Politikos kūrėjai
Teritorijų planuotojai
Verslininkai
Priemonių rinkinys
Apie klimato kaitą
 
Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas prie jos
Trys pagrindiniai pažeidžiamumo dėmenys
Klimato kaitos scenarijai
 
Temperatūra
Krituliai
Sniego danga
Vėjas
Klimato kaitos poveikis
 
Klimato kaitos poveikio scenarijai
 
Žemės ūkis
Energetika
Gyvenamųjų namų statyba ir vandens ūkis
Visa ekonomika
Miškų ūkis
Sveikatos apsauga
Gamtinė aplinka
Pavyzdžiai
Projektas
Politikos kūrėjai
 
Įžanga
Pripažinkite problemą
Pradėkite veikti
 
Pasiruoškite
Įvertinkite pažeidžiamumą
 
Energetika
Transportas
Gyvenamųjų namų statyba
Žemės ūkis
Pasirinkite strateginę kryptį
Planuokite ir įgyvendinkite
 
Regioninio plano lygmuo
Bendrojo plano lygmuo
Detaliojo plano lygmuo
Teritorijų planuotojai
 
Įžanga
Apžvalginė analizė
 
Vietinė statistinė apžvalga
 
Socialiniai ir ekonominiai duomenys
Energetikos sektoriaus duomenys
Transporto sektoriaus duomenys
Gyvenamųjų namų statybos duomenys
Žemės ūkio duomenys
Bendrieji sektorių duomenys
Su klimato kaita susiję duomenys
 
Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimas
Ateities klimatas
A užduotis – Suinteresuotųjų šalių nustatymas
B užduotis – Esamos politikos ir priemonių nustatymas
C užduotis – Klimato kaitos sudaromi iššūkiai ir galimybės
Pažeidžiamumo įvertinimas
 
Proceso paruošimas
 
Kam skiriate ypatingą dėmesį?
Pažeidžiamumo įvertinimo užduoties vykdymo etapai
Užduočių įvertinimas
Poveikis ir jautrumas
 
I užduotis - Kaip galėtų atrodyti ateities visuomenė?
II užduoties - Klimato veiksnių nustatymas
III užduotis - Socialinių ir ekonominių veiksnių nustatymas
IV užduotis - Vietinis jautrumas
Atsakomieji veiksmai
 
V užduotis - Gebėjimo prisitaikyti nustatymas ir įvertinimas
VI užduotis – Pagrindinių kaitos dalyvių atsakomybė ir santykiai
VII užduoties – Integruotas pažeidžiamumo įvertinimas ir veiksmų planas
Planavimas ir klimato kaita
 
Vietos klimato ir būsimo klimato scenarijai
Kompaktiška ir įvairi urbanistinė struktūra
Tvarus transportas
Taupus energijos vartojimas
Patogi ir sveika aplinka
Visuomenės ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimas
Strateginis planavimas
Sąnaudos
Verslininkai
 
Įžanga
Grėsmės ir galimybės verslui
SSGG analizės įrankis
 
Kaip sudaryti klimato SSGG
 
Produkto gyvavimo ciklo stadijų nustatymas
Klimato poveikio nustatymas
Klimato poveikio svarbos įvertinimas
Klimato SSGG sudarymas
Nuo klimato SSGG prie klimato strategijos
Nuorodos