Otsuste ettevalmistamiseks on vaja saada üksikasjalikumat teavet kliima- ja sotsiaal-majanduslike stsenaariumide, mõjude, eri sektorite haavatavuse hindamise ning seejärel kliimamuutusest tulenevate ohtude ja võimaluste kõrvutamise kohta.

Haavatavuse hindamise käigus saadakse ülevaade kliimamuutusest mõjutatud sektoritest ja lõimitakse eri sektorid kliimaraamistikku, määrates kindlaks nende koostoimed ja vastuolud. Konkreetsete sektorite (nt transpordi-, elamu-, energia-, põllumajandus) harjutused, mille on läbinud planeerijad ja teadlased, aitavad kogu piirkonna jaoks olulised probleemid ja võimalused kindlaks teha. Harjutuste läbimise algatamine ja toetamine aitab jõuda arusaamisele, millised on õiged lähtekohad igas sektoris ja igal haldustasandil. Ent teil veab, sest planeerijatel on eri tegevusvaldkondade lõimimisel kogemus juba olemas ja nemad võivad juhtida haldustasandi protsessi. Kasutage neid julgesti! Tähtis on kliimamuutuse mõjude paljude tahkudega kursis olla, et saaksite nendega sobival viisil tegelda.

Poliitikakujundajana on teil võimalik vähendada mõju ettevõtjatele ja ettevõtetele ning muuta planeerimine nende jaoks usaldusväärseks sellega, et teete jätkusuutlikke otsuseid ja loote oma piirkonnas leevendamisvõimalused (nt taastuvenergia võrgu toetamine, tõhusate transpordisüsteemide väljaarendamine). Piirkondlikud ja kohalikud ettevõtjad oskavad kliimamuutuse mõju ettevõtluses kõige paremini analüüsida, ent tihti puuduvad neil selle kohta andmed. Piirkonna ettevõtetele (kui huvirühmadele) kliimapoliitikat käsitlevat üksikasjalikumat teavet andes saab koostööd nende ja poliitikakujundajate vahel tihendada. Poliitika ja majandussektori aktiivne koostöö on põhitegur piirkondliku majanduse tugevdamiseks suurema konkurentsivõime ja heaolu kaudu.

Kliimamuutus mõjutab ettevõtteid otseselt. Võib tekkida vajadus kohandada oma tarneahelaid ja toodete olelusringi või isegi töötajate töötingimusi. Keskkond muutub ning iga ettevõtja ja ettevõte peab tulema toime oma tarneahelatele, toodete olelusringile ja lõpptoodetele avalduvate mõjudega. Hästi valmistunud ettevõtted on kliimamuutuse mõjude suhtes vähem haavatavad. Samuti võivad nad tulevasi negatiivseid mõjusid ennetada leevendamisvalikutega, mis tegelikult aitavad vähendada nende kaupade tootmiskulusid.

Teil tuleb kaasata majandus- ja erasektor, teadvustada neile nende vastutust ja tutvustada võimalusi kliimamuutusele tähelepanu pöörata (nt personalikoolituse abil).

Regionaalpoliitika kujundajad võtavad kasvuhoonegaaside heitkoguseid käsitlevate piirkondlike eeskirjade väljatöötamisel arvesse rahvusvahelisi ja riiklikke eeskirju. Ettevõtete jaoks on riiklikud ja piirkondlikud poliitikavahendid väga tähtsad, sest nad peavad kehtivaid poliitikavahendeid oma äriplaanides arvestama. Pidage meeles, et ettevõtted peavad muutuvat poliitikat, turgu ja kliimat arvesse võtma.

Alltoodud linkide kaudu leiate selliste oluliste sektorite nagu transpordi, energia-, elamu- ja põllumajanduse probleemid ja võimalused kohalikus ja piirkondlikus arengus. Neid sektoreid mõjutab kliimamuutus üha enam, mistõttu need on poliitikakujundajate, planeerijate ja ettevõtjate jaoks väga olulised.