1. Johdanto 4. Tulos
2. Tavoite 5. Materiaali ja valmistelut
3. Tarvittavat tiedot 6. Harjoituksen ohjeet


Johdanto

Oikeiden toimijoiden saaminen mukaan on tärkeää, sillä se helpottaa ilmastoon sopeutumiseen liittyvän prosessin toteutusta ja lisää sen tehokkuutta. On myös tärkeä ymmärtää, miten nämä toimijat ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja millaisia vastuita niille on annettava aukkojen paikkaamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi. Hyödyntämällä harjoituksen A: Sidosryhmien kartoitus tulosta voidaan tarkentaa ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen hillitsemiseen liittyvien tärkeimpien toimijoiden vastuita ja näiden toimijoiden välisiä suhteita.

Ryhmän jäsenet laittavat tunnistetut tärkeimmät toimijat järjestykseen sopeutumiskyvyn, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja sen hillitsemisen sekä mahdollisuuksien hyödyntämisen mukaan. Ryhmä arvioi myös toimijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen tason. Harjoituksessa pohditaan virallista ja epävirallista vastuuta ja pyritään tunnistamaan vastuuseen liittyvät puutteet, jotka voivat hankaloittaa ilmastonmuutokseen sopeutumista ja sen hillitsemistä. Harjoituksen tulokset ovat erityisen tärkeitä arvioitaessa sopeutumiskykyyn keskittyvän harjoituksen 5 tuloksia.

Tavoite

Harjoituksen tavoitteena on kartoittaa määriteltyihin alueisiin tai sektoreihin liittyvien tärkeimpien toimijoiden vastuunjako. Sen avulla pystytään paremmin päättämään, miten ilmastonmuutokseen liittyvän (i) pitkäaikaisen suunnittelun (ii) kriisinhallinnan ja (iii) mahdollisuuksien hyödyntämisen kanssa edetään.

Tarvittavat tiedot

Tulokset harjoituksen A: Sidosryhmien kartoitus inventaarioanalyysistä.

Tulos

Kaavio merkittävimpien toimijoiden välisistä suhteista sen mukaan, miten tärkeitä ne ovat ilmastonmuutos- ja hillitsemisstrategioiden täytäntöönpanolle.

Materiaali ja valmistelut

 • Erivärisiä kyniä ja fläppitaulun kokoinen paperi.
 • Leikkaa paksuista erivärisistä papereista noin 20 erikokoista ympyrää.
 • Valmistele fläppitaulun kokoinen paperi, jossa on sidosryhmien kartoitustaulukko harjoituksesta A: Sidosryhmien kartoitus. Lisää ylimääräinen sarake alla olevan taulukon 1 mallin mukaisesti. 
 • Voit halutessasi tehdä erikokoiset ja -väriset ympyrät tietokoneella.

Taulukko 1. Muutokseen liittyvien tärkeimpien toimijoiden vastuut ja suhteet. (Taulukko 1. on ladattavissa sivun oikeasta laidasta)

Nimi Organisaatio Asema Vastuualue Osallistumisaste Vaikutustaso Yhteistyön puute (kenen kanssa) Yhteistyön puute (minkä asian suhteen)
               
               
               


Harjoituksen ohjeet

1. Prosessijohtaja esittelee harjoituksen. Harjoitus muodostuu kolmesta osasta:

1) ideariihi toimijoista ja niiden vastuista
2) vuorovaikutuksen kartoitus
3) keskustelu ja analyysi.

2. Ideariihi toimijoista ja niiden vastuista

Prosessijohtaja asettaa pöydälle paperin, jossa ovat harjoituksessa A: Sidosryhmien kartoitus  tunnistetut tärkeimmät sidosryhmät. Osallistujat tutustuvat luetteloon ja miettivät sen jälkeen ilmastonmuutoksen hallintaan liittyviä merkittäviä toimijoita, jotka puuttuvat luettelosta. Tarkoituksena on korostaa toimijoita, joilla on vastuu asioista, joita ryhmä pitää tärkeänä ilmastonmuutokseen sopeutumiselle ja sen hillitsemiselle omalla alueella tai talouden sektorilla. Toimijat voivat olla tärkeitä joissain tietyissä hallinnon osissa, kuten päätöksenteossa, suunnittelussa tai toteutuksessa. Ne voivat myös toimia yhteiskunnassa eri hallintotasoilla. Toimijat voivat olla tärkeitä eri tavoin. Ne voivat esimerkiksi tarjota tukea antavia tietoja, analyyttista tukea, muita tietoja ja tuoda lisää tehoa. Prosessijohtaja antaa ryhmälle etenemisohjeet kriisinhallintaan ja pitkäaikaiseen suunnitteluun (katso Kriisinhallinta ja pitkäaikaiset strategiat jäljempänä). Mikäli uusia toimijoita tunnistetaan, ne lisätään luetteloon. Yrittäkää olla mahdollisimman täsmällisiä: antakaa julkishallinnon yksikön, osaston ja yhteyshenkilön nimi.

