1. Johdanto 4. Tulos
2. Tavoite 5. Materiaali ja valmistelut
3. Tarvittavat tiedot 6. Harjoituksen ohjeet


Johdanto

On tärkeä ymmärtää, miten erilaiset ilmastoparametrit voivat muuttua tulevaisuudessa. Se auttaa arvioimaan haavoittuvuuden ilmastonmuutokselle ja helpottaa tunnistamaan siitä mahdollisesti seurauksena olevat haasteet ja mahdollisuudet. Tässä harjoituksessa keskitytään ilmastollisten stressitekijöiden syihin eli riskeihin, joita oma paikallinen alue kohtaa. Tärkeimmät ilmastolliset stressitekijät sisällytetään haavoittuvuuden arviointiin, joten ne liittyvät suurimpiin käsiteltäviin haasteisiin.

Harjoituksessa hyödynnetään kerättyjä ilmastonmuutostietoja, jotka koskevat paikallista aluetta tai talouden sektoria. Harjoituksessa hyödynnetään myös haasteita ja mahdollisuuksia, jotka määriteltiin harjoituksessa C: Ilmastonmuutoksen luomat haasteet ja mahdollisuudet. Ehdotettujen ilmastollisten stressitekijöiden luetteloon lisätään ilmastollisia stressitekijöitä kerätyn materiaalin perusteella. Tästä luettelosta valitaan ne stressitekijät, jotka ovat ja tulevat olemaan merkittävimmät ilmastonmuutokseen liittyvät stressitekijät omalla paikallisella alueella tai talouden sektorille.

Selvennettäviä seikkoja ovat seuraavat:

kuinka paljon (suuruus),
kuinka usein (yleisyys),
kuinka pitkään (kesto) ja
missä (alue).

Mitä paremmin ilmastonmuutoksen mahdolliset vaikutukset paikalliseen alueeseen tai talouden sektoriin tiedetään, sitä paremmin harjoitus pystytään tekemään. Lisätietoja ilmastonmuutoksesta ja opastusta saa internetistä ja kansallisilta ilmatieteen laitoksilta. BalticClimate-hankkeessa tärkeimpien parametrien skenaariot sisältävän tukimateriaalin on laatinut Ruotsin meteorologinen ja hydrologinen instituutti.

Tämä harjoitus on suositeltavaa tehdä samanaikaisesti sosioekonomisten stressitekijöiden kartoitusta käsittelevän harjoituksen 3 kanssa. Molempien harjoitusten tuloksia käytetään paikallisen herkkyyden tunnistamiseen harjoituksessa 4.

Tavoite

Harjoituksen tavoitteena on tunnistaa tärkeimmät ilmastolliset stressitekijät ja mahdollisuudet, jotka vaikuttavat haavoittuvuuteen ja sopeutumiseen kohdealueella tai talouden sektorilla.

Tarvittavat tiedot

Tulokset harjoituksesta C: Ilmastonmuutoksen luomat haasteet ja mahdollisuudet.

Tulos

1. Tärkeysjärjestyksen sisältävät luettelot asioista, jotka ryhmän mielestä ovat oman paikallisen alueen tai talouden sektorin merkittävimpiä ilmastollisia stressitekijöitä ja mahdollisuuksia. Huom. Ryhmä ei keskustele näiden muutosten vaikutuksesta oman alueen taloudelliseen toimintaan tai talouden sektorin tiettyihin toimintoihin tai osiin. Keskustelu käydään paikallista herkkyyttä käsittelevässä harjoituksessa 4.

2. Määritellään, millaisia tietoja tai perusteellisia tutkimuksia tietyistä ilmastonmuutoksen luomista ilmastovaikutuksista, stressitekijöistä tai mahdollisuuksista tarvitaan kokonaishaavoittuvuuden arvioimiseksi. Jos tiedoissa on havaittu puutteita, on päätettävä, miten tämä tieto saadaan ja miten sitä hyödynnetään tulevissa töissä.

Materiaali ja valmistelut

 • Tee fläppitaulun kokoiselle paperille luettelo ehdotetuista ilmastoparametreista ja ilmastovaikutuksista (katso jäljempänä olevan taulukon 1 vasen sarake). Prosessijohtajana sinun kannattaa mahdollisuuksien mukaan keskustella luettelosta ja mahdollisista lisäyksistä ennalta ilmastoasiantuntijoiden kanssa ja/tai katsoa lisätietoja IPCC:n neljännen arviointiraportin Ilmastonmuutos 2007 synteesistä (IPCC, 2007b). (Taulukko on ladattavissa sivun oikeasta laidasta.)

 • Yritä yhdistää ilmastonmuutoksen laajuutta käsittelevä keskustelu paikalliseen sosioekonomiseen skenaarioon (ilmastopolitiikka), joka määriteltiin harjoituksessa 1. Mikäli ryhmä valitsi skenaarion, jonka seurauksena on luultavasti kasvihuonekaasupäästöjen suuri määrä ja ilmastopolitiikoiden puuttuminen, ilmastonmuutoksen merkitys on suurempi ja päinvastoin.

 • Valmistele myös paperit, joissa on harjoituksen C: Ilmastonmuutoksen luomat haasteet ja mahdollisuudet tulokset.

