1. Johdanto 4. Tulos
2. Tavoite 5. Materiaali ja valmistelut
3. Tarvittavat tiedot 6. Harjoituksen ohjeet


Johdanto

Ilmastonmuutos on harvoin ainoa stressitekijä, joka vaikuttaa paikallisen alueen taloudelliseen toimintaan. Tässä harjoituksessa pyritään selvittämään, mitkä muut muutokset ilmaston lisäksi todennäköisesti vaikuttavat omaan alueeseen tai talouden sektoriin. Tämä harjoitus on suositeltavaa tehdä samanaikaisesti ilmastollisten stressitekijöiden kartoitusta käsittelevän harjoituksen 2 kanssa. Molempien harjoitusten tuloksia käytetään paikallisen herkkyyden tunnistamiseen harjoituksessa 4.

Harjoitus perustuu kyselylomakkeeseen, jossa on yleisluettelo taloudellisista, sosiaalisista, demografisista ja teknologisista tekijöistä (taulukko 1). Tehtävässä arvioitte

1) kuinka paljon tekijät mielestänne vaikuttavat haavoittuvuuteen ilmastonmuutokselle ja haavoittuvuuden tasoon omalla alueellanne tai talouden sektorilla
2) mihin suuntaan uskotte tekijöiden kehittyvän seuraavien 30–50 vuoden aikana.

Tutkijat ja suuriin sosiaalisiin ongelmiin keskittyneet kansalliset tutkimukset ovat määritelleet sosioekonomiset tekijät. Tekijät on jaettu kahteen ryhmään: mahdollisiin stressitekijöihin ja potentiaalisiin mahdollisuuksiin, jotta haasteiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen olisi helpompaa. 

Prosessitiimin on päätettävä, miten sosioekonomisten stressitekijöiden luetteloa käytetään.

1. Jos se on mielestänne merkittävä osa arviointia, voitte halutessanne jakaa lomakkeen kaikille tärkeille sidosryhmille alueellanne tai organisaatiossanne.

2. Jotta keskustelu käy helpommin eikä se ole vain muutaman henkilön hallinnassa, kaikkien prosessitiimin jäsenten kannattaa täyttää kyselylomake ennen tapaamista. Prosessijohtaja tekee tuloksista yhteenvedon ja esittelee ne pohjaksi ryhmän keskusteluille.

3. Jos sosioekonomiset tekijät eivät ole kovin olennainen osa arviotanne, voitte käyttää sosioekonomisten tekijöiden luetteloa, käydä sen järjestelmällisesti läpi ja arvioida merkitystason vasta tapaamisessa.

Tavoite

Tavoitteena on, että harjoituksessa tunnistetaan tärkeimmät sosioekonomiset stressitekijät ja mahdollisuudet, jotka vaikuttavat paikalliseen alueeseen tai talouden sektoriin. Huom. Ryhmä ei keskustele näiden muutosten vaikutuksesta oman alueen taloudelliseen toimintaan tai talouden sektorin tiettyihin toimintoihin tai osiin. Keskustelu käydään paikallista herkkyyttä käsittelevässä harjoituksessa 4.

Tarvittavat tiedot

Paikalliset sosioekonomiset tiedot inventaarioanalyysistä.

Tulos

1. Tärkeysjärjestysluettelot merkittävimmistä sosioekonomisista haasteista ja mahdollisuuksista, jotka vaikuttavat haavoittuvuuteen ilmastonmuutokselle omalla alueella tai talouden sektorilla.

2. Määritellään, millaisia tietoja tai perusteellisia tutkimuksia tietyistä ilmastonmuutoksen luomista sosioekonomisista stressitekijöistä tai mahdollisuuksista tarvitaan kokonaishaavoittuvuuden arvioimiseksi. Jos tiedoissa on havaittu puutteita, on päätettävä, miten tämä tieto saadaan ja miten sitä hyödynnetään tulevissa töissä.

