Seuraavaksi tunnistetaan kaikkien elinkaaren vaiheiden ilmastovaikutukset. Nykyinen tilanne (nyt) ja lähitulevaisuus (vuosi x) on käsiteltävä erikseen (kuva 1). Samoin on käsiteltävä ilmastonmuutokseen liittyvät myönteiset ja kielteiset puolet. Se kuinka kauas tulevaisuuteen pitäisi katsoa, riippuu hyvin paljon tapauksesta. Aikajänne tuli olla linjassa yrityksen strategisen suunnittelun aikajänteen kanssa. Tämä aikajänne on hyvin erilainen esim. matkapuhelinvalmistajalla ja suuren mittakaavan energiantuottajalla. Matkapuhelinvalmistajalla ennustettava tulevaisuus voi olla vain joitain vuosia. Energiantoimittajan on katsottava huomattavasti pidempään tulevaisuuteen, koska investoinnit sitovat käytössä olevat resurssit ja käytettävän teknologian vuosikymmenien ajaksi.  Jos tulevaisuudennäkymät muuttuvat merkittävästi eri ajanjaksoille, on myös mahdollista jakaa tulevaisuus useampiin ajanjaksoihin (esim. 2020 – 2030 ja 2030 – 2050).

Tässä vaiheessa analyysiä on huomioitava sekä Inside-out- että Outside-in-näkökulmien vaikutukset.

Inside-out tarkoittaa liiketoiminnan vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Tätä varten arvioidaan ja luetteloidaan jokaisen elinkaaren vaiheen toimintojen vaikutukset ilmastoon (energiankäytöstä, liikenteestä, kuljetuksista, jätteiden käsittelystä, sijainnista, maankäytöstä jne. aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt).Yritys- tai teollisuuslaitoskohtainen tieto tulee ottaa huomioon, jos mahdollista.
Jos saatavilla on yksityiskohtaisia kasvihuonekaasuinventaarioita, niitä on käytettävä arvioinnissa.
Kuva 1. Ilmastovaikutusten tunnistaminen (klikkaa suurentaaksesi kuvan).

Vaikka Ilmasto-SWOT-analyysin elinkaarinäkökulma tukee sekä suorien että epäsuorien ilmastovaikutusten huomioimista, ensin on käsiteltävä suorat ilmastovaikutukset eli elinkaaren vaihe, joka koskee kyseessä olevaa yritystä.

Outside-in-näkökulma tarkoittaa sitä, miten muuttuva ilmasto voi vaikuttaa yrityksen toimintaan. Tulevaisuuden ilmastoskenaarioiden avulla voidaan ennustaa lämpötilan, sademäärien, lumipeitteen ja tuuliolojen odotettavissa olevat muutokset kunkin elinkaaren vaiheen alueilla ja arvioida niiden vaikutus yritykseen. Outside-in-analyysiin kuuluu myös yrityksen aseman arviointi suhteessa kilpailijoihin sekä kansainvälisen ilmastopolitiikka ja kansainväliset säädökset.

Oheinen kaavio ilmastovaikutusten tunnistamiseen on ladattavissa sivun oikeasta laidasta


Takaisin tuotteen elinkaaren vaiheiden tunnistamiseen                          
Jatka ilmastovaikutusten merkityksen arviointiin