Ilmastonmuutos tarkoittaa muutoksia ympäristössä, jossa yrittäjät ja yritykset toimivat. Jokaisen yksilön ja yrittäjän on kohdattava ilmastonmuutoksen seuraukset. Vaikka näihin seurauksiin liitetään usein ongelmia, monet niistä voivat myös merkitä uusia mahdollisuuksia liiketoiminnalle.

BalticClimate-työkalupakin toiminnoilla saatavat tärkeimmät tulokset sisältävät uusia, innovatiivisia liiketoimintaideoita, jotka liittyvät sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen että siihen sopeutumiseen. Huomio on erityisesti paikallisella ja alueellisella tasolla, mutta luonnollisesti myös laajemmat, globaalit ilmastosuuntaukset vaikuttavat alueeseen, eivät ainoastaan muutokset paikallisessa säässä.

BalticClimate-työkalupakki auttaa tunnistamaan liiketoiminnan haasteet ja mahdollisuudet, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen. Tämän jälkeen yksittäiset yritykset voivat perehtyä tarkemmin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin omaan tuotteeseensa tai palveluunsa. Ilmasto-SWOT antaa hyödyllisiä vastauksia kysymyksiin, jotka koskevat ilmastonmuutoksen luomia vahvuuksia (Strengths), heikkouksia (Weaknesses), mahdollisuuksia (Opportunities) ja uhkia (Threats). Nämä voidaan yhdistää yrityksen strategiasuunnitteluun (katso kuva).

Ilmastonmuutoksen sanotaan usein olevan seuraava suuri voima, joka muokkaa yritysten toimintaympäristöä. Sitä verrataan usein globalisaatioon, koska se on hidas mutta tehokas ja väistämätön voima, joka vaikuttaa hintoihin ja kustannuksiin sekä kysynnän ja tuotannon rakenteisiin. Sen lisäksi, että ilmastonmuutos on tieteellinen ja eettinen ongelma, se on myös tärkeä taloudellinen seikka, kun huomioidaan yhteiskunnalle ja yrityksille aiheutuvien kustannusten suuruus. Ilmastonmuutos vaikuttaa eri alueisiin ja liiketoimintasektoreihin eri tavalla: sen seurauksena syntyy suuria voittajia ja suuria häviäjiä. Siksi on selvää, että ilmastonmuutos voi merkitä yrityksille sekä haasteita että mahdollisuuksia. Ne, jotka ensimmäisinä myöntävät ilmastonmuutoksen merkityksen, ennakoivat sen vaikutukset liiketoimintaansa ja suunnittelevat asianmukaiset hillitsemis- ja sopeutumisstrategiat, ovat todennäköisesti voittajia uudessa liiketoimintaympäristössä.

Liiketoiminnan ja ilmastonmuutoksen suhde on kaksisuuntaista vuorovaikutusta. Liiketoiminnalla voi olla merkittävä asema ilmastonmuutoksen edistämisessä tai hallitsemisessa. Toisaalta ilmastonmuutoksella voi olla liiketoimintaan merkittäviä fyysisiä vaikutuksia lämpötilan nousun ja äärimmäisten sääolosuhteiden myötä. Lue lisää kohdasta ilmastonmuutosskenaariot ja  ilmastonmuutoksen vaikutukset Itämeren alueella.

Ilmastonmuutoksen epäsuorat vaikutukset liiketoimintaan syntyvät kansallisista ja kansainvälisistä ilmastopolitiikoista, kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävästä sääntelystä, energiaa paljon kuluttavien prosessien kustannusten kasvusta ja paljon energiaa kuluttavien tuotteiden kysynnän vähenemisestä. Toisaalta vähähiilisten ja energiatehokkaiden tuotteiden kysynnän kasvu lisää uusia teknisiä mahdollisuuksia ja liiketoimintamahdollisuuksia.

Kestävän kehityksen, ilmastokysymykset mukaan lukien, yhdistäminen liiketoimintaan ja sen strategioihin voi luoda arvoa yritykselle. Kestävyyden arvo voidaan aineellistaa eri tavoin:

  • Kun kestävyyden huomio on säädöstenmukaisuudessa, tärkein arvo saavutetaan suojelemalla lupaa toimia markkinoilla (esimerkiksi EU:n ilmastopolitiikan ilmastotavoitteiden täyttäminen).

  • Liiketoiminnan kestävyysnäkökulmien huomioiminen voi auttaa tunnistamaan toiminnan mahdolliset riskit. Siksi kestävän kehityksen arviointi voi olla arvokas tuki riskien hallintaan. Ilmastoon liittyvien riskien ehkäiseminen vähentää toimintakustannuksia hätätilanteissa, tuotevastuukustannuksia ja vakuutusmaksuja (esimerkiksi investoinnit seiniin ja valleihin, joilla estetään kohonneesta lämpötilasta ja lisääntyneistä sateista aiheutuvat tulvavahingot).

  • Keskittyminen toiminnan tehokkuuteen vaikuttaa usein sekä kustannusten vähenemiseen että ekotehokkuuden paranemiseen. Taloudelliset hyödyt saavutetaan paremmalla tuottavuudella, tehokkaammalla resurssien käytöllä, jätteiden vähenemisellä ja investointien kestävällä suunnittelulla (energiatehokkuuden parannukset, esimerkiksi energiansäästöpalvelut).

  • Yleinen tapa luoda arvoa kestävällä kehityksellä on lisätä kilpailukykyä imagoa parantamalla. Asiakkaiden uskollisuutta voidaan parantaa suojelemalla yrityksen imagoa ja brändiä (esimerkiksi yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa).

  • Tuotteiden kestävään kehitykseen liittyvien ominaisuuksien parantaminen koko arvoketjussa voi edistää markkinakasvua (esimerkiksi tuotteiden hiilijalanjälki).

  • Strategisten kestävyyskysymysten seuraaminen ja käsittely yhteiskunnassa voi olla innovaatioiden toimeenpaneva voima, jonka seurauksena nykyiset liiketoimintamallit suunnataan ja määritellään uudelleen. Tämän myötä voidaan kehittää uusia kestävän kehityksen markkinoita, jotka perustuvat uusiin tuotteisiin tai palvelukonsepteihin (esimerkiksi kimppakyydit).

  • Kestävän kehityksen arvo voidaan havaita myös henkilökunnan parantuneena motivaationa. Tämä voi olla erittäin tärkeää maissa, joissa väestö ikääntyy, sillä näissä maissa joudutaan kilpailemaan pätevistä ja motivoituneista työntekijöistä lähitulevaisuudessa. Kestävä yrityskulttuuri voi lisätä houkuttelevuutta työmarkkinoilla.

Laatikosta oikealla pääset esityspohjaan jossa esitellään ilmastonmuutosta ja BalticClimate hanketta liike-elämän toimijoille. Esityksessä tunnistetaan liike-elämän rooli ilmastonmuutoksen
hillinnässä ja sopeutumisessa.
Esityksen voi ladata ja sitä voi muokata omiin tarpeisii.


Aloita liiketoiminnan haasteet ja mahdollisuudet