Seuraavilla sivuilla on tietoa siitä, miten ilmasto voi kehittyä seuraavien sadan vuoden aikana (vuosien 2071–2100 keskiarvo verrattuna vuosien 1961–1990 keskiarvoon) Itämeren alueella. Materiaali perustuu ilmastomalleista saatuihin laskelmiin. Ilmastomalleissa hyödynnetään tietoa ilmakehän tulevista muutoksista. Ilmastomalleihin sisältyvät koko ilmakehä–maa–vesi-järjestelmän fyysisten prosessien suhteet. Ilmastomalleilla tehtyjen laskelmien tulokset koskevat vuosia 1961–2100.

Päästöskenaariot

Analyysissä käytettiin seuraavia kahta kasvihuonekaasujen päästöskenaariota:

SRES A2 (edustaa nopeaa väestönkasvua ja runsasta energian käyttöä)
SRES B2 (edustaa hitaampaa väestönkasvua ja vähäisempää energian käyttöä).

Päästöskenaarioiden perustana ovat oletukset esimerkiksi maailmantalouden tulevasta kehityksestä, väestönkasvusta, globalisaatiosta ja ympäristöystävällisen tekniikan käyttöönotosta. Tulevina vuosina tuotettavaan kasvihuonekaasupäästöjen määrään vaikuttaa maailmanlaajuinen kehitys. Päästöskenaariot on kuvattu IPCC:n raportissa (2000) Special Report on Emissions Scenarios (SRES).

Lisätietoa päästöskenaarioista on osiossa Tietoa ilmastonmuutoksesta.

Ilmastomallit

Tässä tutkimuksessa käytettiin ruotsalaisen Rossby Centren alueellista ilmakehämallia, RCA3:a. Malliin sisältyy Eurooppa, ja maa-alueen peittävän ruudukon ruutujen koko (tarkkuus) on noin 50 x 50 km.
Lisätietoa ilmastomalleista on osiossa Tietoa ilmastonmuutoksesta.

Ilmastoskenaariot

Ilmastomallit on tehty vuosille 1961–2100. Mallien vahvistuksessa käytettiin meteorologista kautta 1961–1990. Tämän kauden mallituloksia verrattiin mitattuihin lämpötila- ja sadanta-arvoihin. Tämän perusteella pääteltiin, miten hyvin malli edustaa nykyistä ilmastoa. Kautta 1961–1990 käytettiin tämän jälkeen vertailukautena, johon tulevaisuuden ilmastoa verrattiin.

Lisätietoa ilmastoskenaarioista on osiossa Tietoa ilmastonmuutoksesta.

Epävarmuustekijät

Tässä esitellyt tulokset perustuvat kahteen päästöskenaarioon (SRES A2 ja SRES B2) sekä yhteen globaaliin ilmastomalliin. Globaalit tulokset on pienennetty yhdellä alueellisella ilmastomallilla (RCA3). Materiaalia analysoitaessa on tärkeää huomioida, että monista mahdollisista mallilaskelmista ainoastaan kaksi esitellään. Muut päästöskenaariot ja globaalit sekä alueelliset mallit voivat antaa jonkin verran erilaisia tuloksia. Tämä koskee erityisesti määrällisiä tuloksia (esimerkiksi kuinka paljon sateen määrä kasvaa tai lämpötila kohoaa). Tutkimukset ovat esimerkiksi osoittaneet, että ECHAM4-ilmastomallin antama lämpötilan ja sademäärän muutos Pohjois-Euroopassa talvella on suurempi kuin monessa muussa ilmastomallissa.

Toinen epävarmuustekijä on luonnollinen vaihtelu. Ei pidä olettaa, että mallin ilmasto on yhtäaikainen todellisen ilmaston kanssa. Toisaalta korkeatasoisen ilmastomallin pitäisi kuitenkin laskea hyvin keskiarvot ja ominaisuuksien vaihtelevuus, esimerkiksi kylmien ja lämpimien talvien oikea määrä 30 vuoden jaksolta. Kylmät ja lämpimät talvet voivat tästä huolimatta esiintyä eri jaksossa kuin tarkkaillussa ilmastossa.

Lisätietoa epävarmuustekijöistä on osiossa Tietoa ilmastonmuutoksesta.

Yhteenveto valittujen ilmastoparametrien tärkeimmistä muutoksista

Seuraavissa osioissa esitellään joitain alueellisen ilmastomallin (RCA3) tuottamia parametreja Itämeren alueen osalta. Itämeren alue näytetään BalticClimate-hankkeen vaatimusten täyttämiseksi, sillä hankkeessa keskitytään vuosien 2007–2013 Itämeri-ohjelman kaikkiin yhteentoista valtioon. Parametrit on jaoteltu kausittaisiksi keskiarvoiksi ja poikkeamiksi, joissa kauden 2071–2100 keskiarvoa verrataan kauden 1961–1990 keskiarvoon. Kunkin valitun parametrin osalta kartoitetaan kaksi skenaariota (SRES A2 ja SRES B2).

Valituksi tulivat seuraavat parametrit, koska niiden katsotaan olevan yleisesti kiinnostavia ja ilmaisevan ilmastonmuutoksen erilaisia tärkeitä ominaisuuksia:

» Lämpötila
»
Sademäärä
»
Lumipeite
»
Tuuli

BalticClimate-hankkeen kohdealueiden ilmastonmuutosskenaariot

Ilmastonmuutosskenaarioiden tekstit ja kuvat voi ladata PDF-tiedostona (englanniksi) oikealla olevista, asiaan liittyvistä tiedostoista.