1. Johdanto 4. Tulos
2. Tavoite 5. Materiaali ja valmistelut
3. Tarvittavat tiedot 6. Harjoituksen ohjeet


Johdanto

Alueita ja organisaatioita ohjataan kohti tiettyä tavoitetta tai päämäärää politiikan välineillä ja toimenpiteillä. Jotta ihanteellisen poliittisen puuttumisen tunnistaminen ja suunnittelu olisi helpompaa mahdollisuuksien hyödyntämiseksi tai ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen kannustamiseksi, on tärkeä tietää, mitkä käytänteet ja toimenpiteet ovat jo käytössä ja mitkä ovat niiden tärkeimmät tavoitteet.

Tavoite

Tässä harjoituksessa on tavoitteena laatia luettelo tärkeimmistä politiikoista, niiden välineistä ja toimenpiteistä alalla, jolle haluat keskittyä. Luetteloon tulee tiettyjä ilmastopolitiikan tavoitteita ja toimenpiteitä kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. Kehittyneen rungon avulla voidaan määritellä, mitä on jo tehty, mitä on vielä tehtävä, mitkä toimenpiteet voisivat tukea työtäsi, missä toimintatasosi rajat ovat ja keneen on otettava yhteyttä näiden rajojen ylittämisen helpottamiseksi.

Tarvittavat tiedot

Kokonaiskuvan politiikan välineistä saa yleensä verkkosivuilta sekä kansallisen, alueellisen tai paikallisen tason viranomaisten tai hallinnollisten elinten virallisista lehdistä tai rekistereistä. Huomioon on otettava lait, asetukset, direktiivit ja muut asiakirjat, joilla on strategista merkitystä, kuten maankäyttösuunnitelmat tai maankäyttöä koskevat ohjeet sekä energiaan, kuljetukseen, asumiseen ja maatalouteen liittyvät suunnitelmat – ei siis ainoastaan laillisesti sitovat politiikan välineet.

Tulos

Kaksi taulukkoa: Taulukossa 1 esitetään keskeisimpien politiikan välineiden ja suunnitelmien nimet, niiden tavoitteet ja laajuus sekä niistä vastaavat laitokset. Taulukossa 2 kuvataan ne politiikat ja toimenpiteet, jotka käsittelevät ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista. Molemmat taulukot ovat ladattavissa sivun oikeasta laidasta.

Taulukko 1. Keskeisimmät politiikan välineet ja suunnitelmat valitulla sektorilla

Politiikan välineet ja suunnitelmat Tavoite Laajuus Vastaavat laitokset
       
       
       


Taulukko 2. Ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista käsittelevät politiikat ja toimenpiteet

Mitkä politiikat ja toimenpiteet (kuljetuksen, asumisen, energian ja maatalouden alalla) käsittelevät jo ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja siihen sopeutumista?

Kansallisella tasolla:
Kansallista tasoa alemmalla ja alueellisella tasolla:
Kohdealueen tasolla:


Materiaali ja valmistelut

  • Valmistele fläppitaulun kokoinen paperi, jossa on luettelo ehdotetuista viranomaisista ja hallinnollisista elimistä. Prosessijohtajan kannattaa keskustella luettelosta ja mahdollisesti kutsua mukaan poliitikkoja ja henkilöitä, jotka tuntevat joitain vastuualueita tai joilla on tiettyä osaamista.
  • Laadi päättäjistä ja sidosryhmistä luettelo, jossa on sähköpostiosoitteet ja tavalliset osoitteet yhteydenoton helpottamiseksi.

Harjoituksen ohjeet

  1. Prosessijohtaja esittelee harjoituksen tavoitteen ja tuloksen.
  2. Prosessijohtaja esittelee neljä tapausta (kuljetus, energia, asuminen ja maatalous) fläppitaululla.
  3. Prosessijohtaja esittelee eri suunnitelmatasot.
  4. Ryhmä valitsee tapauksen ja pyrkii löytämään olemassa olevia politiikan välineitä tapauksen eri tasoilla (taulukko 1).
  5. Havaituista politiikan välineistä ja toimenpiteistä keskustellaan, ja ne luokitellaan (taulukko 2).

 
Takaisin harjoitukseen A: Sidosryhmien kartoitus     
Jatka harjoitukseen C: Ilmastonmuutoksen luomat haasteet ja mahdollisuudet