1. Johdanto 4. Tulos
2. Tavoite 5. Materiaali ja valmistelut
3. Tarvittavat tiedot 6. Harjoituksen ohjeet


Johdanto

Organisaation kyky kohdata muutos ja sopeutua siihen on tärkeä, jotta ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia pystytään rajoittamaan ja mahdollisia uusia mahdollisuuksia pystytään hyödyntämään. Osallistujien kokemusta hyödyntäen harjoituksessa 5 tunnistetaan tärkeimmät tekijät, jotka vaikuttavat sopeutumiskykyyn omalla paikallisella alueella tai talouden sektorilla. Näin saadaan selville jo ennestään vahvat alueet ja erityistä huomiota tarvitsevat alueet. Tämä tieto on tärkeää suunniteltaessa konkreettisia sopeutumistoimia harjoituksessa 7: Integroitu haavoittuvuuden arviointi ja toimintasuunnitelma.

Tavoite

Harjoituksen tavoitteena on tunnistaa ja laittaa tärkeysjärjestykseen sopeutumiskyvyn sisäiset ja ulkoiset tekijät, jotta joukosta saadaan erotettua ne, jotka ovat tärkeimmät arvioitaessa haavoittuvuutta ilmastonmuutokselle omalla alueella tai talouden sektorilla.

Tarvittavat tiedot

Luettelo tärkeimmistä ilmastollisista ja sosioekonomisista stressitekijöistä, jotka määriteltiin harjoituksissa 2 ja 3.

Tulos

Luettelo tärkeimmistä tekijöistä, jotka vaikuttavat sopeutumiskykyyn omalla alueella tai talouden sektorilla.

Materiaali ja valmistelut

 • Materiaalit: yksi korttipakka (tai kaksi, jos mukana on kaksi talouden sektoria), tarramuistilappuja, kyniä ja värillistä teippiä.
 • Kirjoita fläppitaulun kokoisille papereille IPCC:n määritelmät Sopeutumiskyky 1, 2 ja 3.

Sopeutumiskyky 1
Sopeutumiskyky tarkoittaa yksilön, kotitalouden tai organisaation kykyä sopeutua muutokseen.
Hyvä sopeutumiskyky tarkoittaa sitä, että muutoksesta syntyviä mahdollisuuksia voidaan hyödyntää.

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (IPCC) on määritellyt sopeutumiskyvyn ilmaston vaihtelulle ja muutokselle seuraavasti:
järjestelmän kyky sopeutua ilmastonmuutokseen (mukaan lukien vaihtelevuus ja ääriolot), lieventää mahdollisia vahinkoja, hyödyntää mahdollisuuksia tai selviytyä seurauksista.

 

Sopeutumiskyky 2
Mikä vaikuttaa oman organisaation sopeutumiskykyyn?
Sopeutumiskyky 3
Mitkä tekijät vaikuttavat oman alueen tai sektorin sopeutumiskykyyn?
 • Valmistele fläppitaulun kokoinen paperi, jossa on taulukko A: Tärkeysjärjestys (laadi yksi) ja taulukko B: Vaikeusjärjestys (laadi yksi aluetta tai sektoria kohti) (Taulukko 1). Jos haluat tehdä matriisin, tee se fläppitaulun kokoiselle paperille (Taulukko 2).

Taulukko 1. Sopeutumiskykyyn vaikuttavat tekijät tärkeys- ja vaikeusjärjestyksen mukaisesti (Taulukko 1. on ladattavissa sivun oikeasta laidasta)

Taulukko A. Tärkeysjärjestys 

Taulukko B. Vaikeusjärjestys

Suuri merkitys:  Mahdoton:
Keskinkertainen merkitys:  Vaikea:
Vähäinen merkitys:  Keskinkertainen:
   Helppo:

Taulukko 2. Sopeutumiskykyyn vaikuttavat tekijät matriisina tärkeys- ja vaikeusjärjestyksen mukaisesti (Taulukko 2. on ladattavissa sivun oikeasta laidasta)

 

Helppo

Keskinkertainen

Vaikea

Mahdoton

Suuri merkitys        
Keskinkertainen merkitys        
Vähäinen merkitys        
 • Laadi luettelo tärkeimmistä ilmastollisista ja sosioekonomisista stressitekijöistä, jotka määriteltiin harjoituksissa 2 ja 3.

Harjoituksen ohjeet

1. Prosessijohtaja esittelee harjoituksen. Harjoitus muodostuu kahdesta osasta:

1) sopeutumiskykyyn vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen
2) näiden tekijöiden laittaminen järjestykseen sen mukaan, miten tärkeitä ne omasta mielestä ovat ja miten hyvin ne sietävät muutosta.

