1. Johdanto 4. Tulos
2. Tavoite 5. Materiaali ja valmistelut
3. Tarvittavat tiedot 6. Harjoituksen ohjeet


Johdanto

Haavoittuvuuden monimutkaisuuden ymmärtäminen ja sen käsittelykeinojen suunnittelu edellyttää, että altistumista, herkkyyttä ja sopeutumiskykyä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Aiemmat haavoittuvuuden arviointia käsittelevät harjoitukset ovat luoneet perustan, joka mahdollistaa niiden tekijöiden tunnistamisen, järjestykseen laittamisen ja tutkimisen, jotka muodostavat tärkeimpien toimijoiden sopeutumiskyvyn ja vaikuttavat siihen asianomaisella alueella tai talouden sektorilla. Sopeutumiskyvyssä on kyse herkkien toimintojen selviytymisestä useista ilmastollisista ja sosioekonomisista stressitekijöistä (kuva 1). Harjoitus ohjaa työskentelemään paikallisessa vastatoimien toimintasuunnitelmassa konkreettisilla keinoilla, jotka perustuvat valittujen sopeutumis- ja kapitalisointikeinojen täytäntöönpanoa helpottavien tai estävien seikkojen parantuneeseen tunnistukseen.

Kykyymme ja haluumme tehdä päätöksiä ja täytäntöönpanna ilmastonmuutokseen liittyviä sopeutumisstrategioita ja -toimenpiteitä vaikuttaa usein se, mitä pidämme esteinä tai rajoitteina. Esteet voivat rajoittaa sopeutumista tai uskottavuutta kyseenalaistamalla niiden hyödyllisyyden tai sulkemalla suunnitelmien toteutuskanavia. Samanaikaisesti helpottavia seikkoja saatetaan aliarvioida tai ne voivat jäädä huomaamatta. Lisäksi ilmastonmuutokseen liittyviin sopeutumistoimiin sisältyy monien toimijoiden yhteistyötä, jota ei ole aiemmin ollut olemassa. Siksi on tärkeää tunnistaa, mitkä tekijät rajoittavat ja helpottavat prosesseja, jotta niitä voidaan lähestyä realistisesti ja löytää keinoja suunnitella ja toteuttaa vakuuttavia ja paikallisesti hyödyllisiä strategioita.

Kuva 1. Kaavio integroidun haavoittuvuuden, mahdollisen vaikutuksen ja seitsemässä harjoituksessa käsiteltävien alueiden kolmesta tärkeimmästä osa-alueesta.

Tavoite

Harjoituksen tavoitteena on luoda paikallinen vastatoimien toimintasuunnitelma. Ensimmäiseksi tunnistetaan ja arvioidaan seikat, jotka helpottavat ja rajoittavat sopeutumistoimia, hillitsemismahdollisuuksia tai hyötyjen kapitalisointia. Kun on tunnistettu toimenpiteet, jotka voivat auttaa kohtaamaan tunnistetut uhat tai hyötymään mahdollisuuksista, ja kun on määritelty, kuka vastaa niiden suunnittelusta, toteutuksesta ja ylläpidosta, voidaan hahmotella tärkeimmät toimenpiteet, joita tarvitaan sopeutumiskyvyn ja kapitalisointikyvyn parantamisessa. Viimeisessä vaiheessa pystytään aiempien harjoitusten tuloksia tarkastelemalla tunnistamaan erityistä huolenpitoa tarvitsevat alueet (alueelliset tai organisatoriset), joilla haavoittuvuus on suhteellisen vähäistä ja/tai joilla on hyvät mahdollisuudet hyötyä monista vahvuuksista.

Tarvittavat tiedot

Tulokset harjoituksesta 4: Paikallinen herkkyys,
harjoituksesta 5: Sopeutumiskyky
ja
harjoituksesta 6: Toimijat ja vastuut
.

Tulos

1. Lyhyt luettelo ensisijalle asetetuista sopeutumis- ja kapitalisointitoimista, mahdollisista ristiriidoista, helpottavista seikoista tai hyödyistä ja tunnistettujen toimien täytäntöönpanon esteistä.

2. Paikallinen vastatoimien toimintasuunnitelma, jossa ovat ensisijalle asetetut toimet sekä useita konkreettisia päätöksiä siitä mitä, milloin, miten ja kenen on tehtävä.

Materiaali ja valmistelut

  • Tee fläppitaulun kokoiselle paperille taulukko 1 ja taulukko 2. (Taulukot ovat ladattavissa sivun oikeasta laidasta).
  • Kiinnitä fläppitaulun kokoiseen paperiin kortit, jotka kuvaavat sopeutumiskykyyn vaikuttavia tekijöitä (harjoituksesta 5).
  • Kiinnitä fläppitaulun kokoiseen paperiin ympyrät, jotka kuvaavat ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, sen hillitsemiseen ja kapitalisointiin vaikuttavia tekijöitä (harjoituksesta 6).
  • Tee fläppitaulun kokoiselle paperille luettelo tunnistetuista ilmastoon liittyvistä herkistä toiminnoista (harjoituksesta A: Sidosryhmien kartoitus ja/tai harjoituksesta 4).
  • Ota mukaan ylimääräistä teippiä ja ylimääräisiä ympyröitä (erivärisiä ja -kokoisia).

