Vaikutusskenaariot on jaettu seitsemään sektoriin:

» Maatalous
» Energia
» Asuminen ja vesi
» Kokonaistalous
» Metsätalous
» Terveys
» Luonnonympäristö

Itämeren alueen ilmastonmuutoksen vaikutusskenaarioiden yleisistä tuloksista on koottu yhteenveto taulukkoon 1. Tähän työkalupakkiin kerätyt ilmastoskenaariot muodostavat yhdessä laajan kuvan siitä, miten ilmastonmuutos voi vaikuttaa Itämeren alueeseen monesta eri näkökulmasta.

Tarkastellut tutkimukset käsittelevät eri tasoja: paikallista, alueellista ja globaalia tasoa. Joissain tutkimuksissa olivat mukana kaikki Itämeren alueen maat, kun taas joissain tutkimuksissa oli mukana vain yksi maa.

Lähes kaikkien vaikutusskenaarioiden yhteydessä on taulukko, joka havainnollistaa kokonaiskuvaa Itämeren alueesta (katso sektorit alla). Taulukoissa oleva tieto on tulkittu alkuperäisistä kartoista, diagrammeista ja taulukoista. Taulukoissa ovat kaikkien BalticClimate-hankkeessa mukana olevien maiden tulevaisuudennäkymät (SWE = Ruotsi, FIN = Suomi, EST = Viro, LAT = Latvia, LIT = Liettua, RUS = Venäjän Itämeren puoleinen alue, GER = Saksa).   

Taulukko 1. Yhteenveto ilmastonmuutoksen haasteiden ja mahdollisuuksien tuloksista. Ilmastonmuutoksen yleiset vaikutukset eri sektoreilla Itämeren alueella.

 

Sektori

Mahdolliset haasteet

Mahdolliset mahdollisuudet

Maatalous Vaikutusskenaariot osoittavat keskimääräisen sadon vähenevän Itämeren alueen eteläosissa, erityisesti Saksassa. Soijapavun ja maissin viljelyalue laajenee. Vehnäsadon odotetaan suurenevan koko Itämeren alueella, ja keskimääräisen sadon ennustetaan kasvavan Itämeren alueen pohjoisosissa.
Energia Jäähdytystarpeen ennustetaan kasvavan kesäisin Itämeren alueella. Lämmitystarpeen odotetaan vähenevän talvisin ilmastonmuutoksen myötä. Mahdollisuus vesivoiman käyttöön lisääntyy todennäköisesti Ruotsissa ja Suomessa. Eri skenaarioissa tuulivoiman käyttömahdollisuuksien ennustetaan kasvavan joko hieman tai ei ollenkaan.
Asuminen ja vesi Myrskyistä aiheutuvien omaisuusvahinkojen ennustetaan kasvavan Saksassa, muut maat eivät olleet mukana tutkimuksessa. Tulvariskin oletetaan muuttuvan. Tulvariski kasvaa huomattavasti Suomessa, mutta myös muualla Itämeren alueella.  
Kokonaistalous   Ilmastonmuutoksen ei odoteta vaikuttavan paljon Euroopan bruttokansantuotteeseen; se mahdollisesti kasvaa hieman. Ilmastonmuutoksen myötä Itämeren alueen kesien odotetaan muuttuvan turismin kannalta paremmiksi.
Metsätalous Metsäpalojen riski kasvaa yleisesti ottaen koko Itämeren alueella. Metsävahinkojen riski kasvaa huomattavasti silmujen puhkeamisen ja kaarnakuoriaisten hyökkäyksen jälkeen Itämeren alueella. Saksan nettoperustuotanto vähenee. Ruotsin ja Suomen metsien koostumus paranee. Nettoperustuotanto kasvaa kaikissa Itämeren alueen maissa (paitsi Saksassa, jossa sen odotetaan vähenevän).
Terveys Ilmanlaatu voi muuttua ilmastonmuutoksen myötä. Alailmakehän otsonipitoisuuden odotetaan kasvavan joissain osissa Eurooppaa, erityisesti Saksassa. Muille Itämeren alueen maille ei ennusteta huomattavia muutoksia. Korkeampien lämpötilojen ennustetaan lisäävän kuolleisuutta myös Pohjois-Euroopassa. Ilmastonmuutoksen ei odoteta vaikuttavan juurikaan työn tuottavuuteen Itämeren alueella toisin kuin muualla maailmassa.  
Luonnonympäristö Eläinlajien kirjo muuttuu. Ruotsissa tehty tutkimus osoittaa, että maanvyörymien, eroosion, rotkojen muodostumisen ja mutavyöryjen riski kasvaa. Eläinlajien kirjo muuttuu. Maaperän orgaanisen hiilen pitoisuus lisääntyy Saksassa, mutta myös joissain osissa Ruotsia ja Suomea (ainoat tutkitut Itämeren alueen maat).