Materiaali ja valmistelut

 • Muokkaa halutessasi taulukon 1 kyselylomaketta lisäämällä siihen sosioekonomisia tekijöitä. (Taulukko on ladattavissa sivun oikeasta laidasta.)
 • Lähetä lomake ryhmän jäsenille noin viikkoa aikaisemmin. Jos haluat nopeuttaa harjoitusta, voit kerätä vastaukset ennen tapaamista ja tehdä niistä yhteenvedon fläppitaulun kokoiselle paperille etukäteen.
 • Tee fläppitaulun kokoiselle paperille taulukko, jossa ovat tärkeimmät sosioekonomiset tekijät.
 • Valmistele A3-kokoiset taulukot stressitekijöiden ja mahdollisuuksien tärkeysjärjestysluetteloille, yksi taulukko kummallekin. Jos työskentelet useamman kuin yhden paikallisen alueen tai talouden sektorin kanssa, valmistele kaksi luetteloa kullekin alueelle tai sektorille.
 • Varaa tapaamiseen tarroja tai erivärisiä kyniä.
 • Mieti etukäteen, miten tapaamisen keskusteluissa edetään.
 • Päätä, missä muodossa tulokset dokumentoidaan.

Taulukko 1. Sosioekonomisten stressitekijöiden kartoitus.

Tämä sosioekonominen tekijä vaikuttaa hyvin paljon haavoittuvuuteen kohdealueellani Eri mieltä                         Samaamieltä Muutoksen
suunta
1 2 3 4 5 6 7 - 0 +
Ulkomailta tulevan kilpailun kasvaminen                    
Ilmastolle altistuvat rakennukset ja infrastruktuuri                    
Riittämätön energiahuolto                    
Riski riittämättömästä tie- ja rautatiejärjestelmästä                    
Riski riittämättömästä vesi- ja viemärijärjestelmästä                    
Riski riittämättömästä tietoliikenteestä                    
Riski riittämättömästä julkisesta liikenteestä                    
Riski pitkäkestoisesta talouden taantumasta                    
Työttömyys                    
Kansainvälinen poliittinen turvattomuus (terrorismi)                    
Vastuun epäselvä jakautuminen kriiseissä äärimmäisten sääilmiöiden sattuessa                    
Tuloerojen kasvaminen                    
Rikollisuuden lisääntyminen                    
Kansalaiset eivät luota yhteiskunnallisiin instituutioihin                    
Materialismin lisääntyminen                    
Kohdealueen väestön ikääntyminen                    
Euroopan muuttoliike                    
Kohdealueen väestön väheneminen                    
Sosiaalinen syrjäytyminen                    
Ilmastonmuutoksesta aiheutuva muuttaminen                    
Suuremmat erot Itämeren alueiden välillä                    
Muu tekijä:                    
Muu tekijä:                    

 

Tämä sosioekonominen tekijä voi vaikuttaa hyvin myönteisesti sosiaaliseen ja taloudelliseen toimintaan kohdealueellani Eri mieltä                   Samaa mieltä Muutoksen
suunta
1 2 3 4 5 6 7 - 0 0
Talouden kasvu                    
Alue houkuttelee investointeja                    
Ilmastonmuutos tärkeä asia maailmanlaajuisesti                    
Ympäristötietoisuus                    
Yksityiset investoinnit ympäristöystävälliseen teknologiaan                    
Kansainvälisen kaupan kasvu                    
Julkiset investoinnit infrastruktuuriin                    
Julkinen panostus tutkimukseen ja kehitykseen                    
Ympäristöystävälliseen teknologiaan kannustavat säädökset                    
Investoinnit rakennuksiin                    
Investoinnit sosiaaliseen infrastruktuuriin                    
Liiketoiminnan kehitys                    
Muu tekijä:                    
Muu tekijä:                    

 
Harjoituksen ohjeet

1. Prosessijohtaja esittelee harjoituksen, sen tavoitteen, kuvauksen ja tuloksen.

2. Ensimmäinen tehtävä on tunnistaa merkittävät sosioekonomiset tekijät ryhmän jäsenten vastausten perusteella. Aloittakaa mahdollisista stressitekijöistä.

