Reikalinga ilgalaikė strategija, kuri nustatoma apibrėžiant strategijos mastą ir siekius, apimančius ir klimato kaitos teikiamus pranašumus, ir jos neigiamus padarinius.

Privalote siekti, kad visos suinteresuotosios šalys prisiimtų konkrečius įsipareigojimus pritarti visam procesui, skirtam klimato kaitos klausimams spręsti. Didelę reikšmę turi ilgalaikiai sprendimai, nors juos pasiekti ne visada paprasta. Kaip politikos kūrėjas, esate atsakingas už visuomenės ir ekosistemos ilgalaikių pajėgumų prisitaikyti prie klimato kaitos ir diegti švelninimo politiką visuose galimuose sektoriuose didinimą. Įsitikinkite, kad organizacijos ar pavieniai asmenys turi jiems suteiktus aiškius įgaliojimus valdyti procesą. Siekiant, kad darbo procesai būtų veiksmingi, valdymo padalinių teisės ir pareigos privalo būti skaidrūs. Ištekliams imliems procesams reikia užtikrinti ilgalaikį finansavimą. Aiškus, veiksmingas ir integruotas į platesnį sprendimų kontekstą bendradarbiavimas užtikrins politikos aktualumą.

Į esamas politikos kryptis, struktūras ir politinius procesus derėtų įtraukti ir veiksmus, kuriuos, prireikus, galima būtų keisti. Esamas priemones derėtų įvertinti iš naujo ir nagrinėti atsižvelgiant ir į teigiamus, ir į neigiamus klimato kaitos padarinius. Klimato kaitos padarinių ir kovos su ja priemonių klausimas skirtas ne tik aplinkos sektoriui ar viešosios valdžios institucijoms, bet jis integruojamas ir į elgseną, technologijas, infrastruktūrą, informaciją, organizaciją, ekosistema pagrįstas socialines ir ekonomines priemones. Priemonių integracija turėtų būti ir sektorinė, ir tarpsektorinė.

Dėl esamų netikrumų ir didelės priemonių įvairovės, procesą privalu atidžiai stebėti ir taip išvengti klaidingo prisitaikymo. Todėl prieš įgyvendinat susitarimus ir veiksmų planus, reikia išsiaiškinti švelninimo ir prisitaikymo priemonių sąveiką ir prieštaravimus. Parengę detalųjį įvairių priemonių vertinimą ilgalaikiams padariniams ir veiksmams tiksliai nustatyti, išvengsite kompromisų tarp švelninimo ir prisitaikymo, taip pat veiksmų, kurių įgyvendinimui švaistomi turimi ištekliai.

Toliau skaitykite Planuokite ir įgyvendinkite