Miksi ilmaston vaikutukset liiketoimintaan kannattaa analysoida SWOT-työkalulla?


Monimutkaisen ja usein ristiriitaisen ilmastotiedon kerääminen ja järjestäminen yritysten päätöksentekoa varten voi olla hankala tehtävä. Yritysten päättäjät arvostavat menetelmää, jolla saadaan kattava mutta yksinkertainen kuva, johon sisältyy tuotteen koko elinkaari ja jossa esitetään lyhyesti tärkeimmät ilmastoon liittyvät näkökohdat. Tämän takia on kehitetty uusi menetelmä tuotteeseen liittyvän ilmastotiedon esittämistä varten: parannettu SWOT-analyysityökalu.

Ilmasto-SWOT-analyysissä voidaan huomioida ilmastovaikutukset kaikissa tuotteen elinkaaren tärkeimmissä vaiheissa. Analyysiin voidaan sisällyttää myös ilmastovaikutusten merkityksen laadullinen arviointi. Sisällyttämällä esitykseen mahdollisuudet ja uhat SWOT mahdollistaa myös tuotteen kestävän kehityksen suurpiirteisen, alustavan laadullisen herkkyysanalyysin. Yritykset voivat laatia Ilmasto-SWOT-analyysejä itsenäisesti, mutta niitä voidaan tehdä myös yritysten ja ilmastoasiantuntijoiden välisenä yhteistyönä. Ilmasto-SWOT-analyysien laatiminen aivoriihessä, jossa on mukana sekä ilmastoasiantuntijoita että liike-elämän edustajia, voi olla liike-elämän päättäjille hyödyllinen tilaisuus oppia ilmastokysymysten monimutkaisuudesta.

Ilmasto-SWOT voi olla ensimmäinen asia, mikä saa yrityksen pohtimaan ilmastoseikkoja – tai ympäristökysymyksiä ylipäänsä. Jatkossa sitä voidaan käyttää laajemman ympäristöjärjestelmän lähtökohtana tai rinnakkaisena työkaluna, joka täydentää olemassa olevaa, ilmastoasioihin liittyvää järjestelmää.


Aloita ilmaston SWOT-analyysi