 • Prosessijohtaja ottaa esiin fläppitaulun kokoisen paperin, jonka taulukko sisältää mahdolliset sosioekonomiset stressitekijät, niiden merkitystason ja muutoksen suunnan.

 • Osallistujille annetaan tarroja tai kyniä (mieluiten yksi väri kullekin), ja heitä pyydetään merkitsemään vastauksensa. Huom. Prosessijohtajan on hyvä tehdä tämä etukäteen.

 • Keskustelu voidaan nyt aloittaa. Käykää tekijät läpi yksitellen. Aloittakaa niistä, joilla on suurimman osan mielestä suurin vaikutus haavoittuvuuteen ilmastonmuutokselle. Jatkakaa sitten tekijöihin, joilla on mielestänne vähemmän merkitystä.

 • Keskustelkaa ja kirjoittakaa ylös syyt, joiden takia tekijöillä on mielestänne merkitystä. Yrittäkää kuvailla, millä tavoin kukin tekijä vaikuttaa haavoittuvuuteen ilmastonmuutokselle. Mitä tarkemmin vastaatte, sitä parempi.
  - Vaikuttaako tekijä etupäässä oman alueen sosiaaliseen kokonaistilaan?
  - Rajoittaako se kykyä käsitellä kriisejä?
  - Vaikuttaako se taloudelliseen arvoon tai siihen, miten paljon rakennukset ja ihmiset altistuvat muuttuvalle ilmastolle?

 • Pohtikaa tekijän muutoksen suuntaa. Jos oletatte, että tekijä muuttuu tavalla, joka lisää haavoittuvuutta ilmaston vaihtelulle ja muutokselle tulevaisuudessa, oli sitten kyse vaikutusten pahenemisesta tai sopeutumiskyvyn rajoittumisesta, tämä tekijä on lisättävä tärkeysjärjestysluetteloon merkittävänä haavoittuvuusarvioinnin sosioekonomisena stressitekijänä. Mikäli muutoksen suunta vähentää haavoittuvuutta, tekijän merkitys luokitellaan keskinkertaiseksi haavoittuvuuden kannalta.

 • Keskustelkaa myös tekijöistä, jotka luokiteltiin "epäselviksi". Miksi ne luokiteltiin tällä tavoin? Mikäli osallistujat eivät saavuta yksimielisyyttä jostain tekijästä, saatetaan tarvita lisätutkimuksia ennen kuin voidaan päättää, otetaanko se mukaan haavoittuvuuden arviointiin.

 • Jatkakaa samalla tavalla potentiaalisten sosioekonomisten mahdollisuuksien kanssa. Huomioikaa, että hyvin merkittäviksi määriteltyjen tekijöiden tulevan muutoksen suunnan on oltava myönteinen, jotta se voidaan sisällyttää merkittävien sosioekonomisten mahdollisuuksien tärkeysjärjestysluetteloon.

3. Toisessa vaiheessa määritellään, kuinka läheisesti tärkeimmät sosioekonomiset stressitekijät ja muutokset liittyvät ilmastoon.

 • Keskustelkaa, millä tavoin merkittävät ilmastoparametrit ja ilmastonmuutoksen seuraukset vaikuttavat kuhunkin sosioekonomiseen stressitekijään ja mahdollisuuteen. Liittyykö jokin tietty sosioekonominen tekijä johonkin tiettyyn ilmastoparametriin? Voitte käyttää harjoituksesta 2 saatuja luetteloja. Tämän harjoituksen tuloksia käytetään herkkyyteen liittyvässä harjoituksessa 4.Takaisin harjoitukseen 2: Ilmastollisten stressitekijöiden kartoitus                                  
Jatka harjoitukseen 4: Paikallinen herkkyys