Strateginen suunnittelu vastaa tulevaisuuden tarpeisiin ja luo siten ratkaisun, jossa tulevaisuuden ristiriidat voidaan välttää.


Strateginen suunnittelu tulevaisuuden myönteisen kehityksen työkaluna

Strategisen suunnittelun tarkoituksena on tarjota mahdollisuuksia alueen myönteiselle kehitykselle tulevaisuudessa. Strategisessa suunnittelussa hahmotetaan alueen tärkeimmät kysymykset ja pyritään näin vastaamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Strategisessa suunnittelussa pyritään myös ennustamaan mahdolliset ristiriidat eri näkemysten (poliittisten, taloudellisten, ympäristöön liittyvien jne.) välillä ja siten luomaan ratkaisu, jossa tulevat ristiriidat voidaan välttää.

Yksi tulevaisuuden suurimmista epävarmuustekijöistä, ilmastonmuutos, on huomioitava strategisessa suunnittelussa. Strategisen suunnittelun tulisi tapahtua melko suuressa mittakaavassa, mikä mahdollistaa kokonaisvaltaisemman lähestymistavan. Strategisen suunnittelun painopiste on tulevaisuudessa alueen kokonaistoimivuudessa, kun tarkastellaan tulevia ekologisia, taloudellisia, sosiaalisia ja demografisia tarpeita.

Määrittele maankäytön kehityksen suunta alueella ja edistä sitä

Strategisia suunnitelmia voidaan laatia monilla eri tasoilla: kunnallisella, kuntien välisen yhteistyön ja maakunnallisella tasolla. Aihekohtaiset strategiset suunnitelmat ovat toinen hyvä työkalu, jos tavoitteena on esimerkiksi edistää jonkin tietyn toiminnan mahdollisuuksia (esimerkiksi turismin) tietyllä alueella ja löytää yhteyksiä alueen eri osien välillä.

Strategisen suunnittelun pitäisi motivoida eri sidosryhmien välistä yhteistyötä. Yhteistyötä voidaan rohkaista tunnistamalla eri sidosryhmien motiivit ja ymmärtämällä ryhmien erilaisten näkemysten merkitys.

Strateginen suunnittelu tuo yhteen eri toimijat. Kaikki toimijat eivät kuitenkaan ole välttämättä suoraan mukana suunnittelussa kunnallisella (tai maakunnallisella) tasolla. Strategisilla suunnitelmilla voi myös olla jokin tietty aihe, esimerkiksi energia tai liikkuminen. Strateginen suunnittelu on jonkin valitun suunnan tukemista.

Strategisten suunnitelmien toteutus voidaan järjestää alueellisilla, yleisillä ja yksityiskohtaisilla suunnitelmilla. Koska strategiset suunnitelmat eivät yleensä ole oikeudellisesti sitovia, kehitettyä strategiaa on tärkeä valvoa. Strategian kanssa ristiriidassa olevat suunnittelupäätökset voivat nopeasti aiheuttaa sen, että strategisella suunnitelmalla saavutettaviksi aiotut hyödyt ja mahdollisuudet menetetään.


Tutustu myös seuraaviin aiheisiin suunnitellessasi ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista:

» Paikallinen ilmasto ja tulevaisuuden ilmastoskenaariot
» Tiivis ja monipuolinen kaupunkirakenne
» Kestävä liikenne
» Energiatehokkuus
» Viihtyisä ja terveellinen ympäristö
» Julkinen osallistuminen ja sidosryhmien mukana olo
» Kustannukset