 • Valmistele fläppitaulun kokoiset taulukot stressitekijöiden ja mahdollisuuksien tärkeysjärjestysluetteloille, yksi taulukko kummallekin. Jos työskentelet useamman kuin yhden paikallisen alueen tai talouden sektorin kanssa, valmistele kaksi luetteloa kullekin alueelle tai sektorille.

Taulukko 1. Luettelo ilmastoparametreista ja vaikutuksista, muutoksen suunnasta, merkitystasosta ja tarvittavista tiedoista.

Ilmastoparametrit ja vaikutukset

Koskee omaa aluetta

Muutoksen suunta

Merkitystaso

Tarvittavat tiedot

Kylmien päivien määrä        
Kylmien öiden määrä        
Lämpöaaltoja (äärimmäisiä kuumuuksia)        
Rankkasateiden voimakkuus        
Kokonaissademäärä        
Tulviminen        
Rannikoiden eroosio        
Kosteikkojen ala        
Merenpinnan äärimmäiset vaihtelut        
Merenpinnan nousu        
Lumipeite        
Jääpeite        
Maanpinnan epävakaus        
Kevään huippuvirtaama        
Järvien ja jokien lämpeneminen        
Viljakasvien tuottavuus        
Esim. muninnan, lehtien puhkeamisen ja istutuspäivämäärien ajoitus keväällä        
Eläinten, kasvien, tuhoeläinten jne. siirtyminen kohti napoja        
Metsäpalot        
Infektiotautien levittäjät        
Siitepölytyyppien levinneisyys (allergiset reaktiot)        
Myrskyt        
Jäätymispisteeseen liittyvä vaihtelu        
Mahdolliset äärimmäiset tapahtumat ja vaikutukset:
Äärimmäinen merenpinnan nousu (> 2 m vuoteen 2100 mennessä)        
Pidentyneet kuivat kaudet ja äärimmäinen kuumuus (+6 °C kesällä)        
Muuttunut sateen jakauma – runsaasti sateita kesällä        
Pahoja syys- ja kesämyrskyjä        
Pahentuneita ongelmia maan epävakauden kanssa erityisesti mäkisillä alueilla        
Lämpimämpiä talvia – vähemmän lunta mutta enemmän sateita        
Vähemmän sateita kesäisin ja korkeampi lämpötila        
Vähemmän pakkaspäiviä talvella        

 
Harjoituksen ohjeet

1. Prosessijohtaja esittelee harjoituksen.

2. Ensimmäiseksi mietitään, miten erilaiset ilmastoparametrit vaikuttaisivat omaan alueeseen (huolimatta siitä, uskotaanko vaikutuksiin vai ei).

 • Käykää läpi luettelon jokainen kohta seuraavalla tavalla:

  1) Keskustelkaa pareittain 1–2 minuuttia siitä, vaikuttaako luettelon kohta mielestänne merkittävästi alueeseenne. Keskustelua voi helpottaa miettimällä kuinka paljon/vahvasti (suuruus), kuinka usein (yleisyys), kuinka pitkään (kesto) ja missä (alue) kukin ilmastoparametri voi vaikuttaa omaan alueeseen. Miettikää myös, mihin suuntaan (kasvaa, ei muutosta, vähenee) kukin luettelon kohta todennäköisesti muuttuu.

  2) Jokainen pari esittelee valintansa ja perustelunsa muulle ryhmälle. Yrittäkää päästä ryhmän kanssa yksimielisyyteen. Merkitkää tulokset taulukkoon 1.

 • Nyt teillä on pitkä luettelo ilmastoparametreja, jotka voivat vaikuttaa alueeseenne. Seuraavaksi valitaan parametrit, jotka mielestänne ovat tärkeimpiä alueenne tai talouden sektorille. Voitte halutessanne keskustella parametreista ja luokitella niiden tärkeyden asteikolla 1–7 (vähäinen merkitys–suuri merkitys). Pyrkikää valitsemaan kolme mahdollista ilmastollista stressitekijää ja mahdollisuutta. Laittakaa ne tärkeysjärjestysluetteloihin.

 • Keskustelkaa eroista ja samankaltaisuuksista ja siitä, onko jokin parametriyhdistelmä erityisen haastava. Merkitkää muistiin keskustelun tärkeimpiä näkemyksiä ja sisällyttäkää ne dokumentaatioon.

3. On tärkeä tarkistaa, tarvitaanko etenemistä varten lisätietoja ilmastonmuutoksesta. Tämä on tärkeää myös siksi, että arvio perustuu mahdollisimman pitkälti tietoon.

 • Käykää läpi kaikki luettelon parametrit ja keskustelkaa, onko teillä riittävästä asianmukaista ja hyödyllistä tietoa. Tarvitaanko tietoja enemmän, jotta voidaan arvioida ilmastonmuutoksen todennäköinen vaikutus alueeseen vai riittääkö jo kerätty tieto? Jos tiedot eivät riitä, mitä puuttuu? Onko mahdollista ja tarpeen tietää enemmän jonkin tietyn tapahtuman suuruudesta, yleisyydestä, kestosta ja alueesta? Mikäli tietoja puuttuu, miten niitä hankitaan lisää?

4. Jos päätätte hankkia enemmän tietoa, yrittäkää arvioida uudelleen taulukon 1 tiedot. Prosessitiimi voi tehdä tämän erikseen.


Takaisin harjoitukseen 1: Miltä tulevaisuuden yhteiskunta voi näyttää?    
Jatka harjoitukseen 3: Sosioekonomisten stressitekijöiden kartoitus