1. Johdanto 4. Tulos
2. Tavoite 5. Materiaali ja valmistelut
3. Tarvittavat tiedot 6. Harjoituksen ohjeet

 
Johdanto

Alueelliset ja paikalliset yrittäjät ovat parhaita asiantuntijoita arvioimaan ilmastonmuutoksen seurauksia liiketoiminnalle. Usein heiltä kuitenkin puuttuu tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista. BalticClimate-hankkeen työkalupakki auttaa yrityksiä ymmärtämään ilmastonmuutoksen alueellisella tasolla. Ruotsin meteorologinen ja hydrologinen instituutti (SMHI) on yhteistyössä Centre for Climate Science and Policy Research (CSPR) -keskuksen kanssa laskenut skenaarioita tulevaisuuden ilmastolle Itämeren alueella. Nämä tiedot tulisi selittää ja niistä olisi keskusteltava yhdessä alueellisten tai paikallisten yrittäjien kanssa, jotta tuleviin haasteisiin oltaisiin valmiita ja alueen yrityksille voitaisiin luoda uusia mahdollisuuksia.

Tarkoituksena on, että kunnat toteuttavat Haasteet ja mahdollisuudet -työpajan yhdessä paikallisten tai alueellisten elinkeinoyhdistysten, ammattiliittojen, kauppakamarien ja muiden sellaisten organisaatioiden kanssa, jotka tuovat yhteen toimijoita eri liiketoiminta-aloilta. Osallistujien erilaisten mielenkiinnonkohteiden ansiosta voi syntyä innovaatioita ja uudenlaista yhteistyötä. Tarvittaessa voidaan järjestää myös työpaja, jossa keskitytään vain yhteen toimialaan.  

Tavoite

Liiketoiminnan haasteet ja mahdollisuudet -työpajan tarkoituksena on saada alueen yritykset ja liiketoiminnan edistäjät mukaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Tärkeimpänä ajatuksena on antaa tietoa ilmastonmuutoksesta ja luoda uusia liiketoimintaideoita, jotka tukevat hillitsemistä ja/tai sopeutumista ilmastonmuutokseen. Työpajan tärkein lopputulos on tieto ilmastonmuutoksen luomista suurimmista haasteista ja mahdollisuuksista alueellisten tai paikallisten yritysten kannalta. 

Tarvittavat tiedot

Oman alueen ilmasto tulevaisuudessa 

Tulos

Luettelo ilmastoon liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista järjestettynä sen mukaisesti, mikä on oma näkemys niiden merkityksestä ja esiintymisen aikarajoista.

Materiaali ja valmistelut

  • Fläppitaulun paperia, tarralappuja ja punaisia tusseja.
  • Valmistele fläppitaulun paperi alla olevan kuvan 1 mallin mukaisesti (taulukko on ladattavissa sivun oikeasta laidasta). Jos työskentelet eri alueilla tai erilaisten talouden sektoreiden kanssa, valmistele yksi paperi jokaiselle alueelle tai sektorille. Jaa paperi viiteen sarakkeeseen sekä pysty- että vaakasuoraan, jotta siihen on helpompi tehdä taulukkomerkintöjä.
  • Vaakasuora akseli: aika tunnistettujen haasteiden ja mahdollisuuksien mukaisesti (esimerkiksi nykyhetkestä vuoteen 2020, 2050 tai 2100).
  • Pystysuora akseli: haasteen tai mahdollisuuden merkitys vähäisestä suureen.

Kuva 1. Taulukko, josta ilmenee haasteen tai mahdollisuuden merkitys sekä ilmenemisaika. 

Harjoituksen ohjeet

Työpajaan (2 t) kuuluu neljä osaa:

1) Johdantoluento (20 minuuttia)
2) Haasteet ja mahdollisuudet -harjoitus (10 min yksilöllistä pohdintaa, 30 min ryhmäkeskustelu, 30 min esitys ja yhteinen keskustelu)
3) Harjoitus vaikutusnäkökulmista (huomio mahdollisimman paljon sopeutumisessa) (20 min ryhmäkeskustelu, 10 min esitys)
4) Arviointi

1. Työpaja aloitetaan johdantoluennolla. Pääpaino on viimeaikaisissa äärimmäisissä sääolosuhteissa ja ilmastonmuutoksen tulevissa vaikutuksissa alueellisella tasolla. Tarkoituksena on kertoa kuulijoille, mitä on tapahtunut ja mitä seuraavien 10, 20 ja 50 vuoden päästä tapahtuu merkittävimpien meteorologisten parametrien mukaan. Nämä tapahtumat toimivat moottorina muutoksille, jotka yhteiskunta joutuu kohtaamaan ja joihin se joutuu sopeutumaan. Luennossa voi hyödyntää ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyvää materiaalia.

