryti aktualiausios politikos, politinių įrankių ir priemonių sąrašą konkrečiam sektoriui, į kurį sutelktas jūsų dėmesys. Jame turi būti numatyta konkreti politika nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu lygiu. Sudarytoje struktūroje bus nurodyta, kas jau yra nuveikta, ką dar reikia padaryti, kokios priemonės galėtų padėti jūsų darbui, kur yra jūsų veiklos lygio ribos ir į ką kreiptis norint praplėsti galimybes veikti.

Pradiniai duomenys

Politikos instrumentų apžvalga dažnai pateikiama interneto svetainėse, o taip pat nacionalinio, regioninio arba vietinio lygio valdžios arba administracijos įstaigų oficialiuosiuose leidiniuose arba registruose. Reikia atsižvelgti į įstatymus, aktus, direktyvas, o taip pat kitus strateginės svarbos dokumentus, tokius kaip žemės paskirties planai, arba specialias rekomendacijas bei planus, skirtus energetikos, transporto, gyvenamųjų namų statybos ir žemės ūkio sritims, o ne tik teisiškai privalomus politikos įrankius.

Rezultatai

2 lentelės: vienoje - politikos įrankių ir planų pavadinimai, jų tikslai ir apimtys, taip pat atsakingos institucijos, kitoje - politikos ir priemonių, susijusių su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu, pavadinimai. Abi lenteles galima atsisiųsti iš Susijusių dokumentų dešinėje.

1 lentelė. Politikos įrankiai ir planai pasirinktame sektoriuje

Politikos įrankiai ir planai

Uždavinys
Apimtis
Atsakingos institucijos
       
       
       


2 lentelė. Politikos ir priemonės, susijusios su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu

Kokios politikos ir priemonės (transporto, gyvenamųjų namų statybos, energetikos ir žemės ūkio sektoriuose) jau dabar sprendžia klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo klausimus?  

Nacionaliniu lygiu:
Regioniniu lygiu:
Tikslinės teritorijos lygiu:


Medžiaga ir pasiruošimas

  • Parenkite pristatymų lentos dydžio popieriaus lapą su siūlomų institucijų ir administracinių įstaigų sąrašu. Būtų naudinga, jeigu proceso vadovas aptartų šį sąrašą ir galbūt pakviestų politikų arba žmonių, išmanančių tam tikrą atsakomybės sritį arba turinčių reikiamos kompetencijos.
  • Parenkite sąrašą su internetinių svetainių adresais ir pašto adresais, kad būtų lengviau susisiekti su sprendimus priimančiais asmenimis ir suinteresuotomis šalimis. 

Užduoties instrukcijos
  1. Proceso vadovas pristato užduoties tikslą ir siekiamą rezultatą.
  2. Proceso vadovas pristatymų lentoje pristato 4 atvejus (transporto, energijos, gyvenamųjų namų statybos ir žemės ūkio).
  3. Proceso vadovas pristato skirtingus planavimo lygius.
  4. Grupė pasirenka atvejį ir ieško esamų politikos instrumentų įvairiuose su šiuo atveju susijusiuose lygiuose.
  5. Surasti politikos instrumentai bei priemonės yra aptariami ir klasifikuojami (2 lentelė).