Tarvitaan pitkän tähtäimen strategia. Se saadaan määrittelemällä laajuus ja tavoitteet strategialle, jossa huomioidaan ilmastonmuutoksen hyödyt ja kielteiset vaikutukset.

Sinun on pyrittävä saamaan selvä sitoutuminen kaikilta sidosryhmiltä, jotta ilmastonmuutosta käsittelevällä prosessilla on kunnollinen tuki. Pitkän tähtäimen päätökset ovat tärkeitä, vaikka niitä ei ole aina helppo tehdä. Päättäjänä velvollisuutesi on yhteiskunnan ja ekosysteemien pitkäaikaisen kapasiteetin rakentaminen ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja saada hillitseminen osaksi kaikkia mahdollisia sektoreita. Varmista, että annat organisaatiolle tai yksilölle selvät valtuudet johtaa prosessia. Johtavan yksikön vallan ja vastuiden on oltava selviä, jotta työprosessit ovat tehokkaita. Resursseja paljon tarvitsevien prosessien resurssien riittävyys on varmistettava pitkälle aikavälille. Yhteistyöprosesseilla on oltava selvä ja tehokas rakenne, ja ne on liitettävä laajempaan päätösten yhteyteen käytäntöjen merkityksen varmistamiseksi.

Toimenpiteet on liitettävä olemassa oleviin politiikkoihin, rakenteisiin ja prosesseihin, ja niihin on voitava tehdä muutoksia tarpeen mukaan. Olemassa olevat välineet on arvioitava uudelleen suhteessa ilmastonmuutoksen myönteisiin ja kielteisiin vaikutuksiin. Ilmastonmuutoksen vaikutusten ja toimenpiteiden integrointi ei ole rajoitettu ainoastaan ympäristösektoriin tai julkisiin viranomaisiin, vaan siihen sisältyvät käyttäytymiseen, teknologiaan, tietoon, organisaatioihin, ekosysteemeihin ja sosioekonomiaan liittyvät toimet kaikilla tasoilla. Integrointia on tapahduttava sekä sektoreissa että sektoreiden välillä.

Toimenpiteisiin liittyvien epävarmuustekijöiden ja monien erilaisten vaihtoehtojen takia huonoa sopeutumista on vältettävä etsimällä hillitsemis- ja sopeutumistoimien välisiä synergioita ja ristiriitoja ennen sopimusten ja toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoa. Vältä kompromisseja hillitsemisen ja sopeutumisen välillä sekä toimia, joissa resurssien käyttö ei ole kestävällä pohjalla. Tämä onnistuu, kun laadit tarkan arvion eri vaihtoehdoista, mikä selventää vaikutuksia ja toimia pitkällä aikavälillä.


Eeteenpäin Suunnittele ja toteuta