Työpajassa ei pidä keskittyä pelkästään tulevaisuuden ilmastoon. Viime vuosina on ollut useita sääilmiöitä, jotka ovat vaikuttaneet yritysten toimintaan Itämeren alueella. Keskustelu pitäisi aloittaa näistä kuivuuksista, lämpöaalloista, lumimyrskyistä, tulvista jne. Sopeutumiseen liittyy kaksi tärkeää kysymystä:

  • Vaikuttivatko nämä tapahtumat alueen liiketoimintaan (tai yksittäisiin yrityksiin)?
  • Onko tehty jotain, millä tällaiset kielteiset vaikutukset voidaan välttää tulevaisuudessa?
VINKKI: Kun suunnittelet työpajaa, ota yhteys paikallisiin tai alueellisiin ilmastonmuutoksen asiantuntijoihin ja keskustele aiheesta heidän kanssaan. He saattavat olla kiinnostuneita osallistumaan työpajaan, antamaan materiaalia tai pitämään luennon.

2. Käynnistä johdantoluennon jälkeen Haasteet ja mahdollisuudet -harjoitus. Muodostakaa kaksi ryhmää (ryhmä 1: haasteet, ryhmä 2: mahdollisuudet) – yhteen ryhmään enintään kymmenen henkilöä. Jos työpajaan osallistuu enemmän kuin 15–20 henkilöä, on muodostettava alaryhmiä (haasteet 1, mahdollisuudet 2 jne.).

VAIHE 1. Jokainen ryhmä saa kuvan 1 mukaisen, A0-kokoisen julisteen tai fläppitaulun paperin, jonka otsikkona on "Haasteet" tai "Mahdollisuudet". Jos julisteita ei voida tulostaa, käyttäkää fläppitaulua. Vaakasuoralla akselilla on aikajana, johon on merkitty viisi kohtaa: nykyhetki sekä vuosi, viisi vuotta, kymmenen vuotta ja kaksikymmentä vuotta myöhemmät ajankohdat. Painotus on haasteissa ja mahdollisuuksissa nyt ja lähitulevaisuudessa. Yritykset ovat pääsääntöisesti kiinnostuneita investoinneista ja innovaatioista, jotka tapahtuvat seuraavien 1–10 vuoden kuluttua. Pystysuoralla akselilla on haasteen tai mahdollisuuden merkitys asteikolla 1–5 (vähäinen–suuri).

VAIHE 2. Ryhmien jäsenet ovat 5–10 minuuttia hiljaa ja kirjoittavat muistilapuille ilmastonmuutoksen tuomia haasteita tai mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat alueen yritysten toimintaan. Vastaukset voivat olla mitä tahansa, mutta pääpainon tulee olla ilmastonmuutoksessa ja alueen liiketoiminnassa. Yhdelle muistilapulle vain yksi haaste tai mahdollisuus!

VAIHE 3. Ryhmät ryhtyvät kiinnittämään muistilappuja julisteeseen. Jäsenten on keskusteltava keskenään, jotta he löytävät jokaiselle haasteelle tai mahdollisuudelle oikean paikan ajallisesti (vaakasuora akseli) ja merkityksellisesti (pystysuora akseli). Tähän menee 30 minuuttia.

VAIHE 4. Jokainen ryhmä esittelee tuloksensa, minkä jälkeen asiasta keskustellaan yhdessä puuttuvien näkökulmien havaitsemiseksi. Keskustelulle varataan aikaa 30 minuuttia. Jos työpajaan osallistuu enemmän kuin 15–20 henkilöä, keskusteluun voi mennä kauemmin.

3. Ryhmät muodostetaan uudelleen seuraavaa harjoitusta (20 minuuttia) varten, jossa tunnistetaan kolmen suurimman haasteen tai mahdollisuuden vaikutukset (huomion pitäisi olla sopeutumisessa).

Taulukko 1. Käytössä olevat keinot kolmen tärkeimmän haasteen kohtaamiseen ja mahdollisuuden hyödyntämiseen. (Taulukko on ladattavissa sivun oikeasta laidasta).

Haaste /mahdollisuus Käytössä olevat keinot Esteet Helpottavat seikat Helppo … vaikea (1…5) muuttaa
1.        
2.        
3.        

Kun kolme suurinta on määritelty, ryhmäkeskustelussa vastataan seuraaviin kysymyksiin:

  • Millaisilla keinoilla haaste voidaan voittaa tai mahdollisuudesta saada hyöty?
  • Millaisia esteitä on?
  • Mitkä ovat helpottavat seikat?
  • Miten helppoa tai vaikeaa nykyistä tilannetta on muuttaa? Käytetään arviointiasteikkoa 1–5 (helppo–hyvin vaikea).

Kaikki ryhmät esittelevät tuloksensa (10 minuuttia).

4. Loppukeskustelu. Loppukeskustelussa tulisi keskittyä suurimpiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin sekä siihen, mitä harjoituksesta opittiin. Hyvä keino perehtyä asiaan tarkemmin on liiketoiminnan SWOT-työkalu.