Oluline on pikaajalise strateegia tegemine, milleni jõutakse nii kliimamuutusega kaasnevat kasu kui ka kliimamuutuse negatiivset mõju hõlmava strateegia kohaldamisala ja eesmärkide määratlemise teel.

Vajalik on, et kõik huvirühmad oleksid valmis kliimamuutusega tegelemise protsessi toetama. Samuti tuleb teha pikaajalise mõjuga otsuseid, aga nendeni ei ole alati lihtne jõuda. Poliitikakujundajana vastutate te selle eest, et ühiskonnal ja ökosüsteemidel oleks pikaajaline kliimamuutusega kohanemise võime ja et kliimamuutuse leevendamine lõimitaks kõikidesse olulistesse sektoritesse. Selle protsessi juhtimiseks peavad vastaval organisatsioonil või inimesel olema selged volitused ja arusaadavad ülesanded, siis on töö edukas. Ressursimahukatele töödele tuleb vahendid tagada pikaks ajaks. Ühistegevustel peab olema selge ja tõhus struktuur ning poliitilise tähtsuse tagamiseks tuleb neid lõimida otsusetegemise laiemasse raamistikku.

Meetmed tuleks siduda olemasolevate poliitikavahendite, struktuuride ja protsessidega ning neid peaks olema vajaduse korral võimalik muuta. Olemasolevad vahendid tuleb üle vaadata ja neid hinnata lähtuvalt nii positiivsetest kui ka negatiivsetest kliimamuutuse mõjudest. Kliimamuutuse mõjude ja meetmete lõimimine ei piirdu keskkonnasektori ega riigiasutustega, vaid hõlmab käitumise, tehnoloogia, taristu, teabe ja organisatsiooniga seotud ning ökosüsteemipõhiseid ja sotsiaal-majanduslikke meetmeid igal tasandil. Lõimimine peab toimuma nii sektorite sees kui ka nende vahel.

Ebamäärasuse esinemise ja meetmete mitmekesisuse tõttu tuleb olla hoolikas, et vältida ebapiisavat kohanemist. Selleks tuleb enne kokkulepete ja tegevuskavade elluviimist püüda leida leevendamis- ja kohanemismeetmete koostoimet ja vastuolusid. Vältige leevendamis- ja kohanemismeetmete omavahelist vahetamist ja ebasäästliku ressursikasutusega meetmeid ning hinnake eri võimalusi põhjalikult, et pikaajalised mõjud ja meetmed välja selgitada.


Edasi: Planeerimine ja elluviimine