Suosi tiivistä ja monipuolista kaupunkirakennetta. Maankäytön tulisi olla tehokasta.


Suosi tiivistä ja kestävää maankäyttöä

Nykyisen rakenteen analyysissä määritellään tiiviin kaupunkirakenteen ja aluerakenteen mahdollisuudet. Nykyisen maankäytön ja tulevien tarpeiden tarkasta analyysistä voi syntyä uusia innovaatioita. Kiinnitä huomiota erityisesti alueen sijaintiin, asuntotyyppeihin ja nykyisen maankäytön tehokkuuteen. Tiet ja muu infrastruktuuri on suunniteltava siten, että myös tulevaisuuden ilmasto-olosuhteet otetaan huomioon (maanvyörymät, rankkasateet, pakkanen jne.).

Etsi tilaa täydentävälle rakentamiselle

Aseta etusijalle olemassa olevan kaupunkirakenteen sisällä olevat paikat, joissa on tilaa täydentävälle rakentamiselle, sekä alueet, joilla on jo joukkoliikenteen yhteydet tai infrastruktuuri. Kaupunkirakenteen sisällä sijaitsevat hylätyt tai vajaakäytöllä olevat teollisuusalueet voivat tarjota ainutlaatuisia mahdollisuuksia uudelleenkehitykselle. Myös alueellinen näkökulma on huomioitava, sillä kuntien rajat ylittävä suunnittelu (alueellinen rakennesuunnittelu) mahdollistaa alueiden tehokkaan käytön. Kuntien rajat ylittävät strategiset suunnitelmat ovat hyvä työkalu tätä varten.

Sekoita toimintoja

Rakennusten ja alueiden pitäisi mukautua käytössä, asukkaissa ja ympäristössä ajan myötä tapahtuviin muutoksiin helposti. Alueet voivat olla monikäyttöisiä: ihmiset voivat työskennellä, asua ja viettää vapaa-aikansa samalla alueella. Erilaiset ihmisryhmät pääsevät kosketuksiin toistensa kanssa, kun he jakavat saman tilan. Tämä lisää myös tilankäytön tehokkuutta, sillä tällä tavoin muodostuu tila, jota eri ihmisryhmät käyttävät eri vuorokaudenaikoina. Olemassa olevan infrastruktuurin pitäisi olla käytössä kaikkina vuodenaikoina, vaikka eri tarkoituksiinkin. Tällainen jatkuva ja kenties monipuolinen käyttö voi vähentää ylläpitokustannuksia. Alueita tai tiloja, jotka ovat käyttämättöminä tiettyinä vuodenaikoina, viikonloppuisin tai tietyn ajan päivästä tai yöstä, voidaan helposti käyttää muihin tarkoituksiin. Niillä voidaan jopa edistää pienimuotoista taloudellista kehitystä.

Samoilla asuinalueilla pitäisi olla erilaisia asuntoja (kerrostaloja, omakotitaloja ja rivitaloja) sekä käytettävissä peruskauppoja ja -palveluja (kouluja, päiväkoteja, ruokakauppoja ja terveyspalveluita). Yhdessä ne vähentävät matkustamisen tarvetta. Aseta etusijalle tehokkaiden joukkoliikennekäytävien ja joukkoliikenteen asemien kehitys erityisesti raideliikenteen osalta. Vähimmäisvaatimus on, että palveluiden luokse ja töihin pääsee joukkoliikenteellä, mutta ihanteellisinta olisi, jos ne voisi saavuttaa kävellen tai polkupyörällä. Kimppakyydit ovat tehokas kuljetusratkaisu tai -vaihtoehto harvempaan asutuilla alueilla.

Varmista joukkoliikenteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden infrastruktuurin käytettävyys

Olemassa olevan rakenteen ulkopuolelle rakentamista on harkittava tarkoin. Jos siitä tulee alueen yleinen suuntaus, kustannukset voivat tulevaisuudessa olla poikkeuksellisen suuret, koska julkiset ja yksityiset palvelut eivät sijaitse logistisesti ihanteellisessa paikassa. Tehottomat verkostot ovat kalliita rakentaa ja ylläpitää. Hajanaista rakennetta on myös vaikea muuttaa myöhemmin tiiviimmäksi. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden infrastruktuurin on oltava kehittynyttä. Kaupungin keskustassa on oltava tilaa jalankulkijoille. Tämä lisää myös kaupungin keskustan houkuttelevuutta, ja siitä on hyötyä paikalliselle taloudelle.

Katso myös seuraavia aiheita suunnitellessasi ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista:

» Paikallinen ilmasto ja tulevaisuuden ilmastoskenaariot
» Kestävä liikenne
» Energiatehokkuus
» Viihtyisä ja terveellinen ympäristö
» Julkinen osallistuminen ja sidosryhmien mukana olo
» Strateginen suunnittelu
» Kustannukset