Vastuunotto edellyttää taustatietoja seuraavista asioista…

Päästöskenaariot

Maailmanlaajuisten päästöskenaarioiden avulla kehitetään eri alueiden ilmastomalleja ja -skenaarioita. Skenaario luodaan erilaisten kasvihuonekaasupäästöihin liittyvien tietojen avulla. Kasvihuonekaasupäästöihin puolestaan vaikuttavat taloudellinen kasvu, väestön kehitys, teknologia, energian tuotanto ja kulutus ja sekä maatalouden kehittyminen.

Ilmastomallit, ilmastoskenaariot ja ennusteiden epävarmuus

Ilmastomallit auttavat ymmärtämään ilmastonmuutosta. Ne luovat erilaisia skenaarioita ilmastonmuutoksesta. Numeerisissa ilmastomalleissa käytetään ilmastollisia syöttötietoja, kuten ilmakehä, maa-alue, meri, järvet ja jää, ja niiden avulla ammattilaiset laskevat kunkin alueen tulevan ilmaston. Nämä alueelliset ilmastonmuutosennusteet, jotka yleensä laaditaan seuraavien sadan vuoden ajalle, auttavat päättäjiä laatimaan suunnitelmia ilmastonmuutoksen mahdollisten vaikutusten varalle ja kehittämään strategioita omalle alueelle. Ilmastonmuutosskenaarioita on pyydettävä omilta alueellisilta tai kansallisilta meteorologian asiantuntijoilta. Tämä työkalupakki sisältää esimerkkejä alueellisista ennusteista.

Päättäjänä olet todennäköisesti joutunut tekemään päätöksiä samanlaisissa olosuhteissa ennenkin. Käsiteltäessä ilmastonmuutoksen vaikutuksia on kuitenkin oltava tietoinen päästöskenaarioihin liittyvistä tietyistä epävarmuustekijöistä. Ilmastomalleihin ja -skenaarioihin liittyy paljon epävarmuustekijöitä taustalla olevien olettamusten takia. On olemassa monia erilaisia malleja, jotka antavat erilaisia tuloksia. Yhdistämällä erilaisia malleja voidaan kuitenkin saada tuloksia, jotka ovat luotettavampia kuin ainoastaan yhden mallin tulokset.

On tärkeä tiedostaa, että ilmastonmuutosennusteisiin liittyy epävarmuutta. Tästä huolimatta ennusteet ovat opas tulevaan ilmaston kehitykseen ja kertovat mahdollisista muutoksista. Epävarmuustekijöitä ei silti pidä käyttää tekosyynä ilmastonmuutokseen liittyvien toimien siirtämiseksi myöhemmäksi. Strategiat ja hallintaprosessit lisäävät oman alueesi vakautta, houkuttelevuutta ja kilpailukykyä, joten älä pelkää epävarmuustekijöitä, vaan ota ne osaksi työtäsi!

Ilmastonmuutokseen liittyvien toimien päätyypit

Ilmastonmuutokseen liittyvät toimet jaetaan kahteen päätyyppiin, jotka muodostavat perustan vastuulliselle toiminnalle.

Hillitseminen on strategia, jolla ehkäistään ilmastonmuutoksen tulevia vaikutuksia maailmanlaajuisella tasolla. Mikäli kasvihuonekaasupäästöjä päätetään vähentää ja hillitsemistoimia tukea (esim. energian säästö ja parempi energiatehokkuus, uusiutuvan energian käyttö), ilmastonmuutos ei pysähdy heti, mutta sen tulevat vaikutukset ihmisten järjestelmiin (esim. infrastruktuuriin, asumiseen, liiketoimintaan) ja ympäristöön (esim. maaperään, kasvillisuuteen, biodiversiteettiin) voivat vähentyä.

Myös sopeutumista tarvitaan, sillä ilmastonmuutos on jo alkanut. Ilmastonmuutoksen vaikutukset, kuten lämpöaallot, rankkasateet, äkilliset tulvat ja myrskyt, ovat ennalta arvaamattomia. Lisäksi ne edellyttävät yhä enemmän teknistä sopeutumista infrastruktuurissa ja maankäytössä (esim. patoja, enemmän avointa tilaa tulvavesien imeytymiseen, ilmastointijärjestelmiä) sekä osittain instituutioiden sopeutumista toimintakyvyn uudelleenjärjestämiseksi. Jos globaalilla tasolla ryhdytään tehokkaisiin hillitsemistoimiin, sopeutumisen tarve vähenee.

Hillitsemisen ja sopeutumisen välillä on läheinen suhde, joten integroitu näkökulma on tehokkaampi kuin niiden käsitteleminen erikseen. Sopeutumisen ja hillitsemisen mahdolliset synergiat ja ristiriidat jätetään usein huomioimatta, minkä seurauksena voi olla huono sopeutuminen. Usein on myös niin, että strategioita johtavat eri päättäjäryhmät (esim. poliittiset päättäjät, hallinnolliset yksiköt, liike-elämän johtajat).

Hillitseminen ja sopeutuminen kannattaa yhdistää ja juurruttaa kestävän kehityksen tuttuun ja laajasti käytettyyn yhteyteen. Suorittamalla vaikutusten/haavoittuvuuden arvioinnin pystyt varmistamaan, että alueesi taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset näkökulmat otetaan huomioon suunnittelussa.

Jos sinulla kysymyksiä ilmastonmuutoksesta, tutustu luetteloon, jossa on vastauksia yleisimpiin aihetta käsitteleviin kysymyksiin. Vastauksiin pääset tästä.

Esimerkkilaatikosta oikealta löydät esimerkin menetelmästä alueellisesta ilmastonmuutokseen sopeutumisesta.


Eeteenpäin Toimeen ryhtymiseen.