Määritä energiatehokkuussuunnittelun suuntaviivat alueille ja rakennuksille. Kiinnitä huomiota siihen, miten alueita, paikkoja, rakennuksia ja muuta omaisuutta hoidetaan ja ylläpidetään pitkällä aikavälillä.


Edistä uusiutuvan energian käyttöä

Energian tuotannon ja kulutuksen suunnittelun pitäisi olla osa maankäytön ja talouskehityksen suunnittelua. Vaihtoehtona on suosia kestäviä ja uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinko-, bio- tai tuulienergiaa, geotermistä energiaa tai biopolttoaineita. Uusiutuvan energian tuotantoon soveltuvat alueet sekä maa- että metsätaloudessa tulisi tunnistaa ja hyödyntää. Uusiutuvan energian käyttö on kestävää vain, jos se on paikallisesti sopivaa ja maankäyttöön liittyvät ristiriidat (erityisesti energian ja maatalouden välillä) voidaan välttää. Myös logistiikka tulisi huomioida kestävän kehityksen näkökulmasta.

Luo ratkaisuja, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä ja edistävät energiatehokkuutta

Suunnittele energian suhteen omavaraisia asuinalueita, joissa käytetään uusiutuvia energialähteitä. Paikallinen ympäristö määrittää sopivat menetelmät talojen ja alueiden passiivirakentamiselle. Käytännössä tämä tarkoittaa perehtymistä aurinkoon ja vallitsevaan tuuleen, suhdetta muihin taloihin ja niiden suhdetta avoimeen tilaan. Päästöjä tuottamattomia asuinalueita ja passiivitalojen tekniikoita tulisi tukea. Passiivienergiatalot ja matalaenergiarakennukset ovat suositeltavia (suuremmat alkuinvestoinnit, pienemmät käyttökustannukset). Saatavissa on jo useita teknisiä ratkaisuja: lämpöikkunoita, lämpöpumppuja, tuuliturbiineja, luonnollisia ilmanvaihtojärjestelmiä yms. Yksi ratkaisu vähentää tekniikan investointikustannuksia rakennustasolla on jakaa infrastruktuuri usean rakennuksen kesken. Olemassa olevien rakenteiden energiatehokkuutta voidaan parantaa. Rakennusten ja asuinalueiden energiakatselmuksista voidaan saada hyödyllistä tietoa, ja ne voivat luoda uusia mahdollisuuksia.
Hajautettu uusiutuvan energian tuotanto voi olla hyödyllinen erityisesti maaseudulla, jossa asutus on harvempaa. Pieniin kyliin voidaan esimerkiksi rakentaa pieniä biokäyttöisiä kaukolämpöpumppuja. Sekä lämpöä että energiaa tuottavat voimalat (CHP-laitokset) ovat tehokkaampia kuin voimalat, jotka tuottavat ainoastaan jompaakumpaa.

Suosi uusia teknisiä ja arkkitehtonisia ratkaisuja infrastruktuurissa, alueilla ja rakennuksissa

Rakennukset – asunnot, toimistot, varastot, tehtaat jne. – on suunniteltava siten, että ne hyödyntävät esimerkiksi kattojen, varjojen ja tuulensuojien lämpötehokkuutta. Tämä vähentää lämmityksen ja jäähdytyksen tarvetta. Tähän tarkoitetut uudet ratkaisut, mukaan lukien esimerkiksi jäähdytyksen ja lämmityksen yhdistelmä sekä keskusjäähdytys, voivat olla ympäristöystävällisiä ja pitkällä aikavälillä taloudellisia. Lämpöhävikkiä olisi vähennettävä kaupungeissa, asuinalueilla ja rakennuksissa.

Tunnista paikallinen tuotanto ja paikalliset tarpeet

Edellytä ympäristöystävällisten ja paikallisten rakennusmateriaalien käyttöä uudisrakentamisessa, remonteissa ja ulkoalueiden kunnostuksessa. Paikallista tuotantoa hyödyntävä rakentaminen vähentää kuljetuksia ja on hyödyksi paikallisille yrityksille.

Vähennä jätteiden syntymistä ja veden kulutusta

Jätteitä ja jätevettä on käsiteltävä tehokkaasti, ja niitä on mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä energialähteinä. Esimerkiksi hajoamisen yhteydessä syntyvä metaani voidaan ottaa talteen energiaksi tai ajoneuvojen polttoaineeksi. Kierrätyksen pitäisi olla pakollista ja kompostointia on edistettävä. Yleiset kierrätysjärjestelmät on suunniteltava käyttäjäystävällisiksi ja logistisesti tehokkaiksi. Talousvedet ja valumavedet pitäisi käsitellä ja käyttää mahdollisuuksien mukaan kasteluun.

Katso myös seuraavia aiheita suunnitellessasi ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista:

» Paikallinen ilmasto ja tulevaisuuden ilmastoskenaariot
» Tiivis ja monipuolinen kaupunkirakenne
» Kestävä liikenne
» Viihtyisä ja terveellinen ympäristö
» Julkinen osallistuminen ja sidosryhmien mukana olo
» Strateginen suunnittelu
» Kustannukset