Suunnittelu alueellisella, paikallisella ja yksityiskohtaisella tasolla muodostuu monista tekijöistä. Tässä työkalupakin osiossa halutaan korostaa, kuinka tärkeitä ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen näkökulmat ovat suunnittelussa. Suunnittelussa tehtävät päätökset vaikuttavat rakennettuun ympäristöön vuosikymmeniä, joten sopeutumisnäkökulma on äärimmäisen tärkeä. Tuleviin ilmasto-oloihin (ml. tulvat, lämpöaallot jne.) sopeutumisen pitäisi olla yksi suunnitteluprosessin lähtökohdista. Sopeutumistoimet vaativat tulevaisuudessa paljon ponnisteluja kaikilla aloilla. Suunnittelu voi vaikuttaa yhteiskunnan muuhun toimintaan, esimerkiksi tuotettavaan ja kulutettavaan energiatyyppiin, jolloin sillä on suora vaikutus kasvihuonekaasupäästöihin. Suunnittelemalla tiiviitä kaupunkirakenteita viranomaiset voivat vähentää matkustustarvetta ja siten vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

BalticClimate-työkalupakki auttaa suunnittelijoita määrittelemään suunnitteluprosessin merkityksen käsiteltäessä ilmastonmuutosongelmaa. Prosessi aloitetaan tarvittavien tietojen inventaarioanalyysillä, jossa arvioidaan ilmastonmuutoksen luomat paikalliset haasteet ja mahdollisuudet. Tämän jälkeen on vuorossa paikallisen alueen ja/tai valitun sektorin haavoittuvuuden arviointi.

Suunnittelu ja ilmastonmuutos-osiosta saa yksityiskohtaisen kokonaiskuvan suunnittelun monista suorista ja välillisistä vaikutuksista ilmastonmuutokseen sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksista suunnitteluun (toteutus esitetty kuvassa yllä). Osiossa on myös useita hyviä käytäntöjä, joita BalticClimate-hankkeen kumppanit ovat havainneet. Esimerkkien (englanniksi) tavoitteena on osoittaa, miten ilmastonmuutos on jo huomioitu Itämeren alueella.

Laatikosta oikealla pääset esityspohjaan jossa esitellään ilmastonmuutosta ja
BalticClimate hanketta kaavoittajille. Esityksessä tunnistetaan kaavoitttajien
rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutumisessa. Esityksen voi ladata
ja sitä voi muokata omiin tarpeisiin.

Aloita inventaarioanalyysi.