Edellä mainittujen kolmen vaiheen (pohjatyön tekeminen, haavoittuvuuden arviointi ja strategisen suunnan määritys) jälkeen sinun on vietävä eteenpäin ilmastonmuutosseikkoja koskevia sopimuksia sekä suunniteltava ja toteutettava toimintasuunnitelmia. Suunnittelu- ja toteutusprosessit vaativat jatkuvaa valvontaa.

Mitkä vaihtoehdot ovat toimimisen kannalta olennaisia?

Pystyt ensinnäkin kartoittamaan toimintaperiaatteisiin liittyviä huolenaiheita yleisellä, ilmastonmuutokseen liittyvällä selvityksellä tietyistä sektoreista (esimerkiksi sosiaalisektori, talouden sektori). Nämä huolenaiheet eivät muodosta konkreettista toimenpidesuunnitelmaa.

Seuraavaksi on laadittava toimintaperiaatteita koskevat suositukset (esim. ohjaavat periaatteet), jotka koskevat tiettyä ongelmaa (esim. hillitsemisen ja sopeutumisen välisten ristiriitojen välttäminen).

Kolmanneksi, toimintapäätöksesi merkitsee, että suunnitelmia (esim. alueellinen energiaverkkosuunnitelma) ryhdytään toteuttamaan ja että niistä tulee laillisesti sitovia.

Korvamerkitsemällä osan alueellisesta budjetista hillitsemis- ja sopeutumisvaihtoehtoihin pystyt selviytymään monista ilmastoon liittyvistä tarpeista. Sitä ennen sinun pitäisi olla tutustunut alueesi moniin eri sopeutumis- ja hillitsemisvaihtoehtoihin. Epävarmuustekijöiden ja tulevaisuuden mahdollisten ilmastonmuutosvaikutusten laajan vaihtelun takia sopeutumis- ja hillitsemisvaihtoehdot on asetettava tärkeysjärjestykseen päätöksentekoprosessissa.

Oheisista linkeistä saat yleiskuvan mahdollisista hillitsemis- ja sopeutumistoimista, jotka liittyvät pääasiassa aluesuunnitteluun ja kehitykseen eri toimintatasojen mukaan.

Alueellinen suunnittelutaso
Yleinen suunnittelutaso
Yksityiskohtainen suunnittelutaso

Toteutusvaiheessa päätösten läpileikkaava valvonta, arviointi ja tarkastelu on hyvin tärkeää. Meneillään olevien tieteellisten tutkimusten tulosten ja uusien politiikkojen (EU:n tai kansallisten) takia päätöksiä ja prosesseja on toisinaan ehkä tarpeen uudelleenarvioida. Toimintapäätösten, rakenteiden ja prosessien tarkkailu on erittäin tärkeää. Myös sidosryhmät (esim. yritykset, yksityinen sektori) muuttuvat, mutta siitä huolimatta ne on otettava mukaan päätöksentekoprosesseihin. Tämä on tärkeää, koska ne voivat tukea päätöksentekoprosessiasi ja tarjota yksityiskohtaista tietoa omasta alueellisesta ja paikallisesta liiketoimintaympäristöstään.

Olet jatkuvassa oppimisprosessissa, jota tukevat valvovat toimenpiteet. Tässä prosessissa parannat menettelytapoja ja etsit uusia mahdollisuuksia. Kyseessä on dynaaminen prosessi, jossa päätöksiä voi joutua muuttamaan, jotta ilmastonmuutokseen voidaan reagoida.