Norint prisiimti atsakomybę, reikia turėti dalykinių žinių apie:

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų kiekių scenarijus

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių pasauliniai scenarijai naudojami jūsų regiono klimato modeliams ir scenarijams kurti. Scenarijai rengiami atsižvelgiant į išmetamus įvairius šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius, kuriuos daugiau ar mažiau lemia ekonomikos ir gyventojų skaičiaus augimas, technologijos, energijos gamyba bei suvartojimas ir žemės ūkio plėtra.

Klimato modelius, klimato scenarijus ir prognozių netikslumus

Klimato modeliai padeda suprasti klimato kaitą. Pagal juos kuriami įvairūs klimato kaitos scenarijai. Atsižvelgdami į įvairius klimato modelius, į kuriuos įtraukiami klimato dėmenų – atmosferos, žemės, vandenyno, ežerų ir ledo – duomenys, ekspertai gali apskaičiuoti būsimą jūsų regiono klimatą. Tokios regioninės klimato kaitos prognozės, kurios dažniausiai sudaromos ateinančių 100 metų laikotarpiui, padeda jums, kaip politikos kūrėjams, pasirengti galimiems klimato kaitos padariniams ir parengti regiono politikos kryptis. Klimato kaitos scenarijus gali pateikti ir jūsų regiono ar valstybės klimato ir meteorologijos specialistai, o šiame priemonių rinkinyje pateikiami tam tikrų regionų prognozių pavyzdžiai.

Greičiausiai panašiomis sąlygomis sprendimus priimti turėdavote ir anksčiau. Tačiau spręsdami klimato kaitos padarinių klausimus, turėtumėte atsižvelgti į konkrečius šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekių scenarijų netikrumus. Pagrindinės prielaidos klimato modelius ir klimato scenarijus daro labai neapibrėžtus. Esama įvairių modelių ir jų pateikiami duomenys skiriasi. Tačiau apibendrinus visuose modeliuose pateikiamą informaciją, gauti duomenys bus kur kas patikimesni nei apskaičiuoti tik viename modelyje.

Svarbu žinoti, kad klimato kaitos prognozės nėra tikslios, bet jos nurodo, kokios klimato kaitos galima tikėtis ateityje ir atsako į klausimus apie galimus pokyčius. Prašytume prognozių netikslumų nenaudoti kaip pasiteisinimo ir neatidėlioti savo atsako į klimato kaitą. Strategijos ir valdymas didina vietovės patrauklumą ir konkurencingumą, ją stiprina, todėl netikslumų nebijokite, o juos panaudokite!

Pagrindines atsako į klimato kaitą strategijas

Atsakinga veikla grindžiama dviem pagrindinėmis atsako į klimato kaitą strategijomis:

Švelninimas – tai strategija, kuria siekiama ateityje užkirsti kelią pasaulinio masto klimato kaitos padariniams. Jei nusprendžiate mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekius ir skatinti švelninimo priemones (pvz., taupiai ir veiksmingiau vartoti energiją, naudoti energiją pagamintą iš atsinaujinančių energijos šaltinių), klimato kaitos iš karto nesustabdysite, bet būsimi šio reiškinio padariniai antropogeninėms sistemoms (pvz., infrastruktūrai, gyvenvietėms, verslui) ir aplinkai (dirvai, augalijai, biologinei įvairovei) gali sumažėti.

Prisitaikymas – taip pat reikalinga strategija, nes klimatas jau dabar kinta. Klimato kaitos padariniai, pvz., karščio bangos, stiprios liūtys, staigūs potvyniai ir audros, yra neprognozuojami, todėl techniniu atžvilgiu, infrastruktūra ir žemės paskirtis (pvz., užtvankos, atviresnės erdvės potvynių vandenims sugerti ir oro kondicionavimo sistemos) turi būti geriau pritaikytos; savo pajėgumus iš dalies turėtų pertvarkyti ir institucijos. Ryžtingos priemonės klimato kaitai švelninti, kurių imtasi pasaulio lygmeniu, mažins būtinybę prisitaikyti.

Klimato kaito švelninimas ir prisitaikymas prie jos tarpusavyje labai susiję, todėl vadovautis kompleksiniu požiūriu kur kas veiksmingiau, nei šiuos du klausimus spręsti atskirai. Dažnai nepaisoma galimos švelninimo ir prisitaikymo strategijų sąveikos ir jųdviejų prieštaravimų, todėl atsiranda galimybė prisitaikyti neteisingai. Taip pat gana dažnai strategijas valdo skirtingos sprendimų priėmėjų grupės (pvz., politikos kūrėjai, administracijos padaliniai, verslo vadybininkai).
Todėl švelninimo ir prisitaikymo strategijas būtų pravartu integruoti ir įterpti į žinomą ir plačiai naudojamą tvarios plėtros kontekstą. Atlikę poveikio ir (arba) pažeidžiamumo vertinimą, užtikrinsite, kad planuodami atsižvelgsite į ekonominius, aplinkos ir socialinius jūsų regiono aspektus.

Jei kiltų papildomų klausimų dėl klimato kaitos, šia tema atsakymus rasite DUK skyrelyje čia.

Pavyzdžių lentelėje dešinėje galite rasti teritorinio prisitaikymo prie klimato kaitos metodikos pavyzdį.


Toliau į 
Pradėkite veikti.