Tehkää luettelossa oleville toimijoille seuraavat toimenpiteet:

 • Valitkaa ympyrä, joka on sopivan värinen ja kokoinen. Ympyrän koko vastaa sen vaikutustasoa sopeutumiseen ja hillitsemiseen omalla alueellanne tai talouden sektorilla teidän näkemyksenne mukaisesti. Värit voivat edustaa erilaisia organisaatioita, jos niin halutaan. Kirjoittakaa toimijan nimi ympyrään.
 • Asettakaa ympyrä fläppitaulun paperille, jonka keskellä lukee alueen tai talouden sektorin nimi. Asettakaa ympyrä sitä lähemmäs keskikohtaa, mitä enemmän toimija mielestänne vaikuttaa kykyynne hillitä ilmastonmuutosta tai sopeutua siihen.
 • Toistakaa tämä kaikille toimijoille.
 • Merkitkää sidosryhmien luetteloon vaikutustaso, joka toimijalla mielestänne on ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen hallintaan.

3. Toimijoiden keskinäisen vuorovaikutuksen kartoitus

 • Vetäkää vihreällä kynällä viiva niiden toimijoiden välille, jotka tällä hetkellä tekevät yhteistyötä. Mitä paksumpi viiva, sitä läheisempi vuorovaikutus. Ohut viiva tai katkoviiva tarkoittaa, että yhteistyö on hyvin vähäistä.
 • Vetäkää punaisella kynällä viiva sellaisten toimijoiden välille, joiden välillä pitäisi ryhmän mielestä olla yhteistyötä ilmastonmuutokseen sopeutumisen ja sen hillitsemisen helpottamiseksi omalla alueella tai talouden sektorilla. Kirjoittakaa viivalle, mitä yhteistyön pitäisi koskea.
 • Kirjoittakaa sidosryhmien luetteloon tällä hetkellä puuttuva yhteistyö ja mitä aihetta se koskee.

4. Keskustelu ja analyysi

 • Käykää lyhyt keskustelu alla olevien kysymysten pohjalta. Tavoitteena on päättää, mitä toimenpiteitä halutaan panna täytäntöön tärkeiden toimijoiden välisen yhteistyön ja mukana olon lisäämiseksi. Tämä koskee erityisesti isoja yksittäisiä ympyröitä, jotka eivät vielä ole mukana prosessissa. Millaista yhteistyötä tarvitaan, jotta ilmastonmuutoksen luomia mahdollisuuksia pystytään hyödyntämään? Kirjoittaa tärkeimmät päätökset ylös ja määritelkää selvästi, mitä toimenpiteitä on toteutettava ja milloin mukana olon lisäämiseksi. Tämä on tärkeää päätösten oikeutuksen ja uskottavuuden kannalta.

Ryhmäkeskustelua helpottavia kysymyksiä:

 • Kuka vastaa tärkeistä alueista? Toimivatko nämä toimijat vastuunsa mukaisesti ilmastonmuutoksen alalla?
 • Onko olemassa toimijoita, joilla on epävirallinen vastuu? Pitäisikö nämä toimijat saada liikkeelle? Onko olemassa toimijoita, joilla pitäisi olla enemmän vastuuta tai virallisempaa vastuuta?
 • Onko asioita, joista kukaan ei ole vastuussa?
 • Millä toimijoilla on resursseja? Käytetäänkö näitä resursseja tehokkaasti?
 • Puuttuuko joitain resursseja tai onko olemassa resurssien "varmuusvarastoja" (eivät käytössä tällä hetkellä)?
 • Mitkä tunnistetuista herkistä toiminnoista ovat vaikeimpia käsiteltäviä?
 • Mitä toimijoita ja vastuualueita prosessiin on otettava, jotta nämä seikat saadaan käsiteltyä parhaalla mahdollisella tavalla?

Kriisinhallinta ja pitkäaikaiset strategiat

Prosessijohtaja päättää, miten tärkeä on erottaa toisistaan kriisinhallinta ja pitkäaikaisemmat strategiat paikallisella alueella tai talouden sektorilla. Kokemus on osoittanut, että toisinaan nämä kaksi sekoitetaan, jolloin vastuunjakoa on vaikeampi analysoida. Jos tämä erotus on mielestäsi tärkeä säilyttää, valmistele yksi kartta kriisinhallinnassa mukana oleville toimijoille ja toinen kartta pitkäaikaisessa suunnittelussa mukana oleville toimijoille. Muistakaa keskustella siitä, miten nämä kaksi vaikuttavat toisiinsa tällä hetkellä ja miten niiden tulisi mielestänne vaikuttaa toisiinsa tulevaisuudessa. Millaisia riskejä syntyy, jos ne eivät ole läheisessä vuorovaikutuksessa?


Takaisin harjoitukseen 5: Sopeutumiskyvyn tunnistaminen ja arviointi
Jatka harjoitukseen 7: Integroitu haavoittuvuuden arviointi ja toimintasuunnitelma