Taulukko 1. Luettelo konkreettisista sopeutumis- ja kapitalisointitoimista, ristiriidoista, helpottavista seikoista tai hyödyistä ja täytäntöönpanon esteistä.

Konkreettiset sopeutumistoimet
1.
2.
3.
Jne.
Hyödyt tai eturistiriidat
1.
2.
3.
Jne.
Helpottavat seikat
1.
2.
3.
Jne.
Esteet
1.
2.
3.
Jne.

Taulukko 2. Paikallinen vastatoimien toimintasuunnitelma, jossa hahmotellaan sopeutumis- ja kapitalisointitoimet. Suunnitelmaan kuuluvat myös tarkat tiedot vastuualueista, aikajanoista ja tietyistä tehtävistä ja toimeksiannoista.

TOIMINTASUUNNITELMA 

1. sopeutumistoimenpide
Kuka tekee mitä? Milloin se toteutetaan? Miten se toteutetaan? (vaihe vaiheelta)
2. sopeutumistoimenpide
Kuka tekee mitä? Milloin se toteutetaan? Miten se toteutetaan? (vaihe vaiheelta)
3. sopeutumistoimenpide
Kuka tekee mitä? Milloin se toteutetaan? Miten se toteutetaan? (vaihe vaiheelta)
Jne.


Harjoituksen ohjeet

1. Prosessijohtaja esittelee harjoituksen. Jos ette ole tehneet harjoitusta 4 (Paikallinen herkkyys), harjoitusta 5 (Sopeutumiskyky) ja harjoitusta 6 (Toimijat ja vastuut), keskustelkaa tapaamisessa lyhyesti siitä, mitä seikkoja ette ole käyneet läpi.

2. Prosessijohtaja asettaa seinälle tai pöydälle paperit, joissa ovat tulokset aiemmista harjoituksista: Paikallinen herkkyys (4), Sopeutumiskyky (5) ja Tärkeimmät toimijat ja niiden vastuut (6).

3. Prosessijohtaja asettaa pöydälle taulukon 1.

4. Katsokaa uusin silmin paikallisen alueenne tai talouden sektorin kohtaamia haasteita ja mahdollisuuksia ja hahmotelkaa joukko todennäköisiä sopeutumis- ja kapitalisointitoimia. Prosessijohtaja voi halutessaan valmistella ennakkoon esimerkkejä. Valmisteluissa on muistettava käydä läpi sekä tekniset että organisatoriset/institutionaaliset toimenpiteet. Luettelo toimenpiteistä voi olla erittäin hyödyllinen työpajassa, jossa on mukana paljon uusia ihmisiä. Prosessijohtajan on varmistettava, että luettelon täydentämiseen jää aikaa, jotta tärkeitä toimenpiteitä ei jää huomaamatta.

Tunnistakaa eturistiriidat, helpottavat tekijät/hyödyt ja olemassa olevat tai ennakoidut esteet ja keskustelkaa niistä jokaisen toimen kohdalla. Täyttäkää taulukko 1. Esimerkkejä esteistä ja helpottavista tekijöistä on alla olevissa laatikoissa. 

Esteet:
nykyisten ja tulevien ilmastoriskien, altistumisten, herkkyyden ja sopeutumiskyvyn rajallinen ymmärtäminen; poliittisen, politiikoiden ja oikeudellisen tuen sekä suunnittelutuen puute; sopeutumisen teknisten toimien puute; erilaisten sopeutumistoimien kustannusten jakaminen; analyyttisen tuen ja budjetin puuttuminen; sosiaaliset tai kulttuuriset normit ja ristiriidat; lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen suunnittelun näkymät; havainnot ilmastoriskien ja -vaikutusten epävarmuudesta.

 

Helpottavat seikat:
yleinen tietoisuus, yleinen sitoutuminen, taloudellinen ja poliittinen tuki sekä olemassa olevat politiikan tai hallinnan asiakirjat tai välineet.


5. Tunnistettujen herkkien toimien ja tärkeimpien toimijoiden luettelon tutkimisesta voi olla apua. Ilmeneekö uusia kaavoja tai synergioita? Keskustelkaa ja lisätkää uusia ideoita asianmukaisiin kohtiin.

6. Kun tämä on tehty, täyttäkää taulukko 2 aloittaen tunnistetuista sopeutumis- tai kapitalisointitoimista. Hahmotelkaa jokaiselle toimelle useita konkreettisia toimenpiteitä, joilla haasteisiin voidaan vastata tai mahdollisuudet hyödyntää. Määritelkää myös, kuka tekee mitäkin, koska toimenpide toteutetaan ja kirjoittakaa tarkka kuvaus sen toteuttamistavasta. Mitä enemmän yksityiskohtia annetaan, sitä suuremmat mahdollisuudet toimenpiteen toteutumiselle on.

7. Käykää läpi useita etusijalle asetettuja haasteita ja mahdollisuuksia. Aloittakaa helpoimmista, mutta käykää läpi myös monia vaikeita tapauksia. Keskittykää sekä toimenpiteisiin, joihin voidaan ryhtyä omissa organisaatioissa ja ryhmässä, mutta myös sellaisiin toimenpiteisiin, jotka toteutetaan yhdessä muiden tärkeimpien toimijoiden kanssa.


Takaisin harjoitukseen 6: Muutokseen liittyvien tärkeimpien toimijoiden vastuut ja suhteet                             
Jatka suunnittelu ja ilmastonmuutos