2. Tekijöiden tunnistaminen ja laittaminen tärkeysjärjestykseen:

 • Prosessijohtaja laittaa seinälle tai taululle IPCC:n määritelmän sopeutumiskyvystä = kuvaa järjestelmän kykyä sopeutua ilmastonmuutokseen (mukaan lukien vaihtelevuus ja ääriolot), lieventää mahdollisia vahinkoja, hyödyntää mahdollisuuksia tai selviytyä seurauksista.
 • Prosessijohtaja asettaa Sopeutumiskyky 2 -paperin pöydälle.
Mikä vaikuttaa oman organisaation sopeutumiskykyyn?
 • Osallistujat kirjoittavat viiden minuutin ajan muistilapuille tärkeimpiä tekijöitä, jotka vaikuttavat heidän omien organisaatioidensa sopeutumiskykyyn. Jos halutaan, ryhmän jäsenet voivat yksitellen näyttää kunkin tekijän merkitystason korttipakan korteilla kakkosesta (vähäinen) ässään (suuri).
 • Tämän jälkeen on aika pelata korttia. Prosessijohtaja pyytää vuorotellen ryhmän jäseniä valitsemaan suurimman kortin, esimerkiksi poliittisen tuen ässän tasolla. Tällöin pelaaja asettaa pöydälle kortin, johon liitetyllä tekijällä on hänen mielestään suurin merkitys. Jokainen pelaaja, joka on kirjoittanut muistilapulle jotain poliittisesta tuesta tai vastaavasta, olkoon siihen liitetyn kortin arvo mikä tahansa, laittaa korttinsa pöydälle ensimmäisen kortin päälle. Tämän jälkeen osallistujat keskustelevat siitä, miksi tämä tekijä on tärkeä ja miten se vaikuttaa sopeutumiskykyyn. Osallistujien on saavutettava yksimielisyys tekijän tärkeydestä, toisin sanoen kortin arvosta.
 • Kun ryhmä on päässyt yksimielisyyteen, prosessijohtaja ottaa vastaavan kortin korttipinosta, kirjoittaa sopeutumiskykyyn liittyvän tekijän nimen paperinpalaan ja kiinnittää paperin korttiin. Prosessijohtaja kiinnittää kortin taulukkoon A siten, että pienimmät arvot tulevat alas ja suurimmat ylös.
 • Toistakaa tämä kaikille tekijöille, joiden on todettu vaikuttavan sopeutumiskykyyn. Olette sen jälkeen arvioineet tärkeimmät sopeutumiskykyyn liittyvät tekijät yleisellä tasolla tämän eri organisaatioista koostuvan ryhmän osalta. Niitä edustavat äsken valitut kortit.

3. Järjestys oman paikallisen alueen tai talouden sektorin mukaan:

 • Prosessijohtaja asettaa Sopeutumiskyky 3 -paperin pöydälle.
Mitkä tekijät vaikuttavat oman alueen tai sektorin sopeutumiskykyyn?
 • Prosessijohtaja asettaa näkyville myös luettelot merkittävistä ilmastollisista ja sosioekonomisista stressitekijöistä, jotka määritettiin harjoituksissa 2 ja 3.
 • Katsokaa kädessä olevia kortteja. Käykää kortit läpi yksitellen. Päättäkää kunkin tekijän osalta, kuinka tärkeä se on paikalliselle alueelle tai talouden sektorille aikaisempaan arviointiin verrattuna. Asettakaa kortti taulukon A tärkeysjärjestystaulukkoon. Varmistakaa, että huomioitte merkittävimmät ilmastolliset ja sosioekonomiset stressitekijät määrittäessänne tärkeystasoa. Kun kaikki kortit on asetettu taulukkoon, ottakaa niistä kuva.
 • Katsokaa nyt kortteja, joilla on mielestänne suuri merkitys. Käykää kortit läpi yksitellen. Asettakaa kortit vaikeusjärjestykseen helposta mahdottomaan taulukkoon B sen mukaan, miten vaikea niitä on mielestänne muuttaa. Keskustelkaa syistä, joiden takia niitä on helppo tai vaikea muuttaa ja siitä, mitä tarvitaan myönteisten muutosten aikaansaamiseksi.
 • Toistakaa tämä suuren merkityksen ja keskitason merkityksen korteille. Kun kaikki kortit on asetettu vaikeusjärjestyksen taulukkoon, ottakaa niistä kuva.
 • Jos käsiteltävänä on useampi kuin yksi paikallinen alue tai talouden sektori, toistakaa vaihe 3. Näin saatte useita vaikeusjärjestyksen taulukoita.

4. Keskustelkaa toimista, joilla sopeutumiskykyyn liittyviä tekijöitä voitaisiin parantaa. Tehkää niistä luettelo. Mitkä muutokset tarvitsisivat ylimääräisiä ponnistuksia? Yrittäkää erottaa suhteelliset heikkoudet ja vahvuudet.

Takaisin harjoitukseen 4: Paikallinen herkkyys             
Jatka harjoitukseen 6: Muutokseen liittyvien tärkeimpien toimijoiden vastuut ja suhteet