Pärast nimetatud kolme etappi (ettevalmistus, haavatavuse hindamine ja strateegilise suuna paikapanemine) peaksite sõlmima kliimamuutuse probleeme käsitlevaid kokkuleppeid, kavandama tegevuskavu ja need ellu viima. Planeerimise ja elluviimise käiku tuleb pidevalt jälgida.

Millised võimalused on tegutsemiseks asjakohased?

Esiteks võite poliitilised huvid sõnastada kliimamuutust ja konkreetseid sektoreid (nt sotsiaal- ja majandussektorit) käsitlevas üldises avalduses. Selles ei pakuta välja konkreetset tegevuskava.

Järgmine samm on sõnastada konkreetset probleemi (nt leevendamise ja kohanemise vastuolude ärahoidmine) käsitlevad poliitilised soovitused (nt juhtpõhimõtted).

Kolmandaks viiakse teie poliitilise otsuse põhjal planeeringud (nt energiavõrgu regionaalplaneering) ellu ja need muutuvad õiguslikult siduvaks.

Leevendamis- või kohanemisvõimalustele eelarve eraldamine võimaldab tegelda mitme kliimaga seotud vajadusega. Ent enne peaks teil olema ülevaade oma piirkonna kohanemis- ja leevendamisvõimalustest. Ebamäärasuse ja võimalike tulevaste kliimamuutuse mõjude suure hulga tõttu peate kohanemis- ja leevendamisvõimalused oma otsustusprotsessides esmatähtsale kohale seadma.

Järgmiste linkide kaudu saate kiire ülevaate võimalikest leevendamis- ja kohanemismeetmetest, mis on seotud eelkõige ruumilise planeerimise ja arendustegevusega eri tegutsemistasanditel.

Regionaalplaneeringu tasand
Üldplaneeringu tasand
Detailplaneeringu tasand

Elluviimisel on väga tähtsal kohal teie otsuste mitmepoolne jälgimine, hindamine ja läbivaatamine. Uute teadusuuringute tulemuste ja poliitikavahendite (ELi või riiklike) tõttu tuleb otsuseid ja protsesse aeg-ajalt võib-olla muuta. Kindlasti on oluline poliitilisi otsuseid, struktuure ja protsesse jälgida. Ka huvirühmad (nt ettevõtted, erasektor) muutuvad, kuid sellegipoolest tuleb neid otsustusprotsessidesse kaasata, sest nad võivad teile otsustamisel toeks olla ja anda konkreetset teavet oma piirkondliku ja kohaliku ettevõtluskeskkonna kohta.

Te õpite selle käigus pidevalt, saades tuge seirest ning parandades toimimisviise ja avastades uusi võimalusi. See on muutuv protsess, kus kliimamuutusele reageerimiseks tuleb otsuseid võib-olla kohandada.