Š
iandien visi yra girdėję apie akivaizdžius klimato pokyčius, visuotinį atšilimą ir galimus padarinius žmogaus veiklai ir aplinkai. Ne visus klimato padarinius galima tiksliai prognozuoti. Todėl reikia galvoti apie gebėjimą greitai atsigauti ir spręsti iškilusius neaiškumus, ypač per politikos formavimo procesus.

Klimato kaitą sukelia didelė šiltnamio efektą sukeliančių dujų ir aerozolių koncentracija atmosferoje. Todėl reikalingos priemonės išlakų kiekiams mažinti. Ne tik visuotinis atšilimas, bet ir jūros lygio kilimas, vis dažnesnės ekstremalios oro sąlygos (pvz., karščio bangos, didelės liūtys, staigūs potvyniai ir audros) – taip pat priskiriami klimato kaitos padariniams. Taigi reikia imtis ir prisitaikymo veiksmų.

Sprendžiant klimato kaitos klausimus, BalticClimate priemonių rinkinys suteiks jums, kaip politikos kūrėjams, galimybę ir net įpareigos vadovautis daugiapakopiu požiūriu. Pirmasis žingsnis – pasiruošti būsimiems sprendimams. Pripažinę problemą ir susipažinę  su klimato kaita bei jos padariniais, galėsite nustatyti ir būsimus jūsų regiono, miesto ar savivaldybės tvarios plėtros sunkumus ir galimybes.

Antrasis žingsnis – jūsų vietovės pažeidžiamumo įvertinimas – sudarytų sąlygas nustatyti klimato kaitos sukeltus padarinius, sunkumus ir teikiamas galimybes konkrečiame regione. Siekiant nustatyti įvairių sektorių sąveiką ir prieštaravimus, derėtų įtraukti kiek galima daugiau sektorių, pvz., transporto, energetikos, gyvenamųjų namų statybos, žemės ūkio.

Trečiasis žingsnisstrateginė kryptis, kurią, kaip politikos kūrėjas, iš esmės nustatote jūs, bet kuriai įtakos turi ir kiti sprendimų priėmėjai. Supraskite, kad jūsų priimami sprendimai klimato kaitos klausimais daro įtaką vietos verslui ir energetikos interesams.

Pakopinis procesas užbaigiamas susitarimu ar veiksmų plano sudarymu. Tada galima pradėti įgyvenimo etapą. Šis ketvirtasis žingsnis, susijęs su stebėsena ir proceso vertinimu, yra būtinas tikslams pasiekti ir procesui iš naujo įvertinti ir pagerinti.

Klimato kaita jūsų regione, mieste ar savivaldybėje gali turėti ir neigiamą, ir teigiamą poveikį. Todėl BalticClimate priemonių rinkinyje numatomas galimas dvejopas poveikis - jame akcentuojami ir iššūkiai, ir galimybės.

Lentelėje dešinėje pateiktas prezentacijos šablonas, skirtas supažindinti politikos
kūrėjus su klimato kaita ir BalticClimate priemonių rinkiniu Toolkit bei nustatyti
jų vaidmenį sprendžiant klimato kaitos klausimus.
Šabloną galima atsisiųsti ir koreguoti pagal savo poreikius.


Pradėkite nuo 
Pripažinkite problemą.