Ilmasto-SWOT-analyysin käyttö yrityksen ilmastostrategian laatimisessa

Kuvaan 1 on koottu yrityksen ilmastostrategian perusvaihtoehdot. Ilmasto-SWOT-nelikentässä olevilla todetuilla ilmastovaikutuksilla on erilaiset strategiavaihtoehdot.

Ilmasto-SWOT-analyysissä havaittuja nykyisiä vahvuuksia tulisi vahvistaa entisestään jatkuvan kilpailuedun lähteenä. Havaittuja mahdollisuuksia pitäisi vastaavasti käyttää tulevien lähteiden aktiivisen rakentamisen perustana kilpailuedun lisäämiseksi. Nykyisiä ilmastoon liittyviä heikkouksia pitäisi vähentää joko parantamalla yrityksen toimintoja (esimerkiksi investoida energiatehokkaisiin tai uusiutuviin energiaratkaisuihin) tai harkitsemalla tuotevalikoiman muuttamista (uusia tuote- tai palvelukonsepteja, jotka ovat
kasvihuonevaikutusten kannalta tehokkaampia). 

            Kuva 1. Yrityksen ilmastostrategian perusvaihtoehdot

Havaittujen mahdollisten uhkien kehitystä on seurattava aktiivisesti. Sopeutumissuunnitelmia on laadittava varhaisessa vaiheessa, jotta tarvittavia lievennystoimia voidaan toimeenpanna menestyksekkäästi uhan toteutuessa.

Kaikille Ilmasto-SWOT-analyysissä tunnistetuille ilmastovaikutuksille (tai ainakin suurimmille vaikutuksille sekä niille vaikutuksille, jotka yritys aiheuttaa suoraan tuotteen elinkaaren aikana) tulisi laatia strategiasuunnitelma ilmastostrategiavaihtoehtojen mukaisesti. Jokaisen yrityksen on tehtävä itsenäinen strateginen päätös ilmastostrategioidensa tavoitteesta eli päätettävä, kuinka pitkälle se haluaa viedä suunnitelmansa. Jotkin yritykset haluavat asettaa tuotteidensa ja toimintojensa ilmastovaikutuksille radikaalimpia innovaatiotavoitteita, kun taas toiset tyytyvät pienempiin edistysaskeleisiin.

Jokaista strategiasuunnitelmaa varten on määriteltävä tavoite, joka kuvastaa haluttua muutosta. Seuraavaksi on päätettävä ja kuvailtava konkreettiset toimenpiteet (menettelytavat, toiminnot, parannukset), joiden avulla tavoite saavutetaan. Lisäksi on jaettava suunnitelman toteuttamiseen liittyvät vastuut ja arvioitava tarvittavat resurssit. Resurssit voivat luonnollisesti tarkoittaa uusien investointien, prosessien tai tuotekehityksen taloudellisia resurssitarpeita, mutta ei kuitenkaan niihin rajoittuen. Muita tärkeitä resursseja, jotka on otettava huomioon strategiasuunnitelmassa, ovat suunnitelman toteuttamiseen tarvittava aika ja organisaation osaaminen. Työntekijöiden perusteellinen koulutus saattaa olla tarpeen, jotta uusien ilmastostrategioiden toteuttamisessa tarvittavaa tietotaitoa voidaan kehittää. Osana strategiasuunnitelmaa on laadittava budjetti, jossa huomioidaan kaikki resurssitarpeet. Strategiasuunnitelmassa on lisäksi oltava tarkka aikataulu päätetyille toimenpiteille sekä mittarit, joilla suunnitelman toteutumista voidaan arvioida. 

Kaavio yrityksen lmastostrategian laatimisen avuksi on ladattavissa sivun oikeasta laidasta.


Takaisin Ilmasto-SWOT-analyysin yhteenvetoon    

varhaisessa vaiheessa, jotta tarvittavia lievennystoimia
voidaan toimeenpanna menestyksekkäästi
uhan toteutuessa.