Päättäjät
Aluesuunnittelijat
Elinkeinoelämän toimijat

Yleinen suunnittelutaso

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen tärkeimmät suunnittelun näkökulmat yleisellä tasolla on koottu alla olevaan taulukkoon. Jokaisen näkökulman kohdalle on merkitty, onko kyse ilmastonmuutoksen hillitsemisestä (H) vai siihen sopeutumisesta (S). Kyseisen tason tärkeimmät suunnittelun näkökulmat on alleviivattu. Oikealla on esimerkkejä (englannniksi) yleiskaavatason suunnitelmista. Nämä esimerkit on koottu BalticClimate hankkeessa.

YLEINEN SUUNNITTELUTASO

Paikallinen nykyinen ja tuleva ilmasto

Tulva-, maanvyörymä- ja eroosioriskien minimointi (S)
Tehokkaan hulevesijärjestelmän suunnittelu (S)
Lämpöaaltojen riskien minimointi (S)
Tuulensuojien suunnittelu mikroilmasto huomioiden (S)
Routavaurioiden infrastruktuurille aiheuttamien riskien arviointi (S)

Tiivis ja monipuolinen rakenne

Olemassa olevan alueen tehokas käyttö (H)
Olemassa olevan infrastruktuurin tehokas käyttö (H)
Olemassa olevan rakenteen ulkopuolelle rakentaminen on kyseenalaistettava ja sitä on harkittava huolellisesti (H)
Erilaisten asumistyyppien suunnittelu (H, S)
Toimintojen yhdistäminen (H)
Joukkoliikenteellä tavoitettavien palveluiden ja työpaikkojen asettaminen etusijalle (H)
Käyttökelpoisen kävely- ja pyöräilyinfrastruktuurin turvaaminen (H)
Alueen sijainnin analysointi (H, S)
Täydentävälle rakentamiselle sopivien paikkojen määrittely (M)
Hylättyjen teollisuusalueiden ja vanhojen rakennusten hyödyntäminen (H)
Uusien teknologioiden ja arkkitehtonisten innovaatioiden mahdollisuuksien tunnistaminen (H, S)
Infrastruktuuri suunniteltava sellaiseksi, että se toimii myös tulevaisuuden ilmastossa (S)

Liikenne

Matkustamisen tarpeen minimointi (H)
Kannustetaan arkiseen kävelyyn ja pyöräilyyn (H)
Kestävän ja integroidun joukkoliikenteen käytön maksimointi (H)
Kevyen liikenteen aihekohtaisten suunnitelmien kehittäminen (H)
Liikkuvuussuunnitelmien kehittäminen (H)
Kävelyalueiden luominen (H)
Laadukkaiden julkisten tilojen luominen (H)
Infrastruktuurin koon ja ulottuvuuksien optimointi (H)
Tilan varaaminen polkupyörien pysäköintiin (H)

Energia

Paikallisten energiatarpeiden tunnistaminen nykyisen ja tulevan ilmaston osalta (H, S)
Energian tuotannon ja kulutuksen suunnittelu (H)
Energiatehokkuuden edistäminen (H)
Energian suhteen omavaraisten asutusten ja talojen suunnittelu (H)
Lämpöhävikin minimointi (H)
Talousjätevesien ja valumavesien tehokkaan käsittelyn suunnittelu (H)
Kestävien ja uusiutuvien energialähteiden tunnistaminen ja suosiminen (H)
Uusiutuvan energian tuotantoon soveltuvien alueiden tunnistaminen (H)
Ratkaisujen luominen hajautetun uusiutuvan energian tuotannolle (H)
Joustavien ratkaisujen laatiminen rakennuksille ja alueille (H, S)
Ympäristöystävällisten rakennusmateriaalien vaatiminen (H)
Paikallisen tuotannon tunnistaminen (H)
Jätteiden ja jäteveden tehokkaan käsittelyn suunnittelu (H)
Energiatehokkaan valaistuksen suunnittelu (H)

Viihtyisä ympäristö

Viheralueiden ja puistojen turvaaminen ja laajentaminen (H, S)
Luodaan ratkaisuja siirtolapuutarhojen ja yhteisöpuutarhojen perustamiseksi (H, S)
Urbaanien ekosysteemiverkostojen perustaminen (H, S)
Suunnitellaan käytäviä viilentävän ilman saamiseksi ja tuulensuojaksi (S)

Osallistuminen

Asukkaiden osallistuminen (H, S)
Maanomistajien ja kehittäjien osallistuminen (H, S)
Poliitikkojen osallistuminen (H, S)
Ilmastotieteilijöiden ja muiden tiedemiesten osallistuminen (H, S)
Tiedotusvälineiden osallistuminen (H, S)

Strateginen suunnittelu

Uuden asutuskehityksen ohjaaminen (H, S)
Alueen strategisten tarpeiden tunnistaminen – demografiset, taloudelliset, ympäristölliset näkökulmat jne. (H, S)
Tarpeellisten muutosten tunnistaminen tiiviimmän tai toimivamman alueen kehittämiseksi (H, S)
Talouden kehittäminen (H, S)
Liikenneverkoston kehittäminen – tiet, rautatiet jne. (H, S)

Suunnittelukustannukset

Vaikutusten arviointi (H, S)
Hajaantuneeseen rakenteeseen ja strategisen opastuksen puutteeseen liittyvät kustannukset (H, S)
Maaperän laatuun liittyvät kustannukset; maisema, joka ei tue tiivistä rakennetta (H, S)
Alueen houkuttelevuuden yliarviointiin liittyvät kustannukset (H, S)
Liian moniin risteyksiin ja alikulkuihin liittyvät kustannukset (H, S)
Liian moniin teihin liittyvät kustannukset (H, S)

Katso myös:

» Alueellinen suunnittelutaso
» Yksityiskohtainen suunnittelutaso